Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT

Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT
Čeští inženýři chtějí efektivně spolupracovat při přípravě Rychlých spojení
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně
podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční
dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.
Dne 6. 12. 2017 se uskutečnila v budově ČKAIT tisková konference, která byla věnována tématu Rychlých spojení (Vysokorychlostním tratím – VRT). Jejími účastníky byli Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie MD ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, s. o., generální ředitelství, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební, VUT v Brně a garantem této tiskové konference byl Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT. Úvodní a závěrečné slovo měl na tiskové konferenci Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.
Tato nová generace železniční dopravy se buduje ve většině západních zemí Evropy a naše země měla již před desítkami let nejen jednat o zapojení nové vysokorychlostní sítě tratí na našem území do tohoto sytému, ale připravit varianty tras, projednat je v území a zpracovávat projekty. V tomto ohledu jsme ztratili drahocenné roky zejména s ohledem na složitost projednávání každé trasy.
Odborníci z řad ČKAIT sledují dění v této oblasti dopravy a jsou připraveni pomoci s ohledem na zkušenosti, které mnozí získali v zahraničí při přípravě a budování nových železničních tratí na vysoké rychlosti. Komora v letošním roce vytvoří expertní skupinu pro oblast vysokorychlostních tratí, která je připravena asistovat institucím veřejné správy ve všech fázích přípravy a realizace rychlých spojení. Předsedou této skupiny je Ing. František Mráz, který mimo jiné spolupracoval již při prvních návrzích VRT na našem území a sledoval výstavbu VRT na území Belgie.
Jsme schopni přispět odbornými radami, posudky a přímým zpracováním částí týkajících se norem, vzorových listů a také změn v zákonech. Můžeme naše odborníky doporučit i při řešení zapojení nových železničních tratí do železničních uzlů, které budou součástí systému rychlých spojení na našem území. Rovněž můžeme přispět při návrzích vedení tras územím a zejména jejich projednání, což bude nejnáročnější a časově nejdelší část přípravy.
Důležitým prvkem celé přípravy je však osvěta vůči veřejnosti, a to zejména se zdůrazněním potřeby připojit se k síti rychlých spojení v Evropě, a také následné zlepšení kultury cestování i na přípojných tratích a stanicích. Proto ČKAIT myšlenku podporuje a propaguje.
Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, fmraz@email.cz

 

Přednášející na tiskové konferenci ČKAIT – kulatém stolu

Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT Efektivně spolupracovat při přípravě Rychlých spojení

6. 12. 2017

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a v oboru městské inženýrství

Úvodní a závěrečné slovo na tiskové konferenci

Vykonával funkci hlavního inženýra projektu na významných pražských stavbách technické infrastruktury a komunikací, což jsou oblasti, kterým se inženýři i architekti neradi věnují, a proto odhalil potřebu koordinace specialistů a postupně se dostal k městskému inženýrství, které dodnes

prosazuje i v rámci ČKAIT.

Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Jak může ČKAIT přispět při přípravě a projednání programu Rychlých spojení

V roce 1970 ukončil studium na Fakultě stavební, VUT v Brně, obor Konstrukce doprava. Od roku 1970 se stal projektantem železničních staveb ve firmě SUDOP Brno. Od roku 1990 až do roku 2011 byl ředitelem SUDOP Brno

spol. s r.o. Spolupracoval při prvních návrzích vysokorychlostních tratích na našem území. Sledoval výstavbu vysokorychlostních tratí na území Belgie. Místopředsedou ČKAIT je od roku 2011.

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ředitel odboru strategie MD ČR

Program rozvoje Rychlých spojení v České republice

Na ČVUT vystudoval Dopravní fakultu (studium ukončil v roce 1998). V Českých drahách, s. o. TÚDC (Technická ústředna dopravní cesty) pracoval jako systémový specialista do roku 1999. V rámci společnosti SUDOP PRAHA a. s. (1998 – 2010) prošel dvěma odbory, a to střediskem koncepce dopravy a mezinárodním odborem, které vedl. Nyní pracuje již osmým rokem na Ministerstvu dopravy České republiky jako ředitel odboru strategie, má na starosti přípravu a tvorbu klíčových koncepčních a strategických dokumentů státu ve všech oblastech dopravy.

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Ředitel odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, s. o., generální ředitelství

Různé aspekty přípravy systému Rychlých spojení

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK a ekonomiku a management na Dopravní fakultě ČVUT v Praze. Postgraduální studium absolvoval na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. V minulosti od roku 2001 pracoval na Střední průmyslové škole dopravní v Praze 5, kde vyučoval odborné dopravní předměty. V roce 2003 přešel na Ministerstvo dopravy ČR, kde se začal věnovat problematice interoperability železničního systému, které se odborně věnuje dosud. Od roku 2005 pracoval na odboru strategie a informatiky na generálním ředitelství Českých drah, a.s. Od roku 2008 pracuje na odboru strategie generálního ředitelství SŽDC jako vedoucí oddělení koncepce infrastruktury. A od roku 2015 je ředitelem odboru.

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební, VUT v Brně

Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti železničního stavitelství

Studium ukončil v roce 1986 na Stavební fakultě VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolutoriu pracoval u tehdejších ČSD, v roce 1991 nastoupil jako asistent na Stavební fakultu VUT V Brně. V roce 1999 obhájil disertační práci a v roce 2006 se habilitoval v oboru Teorie konstrukcí staveb. Od roku 2010 vede na fakultě Ústav železničních konstrukcí a staveb, je garantem vyučovaných předmětů zaměřených na železniční stavby, vede výzkumné a rozvojové projekty zaměřené na rozvoj železniční infrastruktury. Je aktivní v národní technologické platformě Interoperabilita železniční infrastruktury a vede Expertní skupinu Infrastruktura

Česká republika usiluje o kvalitní rychlé propojení

svých regionů navzájem a rovněž o rychlé spojení

v celoevropském kontextu

Takovým dopravním systémem je vysokorychlostní železnice jakožto jeden z vrcholů multimodální mobility v osobní dopravě (letecká doprava – vysokorychlostní železnice – konvenční železnice – autobus – automobil – jízdní kolo – pěší chůze).

Proto byl vytvořen program, který nad rámec DSS podrobněji navrhuje další přístup k rychlé železnici na území České republiky. Bylo potřeba jednoznačně na vládní úrovni rozhodnout o stanovení základních koncepčních předpokladů pro budoucí možný rozvoj železniční dopravní infrastruktury, včetně zajištění potřebných řešení novostaveb vysokorychlostních tratí (VRT). Bez takového rozhodnutí by zahájení dalších procesů nezbytných k realizaci rychlé železnice nebylo smysluplné a finančně obhajitelné.

Materiál vláda České republiky schválila svým usnesením č. 389 dne 22. 5. 2017. Na železničních expresních a rychlíkových linkách narůstají již dnes počty cestujících meziročně o více než deset procent. To na jedné straně potvrzuje zájem obyvatelstva o moderní železnici a správnost vynaložených investic. Nicméně na druhé straně to vede ke kapacitním problémům, které je nutno vyřešit výstavbou nových VRT.

Aktuální předpoklad investičních nákladů včetně započtení rizik je 650 mld. korun. V dalším postupu se předpokládá zpracování studií pro jednotlivé vysokorychlostní tratě s cílem posouzení ekonomické efektivity zřízení novostaveb těchto tratí. V rámci koncepce rychlých železničních spojení se předpokládá stavba především vysokorychlostních tratí Praha – Brno – Vranovice, Přerov – Ostrava, Praha – Dresden a Praha – Beroun/Hořovice.

V úseku Brno – Přerov se předpokládá modernizace současné konvenční trati na rychlost 200 km/h., podle Ministerstva dopravy České republiky schválené studie proveditelnosti, kde bylo ověřeno, že tato trať kapacitně vyhoví i očekávatelnému rozsahu provozu vysokorychlostní dopravy v relaci Praha – Brno – Ostrava. Pokud by se v budoucnu ukázalo a obhájilo, že zájem o dopravu bude větší, než se dnes předpokládá, a že daná trať znamená omezení pro vysokorychlostní provoz, bude možné z titulu územní ochrany přistoupit i v tomto úseku k přípravě nové kolejové kapacity. To platí i pro úsek Beroun/Hořovice – Rokycany a Stod – státní hranice CZ/D. V souvislosti s novostavbou vysokorychlostních tratí je nutné dále řešit potřebné úpravy konvenčních tratí, zejména nutné současné řešení modernizací železničních uzlů Praha a Brno.

Úspěšná realizace koncepce je však podmíněna eliminací řady procesních rizik, která je nutné po celou dobu realizace koncepce řídit.

Realizace celé koncepce představuje investiční náklady ve výši stovek miliard korun a následné provozní náklady ve výši jednotek miliard korun ročně, avšak výrazně přispěje k zajištění udržitelné mobility obyvatelstva, nezávislé na fosilních zdrojích. Zároveň dojde k podstatnému zlepšení napojení regionů pomocí kvalitní veřejné dopravy. V neposlední řadě pak realizace rychlých spojení poskytuje velké možnosti i pro průmysl, který bude vystaven výzvě výrazných inovací vyráběných železničních vozidel

Různé aspekty přípravy rychlých spojení

Rychlá spojení (RS) vytvářejí podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy. Přispějí k dalšímu hospodářskému rozvoji ČR ve vazbě na zlepšení dopravní dostupnosti regionálních center. Strategickým cílem SŽDC je dokončit přípravu VRT, tak aby mohla v letech 2025 až 2030 začít výstavba jejich prvních úseků.

V předchozích letech byly zpracovány územně-technické studie jednotlivých tras vysokorychlostních tratí a byla také zadána a dokončena Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT, která řeší problematiku VRT v komplexní rovině. Na základě jejího širokého projednání (SŽDC, MD ČR, vysoké školy atd.) byla v září zahájena příprava projektu novelizace norem souvisejících s výstavbou a provozem VRT.

Aktuálně přistupuje SŽDC k postupnému zadávání a zpracování studií proveditelnosti na jednotlivá ramena rychlých spojení. Úkolem studií je zejména nalézt dopravně, technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelná a přínosná řešení, plnící očekávané cíle podstatného zlepšení podmínek pro zvýšení mobility obyvatelstva ČR a zlepšení efektivity a udržitelnosti dopravy. Začátkem roku 2017 byly zahájeny práce na studii proveditelnosti trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. V současné době probíhá soutěž na zpracovatele studie proveditelnosti trati Praha – Brno – Břeclav. Vypisování soutěží na zpracování studií proveditelnosti dalších tratí bude následovat v nadcházejících měsících. První ucelené závěry studií proveditelnosti je možné očekávat přibližně za dva roky. Na jejich základě budou SŽDC, ministerstvo dopravy a vláda ČR rozhodovat o další přípravě rychlé železnice v ČR. V případě kladného posouzení proběhne na základě výsledků a schválení studií proveditelnosti aktualizace zásad územního rozvoje dotčených krajů a územních plánů dotčených obcí. Snahou je, aby navrhované trasy byly v maximálním možném rozsahu akceptovatelné i pro místní samosprávy, studie proveditelnosti jsou proto projednávány i s kraji. Jen kvalitně zpracované a s klíčovými garanty v oblasti územního plánování projednané studie proveditelnosti na jednotlivá ramena RS umožní výstavbu nových tratí. Nutné je zajištění obecného povědomí o potřebě vymezení koridoru VRT v územně plánovací dokumentaci pro danou lokalitou a naprosto nezbytné je řádné odborné prověření a odůvodnění volby jednotlivých koridorů VRT.

V procesu přípravy rychlých spojení jsou na SŽDC zaváděny některé moderní technologie, které dokážou tuto práci zefektivnit. Patří mezi ně Informační modelování staveb (Building Information Modelling, zkráceně BIM). V případě metody BIM se rovněž jedná o využívání stále dostupnějších a všeobjímajících informačních technologií. Informační modelování staveb totiž nespočívá pouze v 3D modelu nových konstrukcí, ale v obecné rovině jde o nový přístup práce s dostupnými informacemi. Těmito informacemi se rozumí například zaměření současného stavu železniční trati či konstrukcí geodetem, výsledky geotechnického průzkumu v místě budoucí stavby, návrh nových konstrukcí projektantem, předpokládaná cena stavby, charakteristiky konkrétních výrobků použitých zhotovitelem a mnoho dalších. Jak je z uvedeného výčtu zřejmé, každá taková informace vzniká v jiném čase a u někoho jiného. Smyslem metody BIM je práci se všemi hodnotnými, chceme-li v čase využitelnými informacemi zjednodušit a zefektivnit. Používá se termínu životního cyklu záměru, respektive stavby. Tedy proces od zrodu myšlenky něco (například stavbu) uskutečnit přes fáze projektové přípravy, realizace a užívání až po fázi konce životnosti, která leckdy vede ke zrodu myšlenky nového záměru. Mezi hlavní předpoklady pro aplikaci metody BIM lze zařadit použití softwarových nástrojů (například projekčních nebo správcovských), definici standardů výměny informací, které popisují, kdy a kdo v rámci procesu informace pořizuje a jak s nimi bude dále nakládáno, centrální úložiště dat a v neposlední řadě akceptace této metody samotnými účastníky procesu. S použitím metody BIM se SŽDC již systematicky seznamuje od loňského kroku, kdy byla založena pracovní skupina pro BIM při Státním fondu dopravní infrastruktury, jejímž je SŽDC stálým členem. Dnes jsou zahajovány pilotní projekty pro vybrané stavby konvenční sítě a je připravováno použití této metody také u vybraných nově zahajovaných studií proveditelnosti na tratě rychlých spojení. V této fázi cyklu očekáváme přínosy z použití této metody zejména v následujících oblastech. Zvýšení transparentnosti a přesnosti předpokládaných investičních nákladů stavby, pro jednotlivé varianty technického řešení. Zjednodušení spolupráce a výměny informací o projektu díky využívání sdíleného prostředí nejen po dobu zpracování studie. V oblasti projednávání a komunikace s veřejností bude využito návrhu ve 3D prostředí, který bude díky své vizuální formě vhodným názorným materiálem.

Text pro novináře

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ

V současné době se projektové organizace, společnosti železničního průmyslu, zhotovitelé staveb, investor a správce železniční infrastruktury, ale také provozovatelé drážní dopravy připravují na výstavu a provoz tratí Rychlých spojení (RS) v České republice. Nezbytné technologie jsou v rámci výzkumu, vývoje a inovací rozvíjeny s ohledem na spolehlivost, životnost, trvanlivost a dostupnost dopravní cesty, která bude kromě splnění technických požadavků na ni kladených přívětivá k životnímu prostředí, a to zejména s ohledem na čerpání přírodních zdrojů a zatížení okolí trati například hlukem nebo vibracemi.

Technické univerzity, výzkumné ústavy a průmyslové a stavební společnosti se společně podílejí na řešení výzkumných projektů zaměřených na železniční infrastrukturu. Národní projekty v oblasti železničního stavitelství jsou podporovány SŽDC (úkoly technického rozvoje), MPO, MŠMT a zejména Technologickou agenturou ČR. K významným projektům podporovaným touto agenturou, patří projekty center kompetence, v tomto případě Centrum kompetence pro udržitelnou a efektivní dopravní infrastrukturu (CESTI, konsorcium 18 společností vedené ČVUT v Praze), Centrum kompetence drážních vozidel (konsorcium 13 společností vedených ZČÚ

v Plzni).

Technické univerzity, výzkumné ústavy a průmyslové a stavební společnosti pracují také

v mezinárodních projektech. Významnou aktivitou v tomto směru je společný podnik Shift2Rail, vytvářející podmínky pro řešení projektů železničního výzkumu v rámci evropského programu vědy a výzkumu Horizon 2020. V oblasti zabezpečovacího zařízení se do Shift2Rail přímo zapojila společnost AŽD jako přidružený člen. Na projektech otevřených výzev se podílejí například tradiční partneři DT Výhybkárna a strojírna, a. s., Univerzita Pardubice a VUT v Brně při vývoji technologií pro novou generaci výhybek (projekt S-CODE Switches and Crossings Optimal Design and Evaluation, konsorcium vedeno Birminghamskou univerzitou).

Rozsáhlou činnost v oblasti přípravy výstavby tratí RS vyvíjí národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury, která sdružuje projektové a průmyslové společnosti, univerzity a výzkumné instituce. Technologická platforma dokáže efektivně koordinovat

a spojovat úsilí svých jednotlivých členů, a to v oborově i průřezově zaměřených expertních skupinách. Členové technologické platformy zintenzivnili své úsilí směřující k výstavbě tratí RS

v rámci speciálně zaměřeného programu, sledujícího čtyři hlavní směry působnosti: RS v ČR, zavedení jednotné trakční soustavy v ČR, v oblasti řízení a zabezpečení provozu ERTMS a systém údržby tratí RS.

Projekt výstavby vysokorychlostních tratí jako součásti systému RS bude v budoucnu ve všech svých fázích, tedy v projektové přípravě a projednání všech stupňů projektové dokumentace, výstavbě, provozování a údržbě, vyžadovat mimo jiné množství vzdělaných odborníků

a specialistů. Systém vysokorychlostních tratí lze bez pochyby považovat za „high-tech“ systém

a zcela jistě bude od zapojených pracovníků vyžadovat množství znalostí a zkušeností. V žádném případě však nebude možné projekt vysokorychlostních tratí zvládnout s omezenou skupinou „zasvěcených“, bude nezbytné šířit všechny dostupné poznatky mezi širší odbornou veřejnost.

S ohledem na časový postup přípravy projektu, kdy lze předpokládat uvedení prvního úseku vysokorychlostní trati do provozu v horizontu 20 let, je zřejmé, že bude nezbytné připravovat stále nové generace odborníků.

Rozvoj vzdělávání musí být založen na vytvoření systému spolupráce v oblasti sekundárního, terciárního a celoživotního vzdělávání železničního inženýrství a souvisejících dovedností, tak aby byl posílen počet a kvalita absolventů studia. K tomu bude třeba zajistit:

 • prohlubování spolupráce mezi jednotlivými školami na různých úrovních;

 • vytváření podmínek pro spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a průmyslovými společnostmi nebo správci, aktivní podíl na vzdělávacím procesu (formou přednášek, zadání a vedení projektů, závěrečných prací, nabídek stáží apod.);

 • rozšiřování evropské spolupráce, navazování kontaktů s evropskými partnery – vysokými školami (např. formou Joint Degree studijních programů, bilaterální spolupráce v rámci programu Erasmus+), výzkumnými institucemi apod.;

 • aktivní zapojení mladých pracovníků, případně studentů doktorských studijních programů do projektů a činností pracovních skupin, organizací apod.

  RŮZNÉ ASPEKTY PŘÍPRAVY
  RYCHLÝCH SPOJENÍ
  Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.
  ředitel Odboru strategie SŽDC
  Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující novostavby vysokorychlostních tratí (VRT), tratě vysokorychlostní modernizované i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového parku a provozního konceptu. Vytvářejí podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy. Přispějí k dalšímu hospodářskému rozvoji ČR ve vazbě na zlepšení dopravní dostupnosti regionálních center.
  Rychlá spojení RS
  2
  Tvorba zadávacích dokumentací studií a zajišťování podkladů pro výběrová řízení
  na zhotovitele těchto studií.
  Dohled nad průběhem jednotlivých studií a jejich koordinace.
  Specifikace podmínek na vymezení koridoru vysokorychlostních tratí v územně plánovací dokumentaci.
  Komplexní příprava VRT – zohlednění environmentálního, územního, technického
  a ekonomického hlediska.
  Provázání stávající železniční infrastruktury s tratěmi VRT a příprava potřebné legislativy.
  3
  Role SŽDC v přípravě RS
  • V předchozích letech byly zpracovány územně-technické studie na jednotlivé trasy VRT a byla také zadána „Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT“ (TPS VRT).
  • V září 2016 byla zadána studie proveditelnosti RS4 Praha – Drážďany.
  • Na základě usnesení Hospodářského výboru Parlamentu ČR a následného březnového usnesení Poslanecké sněmovny k problematice VRT došlo k zapojení profesor Andrew McNaughton jako strategického poradce Ministerstva dopravy a SŽDC.  K prvnímu květnu 2017 vzniklo na odboru strategie SŽDC specializované oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje.
  • Dne 19. 5. 2017 byla vypsána soutěž na zhotovitele studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav.
  • Vláda dne 22. 5. 2017 schválila koncepci výstavby vysokorychlostní železnice v České republice
  obsažené v dokumentu Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR.
  • Na základě širokého projednání (SŽDC, MD ČR, vysoké školy atd.) v květnu 2017 dokončené TPS
  VRT byla v září zahájena příprava projektu novelizace norem souvisejících s výstavbou a provozem
  VRT.
  • Strategickým cílem je dokončit přípravu VRT, tak aby mohla v letech 2025 až 2030 začít výstavba jejich prvních úseků.
  Progres v přípravě VRT
  4
  Řeší problematiku VRT v komplexní rovině.
  Obsahuje:
  • analýzu současného provozu VRT v Evropě,
  • dopady nových technických požadavků konstrukce VRT na
  stávající legislativu a návrh její novelizace,
  • návrh technických řešení VRT pro ČR,
  • typové projekty VRT.
  Dle podmínek navržených studií budou navrhovány úseky sítě s
  traťovou rychlostí vyšší než 200 km/h.
  Na technicko-provozní studii VRT navazují studie proveditelnosti
  pro jednotlivá dílčí ramena sítě RS.
  Cílem bylo definování základních požadavků na plánované
  vysokorychlostní tratě v ČR, tak abychom pro podmínky naší
  země co nejlépe využili jejich předností a efektivně vynaložili
  investice na jejich budování.
  Technicko-provozní studie VRT
  5
  Studie proveditelnosti (SP) bude sloužit Ministerstvu dopravy České republiky a Správě železniční dopravní cesty jako klíčový podklad pro strategické rozhodnutí o další přípravě a realizace Projektu a jeho hlavních parametrech.
  Úkolem SP je nalézt dopravně, technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelná, územně průchodná a přínosná řešení plnící očekávané cíle.
  Pro úspěšnou přípravu RS je nutné mít:
  • kvalitně zpracované a s klíčovými garanty v oblasti územního plánování projednané studie proveditelnosti na jednotlivá ramena RS,
  • zajištění obecného povědomí o potřebě vymezení koridoru VRT v územně plánovací dokumentaci (dále ÚPD) pro danou lokalitou,
  • řádné a správné odůvodnění volby koridoru VRT v ÚPD.
  6
  Studie proveditelnosti RS
  Proces posuzování vlivů koncepcí zahrnuje zjištění, popis
  a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů
  provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé
  období jejího předpokládaného provádění.
  Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů
  obsažených v koncepcích na životní prostředí.
  Závěrečné stanovisko je nutným podkladem pro schválení
  koncepce.
  Součástí procesu posuzování je i odpovídající zapojení
  veřejnosti, které zahrnuje zveřejnění informací a dokumentů,
  vypořádání připomínek a veřejné projednání.
  Právě z důvodů nedostatečného posouzení vlivu strategických
  záměrů je územně plánovací dokumentace ovlivňována
  rozsudky správního soudu.
  Bez úplného provedení posouzení nebude možné dlouhodobě
  obhájit koridory VRT v územně plánovací dokumentaci!
  Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)
  7
  Po dohodě s MDČR přistupuje SŽDC k zadání a zpracování jednotlivých studií proveditelnosti:
  • RS 4 Praha – Drážďany (dokončení 01/2019),
  • VRT Praha – Brno – Břeclav (zadání 05/2017),
  • doplnění SP pro RS 3 Praha – Beroun/Hořovice (– Plzeň) (zadání 05/2017),
  • studijní prověření možnosti propojení VRT a Letiště VH (zadání 2017/2018),
  • VRT Přerov – Ostrava (zadání 2018),
  • RS 5 Praha – Wroclaw (zadání 2018/2019),
  • železniční uzel Praha (zadání 2018/2019).
   Na základě výsledků SP aktualizace ZÚR krajů a ÚP dotčených obcí (2019 a dále).
  8
  Další postup SŽDC v přípravě RS
  BIM = Building Information Modeling.
  Proces tvorby a správy dat o stavbě v průběhu celého životního
  cyklu.
  BIM model – 3D digitální model, který vizualizuje stavbu.
  Jádrem BIM modelu je databáze prvků s množstvím
  informací, které jsou využitelné pro různé účastníky
  procesu v různém čase života stavby (přípravy, výstavby,
  provozu). Informace jsou jedinečné a vždy k dispozici na
  jednom místě.
  25. 9. 2017 – Usnesení Vlády ČR č. 682 o Koncepci zavádění
  metody BIM v ČR:
  • schvaluje Koncepci zavádění metody BIM v ČR,
  • ukládá splnění opatření dle obsaženého harmonogramu,
   elektronizace povolovacích procesů stavby s vyžitím BIM,
   povinné použití BIM pro nadlimitní VZ na stavební práce
  včetně jejich přípravné a projektové dokumentace.
  9
  Co je BIM?
  Použití metody BIM při přípravě VRT je přínosné:
  • Soustředěná správa informací
  o záměru – velký počet účastníků
  přípravy  nutnost systematické
  práce s dokumenty/informacemi.
  • Navázání informací k ose koleje
  (např. rychlosti).
  • Transparentní porovnávání
  variant  potřeba nastavení optimální podrobnosti modelu;
  možnost zpřesnění ve významných místech.
  • Použití dat pro simulace
  a analýzy.
  10
  Využití BIM
  Územní stabilizace jednotlivých tras v Zásadách územního rozvoj krajů (ZÚR) a návazných územních plánech dotčených obcí.
  Právní tlak na současné koridory VRT v ZÚR ze strany různých investorů a občasných sdružení.
  Možné konflikty jednotlivých tras se soustavou chráněných území NATURA (Klánovický a Vranovický les versus VRT Praha – Brno – Břeclav, Letiště Letňany versus VRT Praha – Drážďany atd.).
  Absence účinného zákona o liniových dopravních stavbách.
  Neúměrné prodlužování soutěží na zhotovitele studií proveditelnosti neúspěšnými uchazeči
  navzdory využívání předběžné tržní konzultace.
  Vždy hrozí, že soutěž bude zrušena ÚOHS jen na základě zcela formálního nedostatku bez ohledu na věcnou správnost a kvalitu zadání.
  Závěr – rizika přípravy RS
  11
  www.szdc.cz
  © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Označeno pod:

Back to top