Městský inženýr – městský architekt .

Městský inženýr – městský architekt .

Téma 22. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2017

Dne 9. 6. 2017 se od 8,30 hodin uskuteční v HOTELU THERMAL v Karlových Varech 22. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2017, který je věnován tématu Městský inženýr – městský architekt. Záštitu nad pořádáním letošní konference přijala ministryně pro místní rozvoj České republiky, ministr kultury České republiky a ministr průmyslu a obchodu České republiky. Tradičními partnery jsou hejtmanka Karlovarského kraje a primátor města Karlovy Vary.

Tematické okruhy odborných příspěvků na konferenci

Téma letošní konference zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020): –

– urbanistické a územně technické koncepce rozvoje měst a obcí,

– technické aspekty rozvoje ve vztahu k technické a dopravní infrastruktuře

– výkon správy majetku, provozu a údržby v životním cyklu veřejné infrastruktury,

– územně technické a kulturní vazby rozvoje obcí a měst a sociální vazba k mladé generaci, životnímu prostředí a kulturní krajině (zákonitosti tzv. sociální ekologie, která se zabývá vztahem člověka k místu jeho života, apod.

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, ve svém dopise, kterým sděluje, že nad konferencí přebírá záštitu, uvádí:

„Děkuji Vám za zaslání žádosti o udělení záštity nad 22. ročníkem mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017 s tématem Spolupráce městského architekta s městským inženýrem. S radostí Vaši žádost přijímám a uděluji Vám záštitu.

Jsem potěšena, že tato mezinárodní konference má již dlouholetou tradici, a že ji mohu jako karlovarská rodačka podpořit.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů.

Karla Šlechtová v. r.

Novináři jsou na této konferenci vítáni jako hosté, prosíme, aby vyplnili závaznou přihlášku (příloha č. 1) do 5. 6. 2017 a odeslali na e-mailovou adresu karlovyvary@ckait.cz a srafajova@ckait.cz. Vstup je pro novináře bezplatný.

Příloha č. 1 Přihláška na 22. mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2017

Příloha č. 2 Historie mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary

Příloha č. 3 Obsah Sborníku MI 2017 Městský inženýr – městský architekt

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažerka ČKAIT, srafajova@ckait.cz

 

Historie mezinárodní konference Městské inženýrství

Ing. Svatopluk Zídek, člen představenstva ČKAIT, předseda OK ČKAIT Karlovy Vary

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

Byl ředitelem První stavební a.s. Karlovy Vary. Působí v řadě dalších institucí – Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI (předseda), Asociace inovačního podnikání. Od roku 2012 je jednatelem Informačního centra ČKAIT. Za svoji dlouholetou činnost byl v Senátu PČR oceněn titulem Osobnost stavitelství 2009, od SF ČVUT Praha obdržel Šolínovu medaili FS ČVUT, získal čestné členství od partnerských inženýrských organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a čestné členství od ČSSI, kde byl prezidentem v letech 2006 – 2011 (nyní člen prezidia). Město Karlovy Vary mu v květnu 2014 udělilo Čestné občanství města Karlovy Vary.

Po uzavření smlouvy mezi ČKAIT a ČSSI s Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994 a Saskou inženýrskou komorou v roce 1995 v Karlových Varech bylo nabídnuto německým kolegům a kolegům ze Slovenské inženýrské komory (smlouva s SKSI byla uzavřena v roce 1995 v Bratislavě) pořádat pravidelně v Karlových Varech mezinárodní konference, které by se věnovaly novému inženýrskému oboru, ve kterém ČKAIT uděluje autorizaci, a tím oborem byl obor Městské inženýrství.

V roce 1996 byl uspořádán první ročník konference věnovaný právě tématu Městské inženýrství – jeden z oborů autorizace ČKAIT. Konference byla zařazena do programu stavebního veletrhu FOR ARCH Karlovy Vary a byla od tohoto roku tradičně jeho hlavní odbornou součástí. Tak to trvalo až do roku 2010, kdy jsme byli nuceni pořádání stavebních veletrhů z ekonomických důvodů ukončit.

Ale v té době jsme už ale pořádali ve spolupráci s Regionálním stavebním sdružením a Českým svazem stavebních inženýrů Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje a naše, již dobře zavedená mezinárodní konference, se od roku 2011 stala nedílnou součástí těchto Dnů.

22 ročníků mezinárodní konference Městské inženýrství v Karlových Varech

1996 Městské inženýrství – jeden z oborů autorizace ČKAIT

1997 Obytné zóny a město

1998 Nákupní střediska – nový fenomén v životě měst,

1999 Strom a město

2000 Veřejná prostranství města – voda, zeleň a mobiliář

2001 Město – místo pro spolupráci architekta a městského inženýra

2002 Nové materiály a technologie uplatňované v městském inženýrství

2003 Rekonstrukce center historických sídel z pohledu městského inženýra

2004 Problematika novostaveb v centrech historických sídel

2005 Revitalizace sídlišť – součást revitalizace městské aglomerace

2006 Železnice a město

2007 Zdravé město z pohledu městského inženýra

2008 Letiště a město

2009 Sportovní stavby a město

2010 Bylo tady město, krajina …

2011 Od vojenského k civilnímu

2012 Lázně a město

2013 Povodeň a město

2014 Školství a město

2015 Církevní stavby a město

2016 Město a konverze industriálních areálů

2017 Městský inženýr – městský architekt

Původní pořadatelské složení inženýrských organizací se časem rozrostlo. Mezi partnery hlavních organizátorů, kterými jsou

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 • Český svaz stavebních inženýrů

v současnosti patří:

 • Bayerische ingenieurkammer Bau

 • Ingenieurkammmer Sachsen

 • Ingenieurkammer Thüringen

 • Slovenská komora stavebných inžinierov

 • Verband beratender ingenieure (VBI)

 • Česká společnost městského inženýrství ČSSI

 • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 • Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

 • Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava

 • Fakulta stavební VUT v Brně

Ze současných členů Vědecké rady konference jsou po celých 20 let jejími členy kolegyně a kolegové:

 • Doc. Ing. František Kuda, CSc., (ČSMI ČSSI)

 • Dipl.- Ing. Pavel Budka, (Bavorská IK)

 • Dipl.- Ing. Rainer Haßmann, (VBI)

 • Dipl.- Ing. Pavel Křeček, (ČKAIT)

 • Dr. Ing. Gundela Metz, (Saská IK)

 • Dipl.- Ing. Jitka Thomasová, (ČSSI)

 • Dipl.- Ing. Jan Tomko, (SKSI)

 • Dipl.- Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (FAST VŠB-TU)

 • Dipl.- Ing. Svatopluk Zídek, (OK ČKAIT Karlovy Vary)

Členy Vědecké rady se postupně ještě stali:

 • Dipl.-Ing. Karl Heinz Bartl, (IK Thuringen)

 • Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Heinz Joachim Rehbein (Bavorská IK)
 • Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (FAST VUT v Brně)

K atributům konference patří pravidelné vydávání Sborníku přednášek přednesených na konferenci. Sborníky vycházely původně ve verzi česko – německé (příspěvky byly publikovány v řeči autorů) a české (německé byly přeložené). Poslední tři ročníky vydáváme samostatně Sborník v češtině a Sborník v němčině (mají samostatné ISBN). V českém vydání Sborníku vycházejí slovenské texty v originále. V roce 2016 obdrželi a v roce 2017 obdrží účastníci konference společně v české i německé verzi obsah Sborníku v elektronické podobě na nosiči FLASH.

Pro čestné hosty a přednášející jsou pořádány odborné exkurze den před a den po konání konference. Neoficiální součástí konference jsou i pravidelná setkání přednášejících a čestných hostů s představiteli města Karlovy Vary a Karlovarského kraje pořádaná v předvečer konání konference. Čestní hosté a přednášející se pravidelně zúčastňují na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje v Městském divadle Karlovy Vary, pořádaných večer v den konání konference.

Označeno pod:

Back to top