Galerie hlavního města Prahy .

JOSEF ŽÁČEK: ANTICORPS

3. 3. 2017 – 18. 6. 2017

Galerie hlavního města Prahy .

Colloredo-Mansfeldský palác

Karlova ulice 189/2, Praha 1

Vstup zdarma

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

Poslední práce Josefa Žáčka se tematicky rozbíhají několika směry, aby se nakonec přece jen spojily v jedno poselství. Jejich společnou platformou je citát z díla Konrada Paula Liessmanna. Rakouský literární teoretik a filozof Konrad Paul Liessmann charakterizuje univerzum jako prostor každodennosti, který, zdá se, stojí v protikladu ke svobodě, po které společnost historicky i aktuálně touží. Naše prostředí je protkáno stereotypy, rituály a banalitami spojenými s denními potřebami každého z nás. To má dalekosáhlé důsledky na celospolečenské jevy. Titul výstavy Anticorps (z francouzštiny; protilátka, komplex proteinů neutralizujících patogeny) vyjadřuje autorovu potřebu aktivovat účinné prostředky k resuscitaci přidušeného organismu, v kterém jsme nuceni žít. Tak jako Liessmann nechce být pouhým moralistou, a protože filozof nabízí cestu z každodennosti prostřednictvím umění, není náhodou, že v jeho esejích Žáček hledá některé odpovědi na otázku, jak vrátit do našeho bytí dříve tak hmatatelnou hranici mezi všedními a skutečnými událostmi.

Stereotypy jsou všude kolem nás. Pronikají i do dříve tabuizovaných nebo pietních situací. Teroristické činy se staly „běžnou agendou“ našeho života běhu. Díky propojení sociálními sítěmi projevujeme soucit s obětmi obecně přijatým modelem chování. Slogany, které volají #Je suis… #Pray for… jsou opakovaně využívány v souvislosti s hrůznými činy kolem nás v různých lokalitách a na různých kontinentech. Časté (zne)užití tohoto principu nás vzdaluje opravdovému prožitku, skutečné empatii, tragédie se stává každodenností doprovázenou hesly ztrácejícími autenticitu a propadajícími se do banality. Přidáme příslušný label a „záležitost“ je vyřízena (Bez názvu, 2014–2015).

Ústa z diptychu nazvaného Já (2016), která na nás útočí svým gigantickým měřítkem, zamýšlí autor jako poukaz na bezbřehou sebeprezentaci, jež prostřednictvím milionů profilů vyvrhává do neustále pulzujícího virtuálního univerza tuny myšlenkového odpadu. V sekundě je nahrazován ještě čerstvějšími příspěvky odhalujícími až na výjimky alarmující egocentrismus a vyprahlost.

Obraz Picture of the Day (2013) vznikl po prvním plynovém útoku v syrské Ghoutě 21. srpna 2013. Média pod titulem snímek dne bez zaváhání zveřejnila tragické následky tohoto zásahu sarinem detailním záběrem na desítky mrtvých dětí. Snímek obletí téměř v jednom okamžiku celý svět, aby díky své nálepce definující jeho 24 hodinovou existenci skončil v mlze zapomnění, jako všechny takto servírované události bez ohledu na jejich drásavý či zcela neutrální obsah. Tyto plíživé posuny v etice žurnalismu a v etice médií způsobují místo empatie apatii. Způsob prezentace bez rozlišení povahy

informace, nivelizace, řazení a zjednodušování zpráv z míst bojů a teroristických útoků do rubrik s „rychlou navigací“ činí i z tragédie běžně konzumovanou zprávu.

Série imaginárních portrétů s názvem Čísla I–IV (2015) reaguje na imigrantskou krizi v širších souvislostech. Číslovaný jedinec je odtržen od své jedinečné identity, kterou představuje příjmení ve spojení s rodným jménem. Je však nejenom číslem, které jej odlišuje od ostatních běženců, je zároveň číslem, jež je součástí ekonomického soukolí pragmaticky registrujícího novou pracovní sílu s vidinou nepřetržitého hospodářského růstu. Je to ambivalence, dvě strany téže mince, nebo je to pokrytectví? Už v prenatálním stavu je plod na snímku z ultrazvuku očíslován, jako by to předznamenávalo jeho budoucí roli položky v ekonomické bilanci, která je alfou a omegou utilitární mechaniky fungování současného světa (č. C121280, č. E947645, 2016). Každý den v jasné řeči čísel.

Zdánlivě nekonečná je série pláten s monochromními černými mouchami (Bez názvu, 2015–2016) s tím nejobyčejnějším a nejobtížnějším hmyzem, který představuje pro Žáčka onu Liessmanem akcentovanou každodennost. Stejně tak se nelze účinněji bránit dotírajícím mouchám, které se zarputile vrací na hřbet vaší odpočívající ruky.

Diptych Autoportrét I, II (2016) je naopak jemně ironickým vydechnutím a má postavit našeho „rozhněvaného muže“ do jiného světla. Nejde totiž o podobiznu, tvář umělce, ale o jeho věrně zachycené dolní končetiny, které díky drobné anomálii nejde zaměnit za jiné. Za vtipnou hrou s žánrem je však i jeho neochota být příliš viděn a identifikován; skrývat se za metafory, symboly a hříčky je mu přirozenější.

Mnohokrát byl Josef Žáček v minulosti označen jako religiózní autor. V aktuálních obrazech nenajdeme jakoukoliv spojitost s křesťanskou symbolikou, snad aby se tento stereotyp pokusil jednou pro vždy vymazat. Je typem umělce, který vede své polemiky se světem a jeho peripetiemi přímo na plátně, a pokud se na nich objevili v minulosti andělé a beránci vedle hyen nebo ptáků, stali se symboly prosté touhy po pravdě a prozření bez souvislosti s náboženstvím a jeho praxí. Žáček navíc používá jejich seriálové řazení v konceptuální celek, aby jim dodal punc jakési samozřejmosti, s kterou nás mají provázet pokud možno každodenně.

Magdalena Juříková

Josef Žáček se narodil v roce 1951 v Praze. V letech 1977–1983 studoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění. Vystavoval naposledy v DOXu v roce 2011. V zahraničí se představil například v Los Angeles, Lisabonu, Berlíně, v Bonnu, Washingtonu nebo Rotterdamu; v roce 1992 byly jeho práce součástí výstavy „Světlo a duch“ v Pavilonu umění na EXPO ve španělské Seville. Dlouhodobě spolupracoval s Galerií Behémót a Galerie Aspekt v Brně mu vydala v roce 2010 rozsáhlou monografii s texty Jiřího Machalického, Richarda Druryho, Ivana M. Jirouse a Milana Kozelky. Je držitelem ceny Revolver revue za rok 2014. Obrazy Josefa Žáčka najdeme v řadě institucionálních sbírek (Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Východočeská galerie v Pardubicích) a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

Grafické řešení: Zuzana Lednická

Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Mediální partneři:

A2

Art & Antiques

Art for Good

ArtMap

Český rozhlas

PRAGUEEVENTSCALENDAR

Radio 1

XANTYPA

Místo konání: Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ulice 189/2, Praha 1

Termín konání: 3. 3. 2017–18. 6. 2017

Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00

Vstupné: zdarma –  Michaela Vrchotová , vrchotova@ghmp.cz Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka s Josefem Žáčkem a Magdalenou Juříkovou:

st 5. 4. 2017, 17:30

Autorská prohlídka s Josefem Žáčkem:

st 10. 5. 2017, 17:30

Sobotní výtvarné workshopy

so 20. 5. 2017 13:00–18:00 Intimní autoportrét, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

so 3. 6. 2017 13:00–18:00 Denní rituály, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Autorovy velkoformátové metaforické malby se po formální i obsahové stránce stanou impulsem pro vlastní výtvarné reakce návštěvníků. Zaměříme se mimo jiné na jeho interpretaci tématu manipulace masmédií. Rozvedeme téma autoportrétu, ale obdobně jako autor se záměrně vyhneme snaze o zachycení vnější podoby ve prospěch ztvárnění osobních rysů, vnitřních prožitků a paměti člověka. Prostřednictvím zobrazení banálních předmětů a běžných životních situací zachytíme nejrůznějšími způsoby svědectví o každodenní realitě.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 7. 5. 2017 15:00–18:00 Exprese znaků v obraze, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 21. 5. 2017 15:00–18:00 Děj jako opakování symbolu, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

V rámci výtvarných reflexí se budeme soustředit na umělcovy obrazové prostředky – znaky, symboly, siluety nebo stínové obrysy. Autorova naléhavost, ukrytá ve zvolených motivech a charakteru malby, bude pro účastníky workshopů v jedné rovině inspirací pro vyjadřování subjektivních prožitků, pro které budou volit vlastní exprese pomocí malby akrylem nebo barevnými tušemi. V druhé rovině se zaměříme na možnosti, jak hledat východisko pro vyjadřování neklidu a neustálého děje, odehrávajícího se v naší každodennosti. Pokusíme se o výstavbu obrazů do konceptuálního celku jako seriálového řazení nebo o opakování vybraných námětů.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

 

START UP VII JIŘÍ ŽÁK / ROZŠTĚPENÝ EPISTEMOLOG Galerie hlavního města Prahy Colloredo-Mansfeldský palác, přízemí – Start Up 3. 3.–7. 5. 2017, út–ne 10.00–18.00, vstup zdarma Kurátorka: Jitka Hlaváčková „Teď jsme impérium, a když něco děláme, vytváříme svou vlastní realitu. A zatímco vy tuto realitu budete studovat – uvážlivě, to je jisté –, my budeme dále jednat a vytvářet tak další nové reality, které pak můžete také studovat, a takové bude uspořádání věcí. My jsme aktéry historie […] a vám, vám všem zbývá jen rozebírat to, co my děláme.“ – Karl Rove (Ron Suskind, ‘Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush’, The New York Times Magazine, 17. 10. 2004.) V nových prostorách Galerie hlavního města Prahy určených výstavám mladých umělců představujeme nejnovější práci Jiřího Žáka, absolventa Ateliéru intermediální tvorby III Tomáše Vaňka na AVU a laureáta Ceny Exit 2015. Prezentované video s názvem Rozštěpený epistemolog vzniklo v průběhu umělcova několikaměsíčního pobytu v Berlíně a vrcholí v něm dvouleté období jeho video-esejistické práce. Během něj se Žákovo pojetí tohoto žánru radikálně vyvíjí – od práce s archivním filmovým materiálem, jeho analýzou a rekontextualizací (Du Forma, 2015, Mateřské město, 2015) se posouvá k autonomní experimentální hrané filmové tvorbě. Základním referenčním bodem Žákovy současné tvorby je pak odkaz na dílo známého britského experimentálního filmaře Johna Akomfraha, autora pronikavých dokumentárních syntéz převedených do autonomního, poeticky založeného uměleckého jazyka. Video Rozštěpený epistemolog je postaveno na spolupráci s charismatickou berlínskou tanečnicí s beninskými kořeny Meïmounou Coffi, která na základě Žákova scénáře vytvořila improvizovanou choreografii vycházející mimo jiné z gest, která se používají pro ovládání digitálních zařízení. Koláž taneční performance a abstraktních roztřesených záběrů se zde stává vizuálně-poetickou metaforou, doplněnou o subjektivní verbální komentář, zasazující fikční situaci do reálného kontextu. „Video se zabývá významem „pravdy“, respektive ‚post-pravdy‘, v současném informačním smogu a mediální manipulaci. Fenomén ‚post-pravdy‘ je tématem velmi žhavé celosvětové diskuse; výskyt tohoto pojmu se během posledního roku zvýšil o více než dva tisíce procent a vysloužil mu podle Oxfordského slovníku titul slova roku 2016,“ říká kurátorka výstavy Jitka Hlaváčková. Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v ColloredoMansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově. „Důležité je jen to, co ti připadá skutečné. Máš právo využívat objektivní význam pro své vlastní účely,“ tvrdí jedna z postav ve videu Rozštěpený epistemolog. Z pozice konzumenta současné informační exploze, akcelerované sociálními sítěmi a silně rozmlženou funkcí gatekeeperů, je stále těžší nalézt pevnou půdu pod nohama. Zatímco v minulosti se pátralo po možnostech poznání pravdy rozumem či smysly, dnes stojíme před problémem odcizení procesů vnímání. Veškerá smyslová a částečně i rozumová zkušenost jednotlivce je stále více zprostředkována virtuálními a zároveň roztříštěnými informacemi. Smysly ztrácejí relevanci, rozum je zahlcen. Málokdy jsme schopni si empiricky ověřit pravdivost informace, většinou můžeme uvažovat jen o tom, kterou z jejích, stále četnějších variant přijmeme za svou. Jako se slovo „post-pravda“ stalo v anglosaském prostředí slovem roku, stává se i teorie poznání (epistemologie) stále častěji skloňovaným oborem. Subjektivizace reality je dobrým důvodem, proč těžce hledat nové cesty k formulaci základních principů poznání, z nichž se pro absolutní důraz na jednotlivce nevytratí lidstvo. Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková Texty katalogu výstavy: Jitka Hlaváčková, Edith Jeřábková Grafické řešení: Lukáš Kijonka a Michal Krůl Jazyková spolupráce: Renata Tomanová Překlad textů: Stephan von Pohl Autor dokumentárního filmu: Jiří Žák, Michal Blecha Instalace a produkce: Diana Brabcová PR a marketing: Michaela Vrchotová Doprovodné programy: Lucie Haškovcová Mediální partner: ČRo Radio Wave Kontakty pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz, fb.com/startupghmp Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v ColloredoMansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově. DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ Autorská prohlídka út. 21. 3. 2017 od 18 hodin Sobotní výtvarné workshopy so 6. 5. 2017 13:00– 18:00, Post-pravda, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci Autorova videa nás budou inspirovat k řadě výtvarných reakcí. Hlavním tématem se pro nás stanou vizuální možnosti manipulace s pravdou skrze emoční rovinu. Prostřednictvím změny barvy, kompozice a doplnění textu budeme posouvat a měnit celkové vyznění vybraných fotografií. Vzniknou tak rozdílné varianty původního digitálního obrazu, vyvolávající nejrůznější emoce. Přiblížíme se tak k tématu pokřivení, zkreslování a deformování vnímání reality, často používané v rámci metod mediální manipulace. Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoli ve vymezeném čase. Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. Rezervace nutná Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418 Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Označeno pod: ,

Back to top