Kvalita veřejných staveb z pohledu odborníků ČKAIT .

Kvalita veřejných staveb z pohledu odborníků ČKAIT .

ČKAIT připravila setkání novinářů a odborníků nad problémem kvality veřejných staveb,
a to jak novostaveb, tak i stavebních úprav staveb stávajících. Zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek změnil zčásti přístup k veřejným zakázkám, stále však preferuje formalistický postoj.

V poslední době došlo k několika haváriím staveb vzniklých v režimu veřejné zakázky (VZ). Z tohoto důvodu navrhujeme změnu přístupu zejména ke specifikaci požadavků na takové stavby a připravujeme i poradenské středisko pro menší veřejné zadavatele.

Hlavní negativní příčiny současného stavu veřejných zakázek:

  • zákon i po zásadní inovaci umožňuje hodnotit zakázku pouze z hlediska výše nabídkové ceny, což zajišťuje jistotu pro osoby vybírající uchazeče, nikoliv rozumné zadání;

  • ve většině případů je nedostatečná specifikace požadavků na stavební práce, respektive stavby a jejich funkční vlastnosti;

  • osoby, které administrují VZ, jsou často zaměřeny pouze na právní aspekty zadání a nejsou schopny technicky správně zakázku zadat tak, aby stavba byla funkční, trvanlivá, ekonomicky přiměřená a splňovala požadavky udržitelnosti;

  • zakázky na stavební práce připravují osoby, které nemají technické znalosti a zkušenosti, v mnoha případech přitom neznají ani základní odbornou terminologii, což vytváří nejistoty ve výsledném hodnocení stavby;

  • dlouho prezentovaná představa úředníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že služby související s přípravou VZ na stavební práce může někdo dělat zadarmo v řádné kvalitě, tvoří fantazijní prvek;

  • při zadávání se vychází z neodůvodněně nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky;

  • finanční prostředky jsou velmi často limitovány technicky nerozumným datem plnění; osobám, které zodpovídají za stavební projekt, nezbývá v mnoha případech, než převzít zakázku, která nebyla řádně dokončena, aby zadavatel nepřišel o investiční prostředky;

  • při zadání se nikoliv výjimečně nerespektují platné předpisy hlavně zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Obecně kvalita staveb či jejich úprav je souhrn jejich vlastností, které vyjadřují schopnost plně uspokojovat požadavky vlastníka/uživatelů stavby po dobu návrhové životnosti při běžné údržbě.

Výsledná kvalita stavby počíná již erudovaným zadáním zakázky či výběrem projektanta, kde zadavatel specifikuje veškeré požadavky, a to jak ekonomické, tak funkční, technické i další; v neposlední řadě se jedná o požadavky právních předpisů. Další velmi významnou součástí je řádné převzetí zadávací dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele.

Podmínky kvality nelze zjednodušovat pouze na administrativní hodnocení a předkládání certifikátů, což je sice snazší, ale často se prokazuje, že značně omezeně funkční. Zjednodušení kontroly na vyplňování obecných a zastaralých kontrolních listů představuje cestu do pekla, nikoliv ke kvalitní trvanlivé a funkční stavbě.

Některé zkušenosti se zadáváním zakázek na návrh stavby:

  • Při zadání formou architektonické soutěže je často preferován vzhled stavby před funkčními a technickými vlastnostmi. Mnohdy vyhrává návrh nadmíru efektní na pohled, ale mimo finanční možnosti zadavatele – výsledkem bude nefunkční a neudržovatelná stavba.

  • Opomíjí se možnost zadávání formou soutěže o návrh, kdy jsou rovnoměrně zvažovány všechny požadované vlastnosti i s ohledem na ekonomickou efektivitu celého projektu.

ČKAIT připravuje vzdělávání specialistů z řad svých členů po celé republice pro technické specifikace veřejných zakázek, to znamená pro pomoc se zadáváním a vyhodnocováním veřejných zakázek. V  neposlední řadě si uvědomujeme nutnost kontroly výkazů výměr (rozpočtů). Připravíme i jednoduchý popis postupu přípravy VZ pro menší zadavatele (podlimitní zakázky).

Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti ČKAIT Praha, předseda technické komise ČKAIT, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a zkoušení a diagnostiku staveb, znalec v oborech stavebnictví, projektování a technické obory různé, lbukovsky@ckait.cz.

Označeno pod: ,

Back to top