Studium všeobecného a zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Na 1. lékařskou fakultu UK se hlásí na lékařské i nelékařské obory téměř 7000 studentů

O studium všeobecného a zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se pro akademický rok 2015/ 2016 uchází přes 4600 studentů. Přijata bude zhruba šestina –

z toho přibližně 700 na obor všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. Situace se příliš neliší od loňského akademického roku, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

„Vzhledem k tomu, že si řada uchazečů podává přihlášky ke studiu na dvě a více vysokých škol, počet adeptů, kteří se dostaví k přijímacím zkouškám, bývá o stovky nižší. Znatelný je i rozdíl mezi počtem studentů, kteří jsou přijati, a počtem těch, kteří se ke studiu skutečně zapíší. Šance na přijetí tedy nejsou tak nepříznivé, jak by se na první pohled mohlo jevit,“ uvedl děkan.

Fakulta zatím neplánuje, že přijme o deset procent mediků více než loni. „Pro plánování navýšení počtu studentů by bylo třeba znát přesné ekonomické podmínky – tedy nejen obecnou informaci o možnosti dotace, ale konkrétní data, s jakým rozpočtem může fakulta pracovat. To je nezbytné proto, abychom mohli přijmout nové učitele a investovat do případného rozšíření kapacit. Jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří udržovat ze všech lékařských fakult nejpříznivější poměr počtů učitelů a studentů, protože hlavním kritériem je pro nás kvalita absolventů,“ vysvětlil prof. Šedo.

O bonifikaci za úspěšné studium matematiky na střední škole, které letos fakulta při přijímacím řízení do lékařských oborů nově zavedla, žádá přes 650 uchazečů. Vedení fakulty se ke zvýhodnění těchto studentů rozhodlo na základě analýz, které prokázaly, že ti, kteří byli během středoškolského studia dobří v matematice, patří mezi úspěšné studenty na vysokých školách, včetně studia medicíny. Kvalitnější výběr studentů povede podle děkana také k poklesu počtu těch, kteří během prvních let studia zjišťují, že na náročné studium nestačí a fakultu opouštějí.

„Filozofií 1. LF UK není ‚produkce vysokoškoláků’, ale příprava špičkových odborníků úspěšných ve své profesi a prospěšných svým pacientům,“ doplnil děkan.

Velký zájem je letos i o studium nelékařských oborů – celkem se přihlásilo přes 2200 uchazečů. „Vede zájem o fyzioterapii a nutriční terapii – ke studiu těchto oborů si přihlášku podalo téměř 1400 studentů. Plánujeme, že celkem do nelékařských oborů přijmeme asi pětinu uchazečů,“ uvedla proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Do nově otevíraných oborů Porodní asistentka a Nutriční specialista si mohou uchazeči přihlášky podávat ještě do konce dubna.

Proděkanka doplnila, že zhruba 480 uchazečů o studium lékařských oborů požádalo od upuštění od příjímací zkoušky pro vynikající prospěch. Ke studiu Všeobecného lékařství mohou být bez zkoušky přijati studenti, kteří měli průměr známek ze všech předmětů na střední škole do 1,15. Pro zájemce o studium Zubního lékařství jsou kritéria přísnější – musí mít ve všech ročnících střední školy téměř samé jedničky, tedy do průměru 1,05. „V těchto dnech obdrží uchazeči rozhodnutí děkana,“ dodala prof. Dušková.

Více informací:

RNDr. Marie Fialová marie.fialova@lf1.cuni.cz

tel.: 734 418 183

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4400 pregraduálních a 930 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 73 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.

Tisková mluvčí: Mgr. Jana Francová, tel.: 603 443 575, e-mail: jana.francova@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 www.lf1.cuni.cz, www.facebook.com/1lfuk

Aneta Kulhánková – ČESKÁ PROSPERITA

Označeno pod: ,

Back to top