Onkologie na mateřské

Onkologie na mateřské

Až do druhé poloviny 19. století lékařky v Čechách neexistovaly. První dvě z nich (MUDr. Anna Bayerová 1852–1924 a MUDr. Bohuslava Kecková 1854–1911) musely vystudovat ve Švýcarsku a nostrifikaci pro Rakousko-Uhersko získaly až při potřebě starat se o muslimské ženy v Bosně a Hercegovině.

První absolventkou české lékařské fakulty na Karlově Univerzitě byla Anna Honzáková (1875–1940), která provozovala svoji lékařskou praxi na rohu Karlova náměstí a které si vážil i profesor Thomayer, přestože vstup žen do medicíny zrovna nevítal. V současné době je naše zdravotnictví výrazně feminizované. Ženy mají pro výkon lékařského povolání mnoho předpokladů. Jsou schopné komunikovat, mají empatii, jsou schopné pracovat efektivně, a to hned na několika úkolech najednou.

Pracovat jako onkolog je velmi náročné, nejen díky složitosti a emocionálnímu náboji oboru, ale i díky exponenciálně rostoucímu množství nových informací. Onkolog musí celý život kontinuálně studovat. Lékař patří dlouhodobě mezi nejprestižnější povolání. Žena na mateřské dovolené je ale v naší společnosti na opačném konci žebříčku. Už jen potenciální možnost mateřství uchazečky o místa lékařů proti mužům handicapuje.

Ve vedoucích pozicích je minimum žen, přestože v pracovních kolektivech převažují. Pokud chce žena udělat v medicíně kariéru, musí se stát alespoň trochu mužem. Komplementarita, která tak dobře funguje v manželství, v rámci lékařského povolání není nijak zohledňovaná. V takové situaci musí ženy zakomponovat do své značně složité situace ještě děti, péči o domácnost a manžela. Podmínky pro matky s dětmi nejsou nijak vstřícné, chybí školky, možnost částečných úvazků či domácích kanceláří. V době mateřské dovolené se o zaměstnankyně nikdo nezajímá a často se ani nemohou vrátit na původní místo, protože podmínky nejsou s péčí o děti slučitelné.

Přesto se naštěstí onkoložkám rodí spousta dětí. „Ze všech možností, které lékařka v naší společnosti má, totiž buď věnovat se kariéře a zůstat bezdětná, pořídit si děti a manžela a rezignovat na práci v medicíně a nebo se pokoušet obojí nějak skloubit, je ta třetí nejkomplikovanější, ale přesto nejrozumnější,“ podotýká z vlastní zkušenosti organizátorka projektu docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Naše Revue je dokladem toho, že i mladé lékařky na mateřské dovolené, přestože pečují o děti i manžela, jsou ve svém oboru in a jsou tedy schopné napsat kvalitní přehledový článek s tématikou karcinomu prsu. Rozhodně by si ale zasloužily lepší podmínky.

Onkologická revue – lékařky na mateřské

Myšlenka vydání speciálního suplementa Onkologická revue – lékařky na mateřské vznikla na podkladě podnětu z řad onkologů. Hlavní iniciátorkou projektu byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., která oslovila přednosty onkologických center a společně pak vytipovali vhodné autorky.

Vznikl tak velice ojedinělý publikační celek, který se zabývá onemocněním postihujícím převážně ženy a navíc propojil vysokou odbornou úroveň s mateřstvím.

Autorkami všech příspěvků jsou ženy pečující o pacienty a také o vlastní děti. S nelehkým úkolem skloubení profese a rodiny se potýkají každodenně, i přesto se jej však zhostily nadmíru dobře.

Publikace spojuje odbornost s lidskostí; je obohacena velkofomátovými fotogafiemi autorek s jejich dětmi. V distribuci bude na Bněnských okologických dnech v dubnu 2014 a zároveň na všech onkologických centrech v ČR.

Kontakt a další informace:

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

tel: 224 966 750, 6765

Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice

Onkologická klinika zajišťuje komplexní onkologickou léčbu (radioterapii, chemoterapii, imunoterapii, podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů s nádorovými onemocněními. Zajišťuje péči pro geneticky podmíněné nádory a provozuje specializované ambulance pro vybrané skupiny nádorů (karcinoid, thymomy) a vybrané skupiny nemocných (gerontoonkologie, mladší nemocné s karcinomem prsu). V úzké kooperaci se podílí na komplexní léčbě hematologických malignit a nádorů gynekologické a orofaciální oblasti. Je zakládajícím členem Komplexního onkologického centra.

Průměrný počet nových pacientů kliniky je cca 1 200 ročně. Průměrný počet dispenzarizovaných a léčených pacientů je 30 000. Na klinice probíhá onkologický výzkum v rámci českých i zahraničních výzkumných grantů ve spolupráci s ostatními lékařskými fakultami, fakultou přírodovědeckou, VŠCHT i zahraničními onkologickými pracovišti (Institut Julese Bordet Brusel, Royal Marsden Hospital Londýn, Univerzitní onkologické centrum Edinburgh, Emory University School of Medicine Atlanta, M.D.Anderson Cancer Center), i v rámci výzkumných programů v rámci EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) a CECOG (Central European Cooperative Oncology Group).

Onkologická klinika je mezinárodně respektovanou základnou pro klinické studie fáze I.–III. Je koordinačním centrem pro Českou republiku pro celosvětovou studii adjuvantní hormonální léčby ATLAS. Od roku 2006 se stala Onkologická klinika spolu s ÚOP na Pleši akreditovaným centrem ESMO Designated Center of Integrated and Pallitive Care.

Onkologická klinika zajišťuje pregraduální výuku mediků, bakalářské studium v odbornosti klinické onkologie. Je jedním z pracovišť zajišťujících postgraduální výuku i vzdělávací kurzy v oboru klinická onkologie. Přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná. www.lf1.cuni.cz

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

Označeno pod: , , ,

Back to top