Život a smrt Karla IV. na slavnostním semináři v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Život a smrt Karla IV. na slavnostním semináři v Anatomickém ústavu

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o., zvou laiky i odborníky na multioborový slavnostní seminář O životě a smrti Karla IV. uspořádaný u příležitosti 700. výročí narození Otce vlasti. Seminář se uskuteční 21. dubna 2016 od 15.30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha 2. Jde o unikátní projekt bez grantové podpory.

Na přednáškách o významném panovníkovi podají historici, lékaři, publicista i filozof svědectví o vladařově předcích, jeho panování a poslání, ale i o úrazech či příčinách jeho úmrtí.

„Karel IV. byl člověk, jenž dokázal propojit politický talent a odvahu k boji, ale který zároveň vnímal duchovní hodnoty a význam vzdělanosti. Byl v pravém slova smyslu evropským občanem a hybatelem,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

V úvodu semináře objasní profil vůdčí osobnosti pozdně středověké Evropy Karla IV. historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Na něj naváže publicista Jan Drocár přednáškou o rodokmenu panovníka s názvem Od Karla I. Velikého ke Karlu IV. Lucemburskému, a poté historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., sdělením Dědictví po předcích: Karel IV. a dynastická tradice.

O kosterních pozůstatcích Karla IV. a o lékařsko-antropologické interpretaci nálezů promluví legenda české anatomie prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., jenž se zúčastnil jejich výzkumu. Osudová poranění vladaře posluchačům přiblíží prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Seminář zakončí prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., přednáškou Karel IV.: vladař a donátor.

„Jsou to poselství, která povznesou smrtelné tělo panovníka do věčnosti. Jsou aktuální nejen pro nás v době, kterou žijeme, ale i pro další generace,“ říká MUDr. Anna Trojanová, jednatelka Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o. Připomíná korespondenci mezi Karlem IV. a italským filozofem a básníkem Francescem Petrarcou. „Oba vnímali lidské dějiny nadčasově, oba věřili ve věčnou slávu svého díla a učinili pro ni vše, co bylo v jejich silách,“ dodává MUDr. Trojanová.

Současně se seminářem se uskuteční vernisáž výstavy ilustrací akademického malíře Pavla Koutského O životě a smrti Karla IV. – Karlovo evangelium. Na závěr vystoupí soubor zobcových fléten Pražské konzervatoře Consortium Conservatorium pod vedením prof. Jakuba Kydlíčka. Na semináři bude rovněž k dispozici publikace O životě a smrti Karla IV., která vznikla u příležitosti oslav narození panovníka.

O dalších akcích, které 1. LF UK u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. pořádá, se dozvíte na fakultním webu www.lf1.cuni.cz pod odkazem Slavnosti Otce vlasti.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

RNDr. Marie Fialová

Oddělení komunikace 1. LF UK marie.fialova@lf1.cuni.cz

Označeno pod: ,

Back to top