Integrovaná reference kvality RABF 2020 přináší unikátní pohled na stavebnictví v ČR

Integrovaná reference kvality RABF 2020 přináší unikátní pohled na stavebnictví v ČR

Integrovaná reference kvality RABF 2020 přináší unikátní pohled na stavebnictví v ČR

Známe aktuální umístění firem i jednotlivců v Integrované referenci kvality RABF 2020. Rating každoročně vyhlašuje a zveřejňuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dalšími institucemi, odbornými partnery i vypisovateli přehlídek.

Na rozdíl od různých certifikací, jednorázových vědeckých hodnocení a pevně stanovených hodnotících kritérií, které stojí za řadou jiných systémů, využívá RABF skutečnost, že v České republice existuje řada celostátních, regionálních i oborových přehlídek, kde každá má své porotce, svá kritéria pevná a svá kritéria volná. Těchto hodnocení se pak účastní zcela na sobě nezávislé skupiny expertů, často i s odlišným odborným či ideovým pohledem. Integrace takovýchto hodnocení umožňuje zpracovatelům ratingu Nadace ABF (RABF) vydání osvědčení pro excelentní, výbornou a dobrou kvalitu opírající se o rozsáhlý soubor dat z různých hodnocení za období posledních pěti let“, říká Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Pro RABF roku 2020 jsou to hodnocení za léta 2015-2019, do kterých se podařilo unikátně získat hodnocení celkem z 29 oborových celostátních, regionálních či oborových přehlídek, hodnocení a soutěží. To představuje spojení názorů 29 odborných nezávislých porot, ve kterých zasedá každoročně na 200 nezávislých českých i zahraničních porotců (u některých soutěží rozšířené o další expertní sbory) a k tomu 12 veřejných hlasování, kterých se ročně účastní přes 250 000 hlasujících. Tato datová základna vyjádřená udělenými cenami odráží nejkomplexněji dosažitelný pohled na výsledky dokončených staveb a spokojenost s prací jednotlivých firem, ateliérů a s návrhy tvůrců, kteří stavby připravili. K původním 13 přehlídkám, které tvoří základ pro metodu RABF již od roku 2010, v posledním hodnocení za roky 2018 a 2019 přibylo dalších 16 nezávislých akcí. Zde významnou roli sehrály ČKAIT, MPO ČR, SPS i další organizace SIA ČR, které svým přístupem metodu RABF takto podpořily a podařilo se vytvořit zcela unikátní žebříček ratingu pro stavebnictví v České republice.

Ratingu pro rok 2020 je sestaven z výsledků řady dílčích hodnocení za roky 2015 – 2019, mezi které jsou zahrnuty tyto přehlídky: Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix obce architektů | Česká cena za architekturu | Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit-Fasáda roku | Dopravní stavba roku | Dřevěná stavba roku | Stavba roku Plzeňského kraje | Stavba roku Zlínského kraje | Soutěž Karla Hubáčka | Stavba roku Královéhradeckého kraje | Stavby Karlovarského kraje | Stavba Ústeckého kraje | Stavba Vysočiny – Stavba kraje Vysočina| Stavba roku v Pardubickém kraji | Stavba roku Olomouckého kraje | Stavba Moravskoslezského kraje | Stavba Jihomoravského kraje | V oblasti výrobků a služeb: Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu | Známka Ověřeno pro stavbu | Grand Prix ForArch |Grand Prix Mobitex| Zlaté medaile SVB | Nejlepší výrobce stavebnin roku.

Pro hodnocení, přidělování bodů, je přijata zásada, že výše ohodnocení je dána oceněním stavby (nebo výrobku) v některé z výše uvedených přehlídek a na tyto body má nárok každý člen stavebního týmu: autor, projektant, dodavatel nebo výrobce. V případě konsorcia, mají nárok na body všichni členové konsorcia, neb jde o bodování kvality, ne rozsahu jejich účasti. Musí však být uvedeni v dokumentaci konkrétní soutěže. Podíly jednotlivých členů sdružení, nebo podíly autorské neuvedené v dokumentaci se nezkoumají. Každá fyzická nebo i právnická osoba účastnící se na stavbě v projektové přípravě může být uvedena v rámci jedné stavby a vymezené kategorie jen jednou. Tatáž stavba (výrobek-technologie) může být posuzována i opakovaně v různých systémech hodnocení (soutěžích), pokud to jejich podmínky dovolí, získaná ohodnocení se potom sčítají. Aktualizace systému probíhá s roční periodou.

Jako tradičně jsou výsledky hodnocení rozděleny do čtyř samostatných kategorií:

  1. Inženýři a architekti, fyzické osoby, které na základě autorského práva, na základě autorizace u ČKA a ČKAIT nebo jako přizvaní specialisté se na projektové přípravě účastnili a byli vedoucími autory uvedeni v přihláškách do konkrétních hodnocení. Tato skupina letos představuje nejobsazenější kategorii s 1 422 osobami, což je proti loňskému roku nárůst o 75%.
  2. Projektové kanceláře a ateliery, kterých je do hodnocení zařazeno 696, což je proti loňsku nárůst o rekordních 123%
  3. Výrobci a dodavatelé služeb pro stavebnictví, ve které je vyhodnoceno 131 firem, což je 15% více jak loni.
  4. Dodavatelé staveb, jejichž letošní seznam obsahuje 452 firem, což je proti loňskému roku o úctyhodných 105% více.

RABF tak celkově posuzoval 2701 osob a firem, což je o 85% více než loni. Toto významné rozšíření je dáno jednak zvýšeným počtem zapojených přehlídek a soutěží, ale i vyšším počtem posuzovaných a přihlášených staveb a výrobků v nich. To svědčí o rostoucím zájmu o pozitivní prezentaci stavebnictví i o uvědomění si jednotlivých aktérů, že právě tato forma prezentace patří mezi významné marketingové nástroje jedinců, firem i celého oboru.

Takto získané podklady umožnily rozdělit 1 692 030 hodnotících bodů, za získaná ocenění i za prostou účast v přehlídkách kvality. Pro práci s daty a údaji je nutno zdůraznit, že informace pro sestavení RABF byly čerpány z otevřených zdrojů poskytnutých vypisovateli a organizátory jednotlivých přehlídek, zveřejněných na příslušných webech, v katalozích a tisku, a nejsou zpracovateli RABF dále individualizovány.

RABF je vydáván podle celkového dosaženého počtu získaných bodů. Pro potřeby investorského rozhodování je významná úroveň a množství firem/osob, které dosáhly určité kvality své práce. Proto jsou výsledky rozděleny do čtyř úrovní, na které Nadace ABF vydává na požádání autorizovaný certifikát.

  1. Excelentní kvalita pro posuzované, kteří získali 4000 a více bodů, což v podstatě znamená, že získali 3-4 nejvyšší ocenění nebo větší počet různých cen. Těch bylo systémem vyhodnoceno 53, což je o 82% více než loni
  2. Výborná kvalita pro posuzované, kteří získali od 1000 – 3999 bodů, což v podstatě znamená získání 1-2 absolutních vítezství, nebo většího počtu různých cen vypisovatelů, zvláštních cen, či čestných uznání. Těch bylo celkem 420, což je 16% více jak loni.
  3. Dobrá kvalita pro posuzované, kteří získali od 200-1000 bodů, což znamená, že získali aspoň jedno nejvyšší ocenění nebo jedno či více zvláštních ocenění, či čestných uznání. Takových posuzovaných bylo celkem 1146 což je o 85% více jak loni.
  4. Osvědčení o účasti na veřejném posuzování, je dokladem pro ty, co minimálně jednou nebo i opakovaně2-3krát předložili výsledky své práce do veřejného posuzování. Těch zjištěných do podkladů RABF bylo celkem 1099, což je o 148% více jak loni.

Celkové výsledky odráží jak větší počet zahrnutých hodnocení, tak významné zvýšení aktivit přihlašovatelů dokončených staveb, kteří si uvědomují rostoucí význam presentování své práce. A to je dobrá zpráva o stavu našeho stavebnictví a architektury.

Symbolické první místo mezi 1 422 architekty a inženýry si udržel statik a konstruktér Vladimír Janata, který každoročně přichází s vysoce oceňovanými konstrukcemi. V kategorii osob je následován architekty Stanislavem Fialou, který je premiant posledních dvou ročníků a Josefem Pleskotem, který rovněž figuruje každoročně na čelných místech.

Prvenství mezi 696 ateliery a kanceláři si udržel AED project, a.s. Dvojkou roku 2019 i celého pětiletého hodnocení je SUDOP Praha a.s. a na třetím místě EXCON, a.s. Praha. Skokanem roku je zde EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., který zvítězil v roce 2019 v několika přehlídkách a výsledek tohoto jediného roku jej vynesl na 4. místo.

Na první místo mezi 131 výrobci a dodavateli služeb se pravidelnou péčí o presentaci kvality svých výrobků probojoval BAUMIT, spol. s r.o. Podobnou charakteristiku lze konstatovat i pro v pořadí druhý Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. a třetí POLYPLAST, s.r.o. .

Absolutním vítězem hodnocení je firma Metrostav a.s., která získala rekordních 44 390 bodů s desetinásobkem limitu pro obhájení certifikátu „Excelentní kvalita“ a první místo drží tradičně ve všech posuzovaných ročnících. Druhou příčku obhájila Subterra a.s. a třetí OHL ŽS a.s., které výsledky roku 2019 potvrdily své celkové pětileté hodnocení.

Více o Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na www.rabf.cz.

Kompletní výsledky RABF pro rok 2020 jsou prezentovány na webu www.rabf.cz . Nadace ABF vystaví jednotlivým účastníkům na jejich žádost, certifikát o jejich umístění v hodnocení RABF pro potřeby referencí pro výběrová řízení a pro potřeby propagace.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING Nadace ABF.

KN

media@abf-nadace.cz

stavbaroku@stavbaroku.cz

F B