24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019

Praha, 29. 5. 2019 24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 se věnuje tématu Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu Dne 7. června 2019 se od 9.00 hodin uskuteční v Kulturním centru Svoboda (Za Mostní branou 1791/5, 350 02, Cheb, 354 423 311, info@kcsvoboda.cz) 24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019. Záštitu nad pořádáním letošní konference přijal ministr kultury České republiky, ministryně pro místní rozvoj České republiky, ministr dopravy České republiky, ministr průmyslu a obchodu České republiky, hejtmanka Karlovarského kraje a starosta města Cheb. Letošní konference je spolufinancována Evropskou unií ze Společného fondu malých projektů v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 (Evropská územní spolupráce). Tematické okruhy letošní konference zahrnují problematiku urbanismu veřejného prostoru pod úrovní terénu a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020). Zejména se jedná o: • technické aspekty sanace kanalizačních sítí; • energetické kanály Pražské energetiky (PRE v Praze), využívání moderních a inovativních technologií a energetických konceptů. Klíčovými segmenty strategie jsou distribuce elektřiny, obchodování s elektřinou a plynem; • veřejný prostor pod úrovní terénu – kolektory v Praze. S úvodní přednáškou o urbanismu veřejného prostoru pod úrovní terénu vystoupí Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph.D., z Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), se ve své přednášce zaměří na podzemní urbanismus jako specifickou část stavební činnosti. Ing. arch. Pavlovský, Ph.D., z VUT Brno, Fakulta stavební, se ve svém příspěvku bude věnovat pěší dopravě pod úrovní terénu, a to nejen u nás, ale ve světě vůbec. Ing. Peter Pittner, BUNG, VBI Deutschland, a Univ.-prof. Dr.-Ing. Manfred Keuser, Berantender Ingenieur – Prüfingenier für Baustatik, VBI Deutschland, se podělili o téma nových železničních tras. Jedná se o železniční projekt Stuttgart–Ulm, který sestává ze dvou částí. První nese jméno Stuttgart21 a kompletně modernizuje dopravu v metropoli Bádenska-Württemberska. Druhá část je vysokorychlostní železnice spojující Stuttgart s Ulmem. Projekt je součástí rychlostního koridoru z Paříže do Budapešti, kde budou vlaky jezdit rychlostí 250 kilometrů za hodinu. Ing. Petr Švec, předseda představenstva Kolektory Praha a.s., promluví o hlubinných kolektorech v centru hl. m. Prahy. Pražské kolektory jsou unikátní podzemní stavbou. Ing. Dmitar Georgiev Hvarlev, Bulharská IK, měl připravenou přednášku o analýzách tunelových konstrukcí v Bulharsku. Přednášku s ohledem na onemocnění autora přednese Ing. Georgij Kordov, prezident Bulharské inženýrské komory Sofia město. Ing. arch. Roman Talaš, HB Reavis Slovakia, SKSI, seznámí účastníky s projektem autobusového nádraží Mlýnské Nivy v Bratislavě. Dipl. Ing. Ralf Strothteicher, technický ředitel Městské vodárny v Drážďanech, má připravenou přednášku o obnově historické kanalizační sítě města Drážďany. Konferenci doplňují odborné exkurze. Součástí konference je i pravidelné setkání přednášejících a čestných hostů s představiteli hostitelského města a představiteli Karlovarského kraje, které se koná dne 6. června 2019 v předvečer konání konference v INGO CASINU ve Františkových Lázních. Čestní hosté a přednášející se mohou zúčastnit slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje v Galerii umění Karlovy Vary, který se uskuteční dne 7. června 2019. Zveme Vás, novináře, k návštěvě 24. ročníku mezinárodní konference MI Karlovarsko 2019, která se věnuje tématu Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu. Pokud budete mít zájem o zaslání sborníku na flash; napište, pošlu Vám ho přes úschovnu. Členové ČKAIT mají bezplatnou účast.

Historie mezinárodní konference Městské inženýrství Ing. Svatopluk Zídek, člen představenstva ČKAIT, předseda OK ČKAIT Karlovy Vary Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby Byl dlouholetým stavbyvedoucím v Pozemních stavbách Karlovy Vary a poté ředitelem První stavební a.s. Karlovy Vary. Působí v řadě institucí – Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI (předseda), Asociace inovačního podnikání. Od roku 2012 je jednatelem Informačního centra ČKAIT. Za svoji dlouholetou činnost byl Senátem PČR oceněn titulem Osobnost stavitelství 2009, od SF ČVUT Praha obdržel Šolínovu medaili FS ČVUT, získal čestné členství v partnerských inženýrských organizacích z Polska, Maďarska, Slovenska a čestné členství v ČSSI, kde byl v letech 2006–2011 (nyní člen prezidia) prezidentem. Město Karlovy Vary mu v květnu 2014 udělilo Čestné občanství města Karlovy Vary. Po uzavření smlouvy mezi ČKAIT a ČSSI s Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994 a Saskou inženýrskou komorou v roce 1995 v Karlových Varech bylo nabídnuto německým kolegům a kolegům ze Slovenské inženýrské komory (smlouva s SKSI byla uzavřena v roce 1995 v Bratislavě) pořádat pravidelně v Karlových Varech mezinárodní konference, které by se věnovaly novému inženýrskému oboru, ve kterém ČKAIT uděluje autorizaci, a tím oborem bylo Městské inženýrství. V roce 1996 byl uspořádán první ročník konference věnovaný právě tématu Městské inženýrství –jeden z oborů autorizace ČKAIT. Konference byla zařazena do programu stavebního veletrhu FOR ARCH Karlovy Vary a byla od tohoto roku tradičně jeho hlavní odbornou součástí. Tak to trvalo až do roku 2010, kdy jsme byli nuceni pořádání stavebních veletrhů z ekonomických důvodů ukončit. V té době jsme už ale pořádali ve spolupráci s Regionálním stavebním sdružením a Českým svazem stavebních inženýrů Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje a naše, již dobře zavedená mezinárodní konference, se od roku 2011 stala nedílnou součástí těchto Dnů. 24 ročníků mezinárodní konference Městské inženýrství bylo pořádáno v Karlových Varech, od roku 2018 se konference koná v Chebu 1996 Městské inženýrství – jeden z oborů autorizace ČKAIT 1997 Obytné zóny a město 1998 Nákupní střediska – nový fenomén v životě měst 1999 Strom a město 2000 Veřejná prostranství města – voda, zeleň a mobiliář 2001 Město – místo pro spolupráci architekta a městského inženýra 2002 Nové materiály a technologie uplatňované v městském inženýrství 2003 Rekonstrukce center historických sídel z pohledu městského inženýra 2004 Problematika novostaveb v centrech historických sídel 2005 Revitalizace sídlišť – součást revitalizace městské aglomerace 2006 Železnice a město 2007 Zdravé město z pohledu městského inženýra 2008 Letiště a město 2009 Sportovní stavby a město 2010 Bylo tady město, krajina … 2011 Od vojenského k civilnímu 2012 Lázně a město 2013 Povodeň a město 2014 Školství a město 2015 Církevní stavby a město 2016 Město a konverze industriálních areálů 2017 Městský inženýr – městský architekt 2018 Doprava ve městě 2019 Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu Letošní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu, je spolufinancována z programu Euregio Egrensis – spolupráce ČR – Sasko, registrační číslo 0495-CZ-07.02.2019. Hlavními organizátory konference jsou: – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; – Český svaz stavebních inženýrů, Oblastní pobočka Karlovy Vary, z.s.; – Český svaz stavebních inženýrů; – Ingenieurkammmer Sachsen. Mezi partnery hlavních organizátorů v současnosti patří: – Bayerische Ingenieurekammer Bau; – Ingenieurkammer Thüringen; – Slovenská komora stavebných inžinierov; – Verband Beratender Ingenieure (VBI); – Česká společnost městského inženýrství ČSSI; – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; – Regionální stavební sdružení Karlovy Vary; – Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava; – Fakulta stavební VUT v Brně; – Dopravní fakulta ČVUT Praha. Ze současných členů Vědecké rady konference jsou po celých 20 let jejími členy kolegyně a kolegové: – doc. Ing. František Kuda, CSc., (ČSMI ČSSI); – Dipl.- Ing. Pavel Budka, (Bavorská IK); – Dipl.- Ing. Rainer Haßmann, (VBI); – Ing. Pavel Křeček, FEng. (ČKAIT); – Dr. Ing. Gundela Metz, (Saská IK); – Ing. Jitka Thomasová, (ČSSI); – Ing. Ján Tomko, (SKSI); – Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (FAST VŠB-TU); – Ing. Svatopluk Zídek, (OK ČKAIT Karlovy Vary). Členy Vědecké rady se postupně ještě stali: – Dipl.-Ing. Karl Heinz Bartl, (IK Thuringen); – Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Heinz Joachim Rehbein (Bavorská IK); – doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (FAST VUT v Brně). K atributům konference patří pravidelné vydávání Sborníku přednášek uvedených na konferenci. Sborníky vycházely původně ve verzi česko-německé (příspěvky byly publikovány v řeči autorů) a české (německé) byly přeložené. Poslední tři ročníky vydáváme samostatně sborník v češtině a sborník v němčině (mají samostatné ISBN). V českém vydání sborníku vycházejí slovenské texty v originále. V roce 2016 a 2017 obdrželi a rovněž tak v roce 2018 obdrží účastníci konference společně v české i německé verzi obsah celého sborníku v elektronické podobě na nosiči flash. Konferenci doplňují odborné exkurze. Neoficiální součástí konference jsou i pravidelná setkání přednášejících a čestných hostů s představiteli města Františkovy Lázně a Cheb i představiteli Karlovarského kraje pořádaná v předvečer konání konference. Čestní hosté a přednášející se pravidelně účastní slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje pořádaných večer v den konání konference 7. 6. 2019; letos v Galerii umění Karlovy Vary .

Označeno pod:

Back to top