Stanovisko České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

T

Stanovisko

České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

k reakci náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Scheinherra na tiskovou konferenci ČKAIT

Zde je text vyjádření Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., které se objevilo v tiskové zprávě ČTK dne 26. 6. 2019 – https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spolek-stavaru-nesouhlasi-s-opravou-libenskeho-mostu/r~0894253497f511e993a6ac1f6b220ee8/ .

ČKAIT pořádala tiskovou konferenci k rekonstrukci Libeňského mostu dne 26. 6. 2019. Kromě mnoha dalších práv a povinností má ČKAIT ze zákona i povinnost spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování. Do toho problematika Libeňského mostu samozřejmě patří.

Zástupcem ČKAIT byl na tiskové konferenci místopředseda výboru oblasti Praha a střední Čechy Ing. Milan Komínek (oblast má cca 15 tisíc členů). Garantem TK byl prof. Jan L. Vítek (Fakulta stavební ČVUT). Dalšími přednášejícími byli doc. Lukáš Vráblík, pedagog z Fakulty stavební ČVUT, Ing. Milan Kalný, viceprezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE). Předsedu ČKAIT Ing. Pavla Křečka, který musel být na Radě vlády pro rekodifikaci stavebního práva, zastupoval Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT. Jelikož ČKAIT reprezentuje odborníky z projektových firem, ze sféry dodavatelů staveb, výzkumných a vzdělávacích organizací, jde jen velmi obtížně mluvit o závislosti.

Hlavním účelem tiskové konference bylo upozornit na to, že Rada hl. m. Prahy (Rada HMP) schválila návrh řešení, který byl vytvořen jako studie Kloknerova ústavu ČVUT (KÚ ČVUT). Kloknerův ústav je organizace s minimální zkušeností s projektováním složitých stavebních komplexů, kterým Libeňský most (soumostí) bezesporu je.

Studie nebyla nikomu představena, nebyla diskutována v odborných kruzích, ale naopak byla ihned rychle odsouhlasena politiky ve vedení města. I projekty objemově 100krát menší se běžně nechávají oponovat, zejména pokud mají být investicí ze státních prostředků, tedy z peněz daňových poplatníků. Schválením řešení podle studie KÚ ČVUT byla zásadně ohrožena platnost stavebních povolení na rekonstrukci Libeňského soumostí v celé délce 1 200 m, jehož příprava a projednávání trvalo téměř 15 let. Rada HMP se vypsáním výběrového řízení na nový projekt rekonstrukce Libeňského mostu (pouze most přes Vltavu v délce 300 m) včetně projednání všech podstatných odchylek od platných stavebních povolení, který má vycházet z teoretického návrhu Kloknerova ústavu tak snaží přenést zodpovědnost za předložené řešení na budoucího projektanta. Znovu je nutné připomenout, že Kloknerův ústav je sice špičková instituce na diagnostiku staveb, ale s projektováním mostů nemá relevantní zkušenosti.

Návrh KÚ ČVUT se opírá o stanovisko významného švýcarského profesora, které však nikdo neviděl, a který ani podle současných předpisů nemůže, stejně jako KÚ ČVUT, za dílo převzít žádnou zodpovědnost. Pokud expertní posouzení zahraničního profesora existuje, nechť je též zveřejněno a podrobeno odbornému posouzení.

Pokud se hovoří o závislosti, pak KÚ ČVUT je organizací, která má z provádění diagnostických průzkumů profit, a tedy není zdaleka nezávislá. Doporučování neustálého monitoringu mostu zcela viditelně indikuje zájem se na něm podílet.

Toto rozhodnutí Rady HMP by znamenalo, že za půl miliardy Kč tu budeme mít místo nového mostu most starý, který nebude splňovat provozní podmínky nejen výhledové, ale ani současné. Most bude nutné průběžně sledovat (trvalá práce pro diagnostiku) a opravovat. Začátek rekonstrukce by se tímto posunul optimisticky o tři roky, protože je nutné nové projednání změn územních i stavebních povolení.

Zásadním nedostatkem schváleného návrhu Rady HMP je nerespektování souvislostí mostu přes Vltavu (V009) s ostatními součástmi projektu „Libeňský most“, které jsou podstatné pro rozvoj perspektivních čtvrtí s luxusní zástavbou a velký rozvojovým potenciálem.

ČKAIT svou tiskovou konferencí upozorňuje na rizika schválené varianty rekonstrukce a vyzývá k odbornému přístupu a respektování širších souvislostí v rámci dopravního systému města. Názor pana radního Scheinherra, že jde o zdržování, je poněkud mylný, neboť je to právě on, kdo nekomplexním a neodborným návrhem řešení vytváří předpoklady pro budoucí technické a dopravní problémy v Praze.

ČKAIT dále doporučuje, aby veškeré zprávy KÚ ČVUT a související vystoupení byly zpřístupněny technické veřejnosti.

Na webu ČKAIT najdete http://www.ckait.cz/content/tiskova-zprava-rekonstrukce-libenskeho-mostu-se-odklada-aneb-kdo-prevezme-odpovednost-za-osu dokumentační materiály k zmíněné tiskové konferenci z 26. 6. 2019, jejíž název je Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu?

Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a časopis Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

(GOOGLE disk) – https://tinyurl.com/y3my4uuv 

https://tinyurl.com/y3my4uuv
https://www.stavebniklub.cz/33/spolek-stavaru-nesouhlasi-s-opravou-libenskeho-mostu-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z4kUe8fjeQi7uram7hJQ7Cc/
https://www.prazskypatriot.cz/spolek-stavaru-oprava-libenskeho-mostu-bude-draha-pomala-a-vysledek-horsi-nez-v-pripade-noveho-projektu/

Označeno pod:

Back to top