1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě

1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě

Zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a společnosti AGEL, a.s., dnes podpisem memoranda stvrdili spolupráci v klinické praxi i akademické medicíně.

Na jedné straně stál záměr 1. LF UK ukázat studentům medicínu každodenní praxe, na straně druhé hledal soukromý poskytovatel zdravotní péče cestu k dalšímu rozvoji akademické medicíny. Výsledkem je nejen rozšíření klinické základny fakulty, a tím také více praxe pro její mediky, ale i spolupráce na významných vědeckých projektech, které dávají šanci lékařům z okresních nemocnic sáhnout si na akademickou medicínu. Partnerství obou silných institucí z hlediska dlouhodobé perspektivy a dynamiky rozvoje medicíny přispívá k dalšímu zvyšování kvality péče o pacienty i přípravy budoucích lékařů.

Akademická medicína spojuje nejen výuku mediků a výchovu lékařů specialistů, ale i přípravu budoucích učitelů lékařství, tedy vědecko-pedagogicky připravených docentů a profesorů. K tomu potřebuje zázemí špičkové klinické medicíny – nemocnic a ambulantních provozů s dostatkem pacientů – a zároveň musí mít také špičkové experty a silná konkurenceschopná pracoviště biomedicínské vědy, vybavená laboratořemi a moderními technologiemi pro výzkum a vývoj.

„1. LF UK, největší lékařská fakulta je zároveň vědecky nejproduktivnějším pracovištěm na poli biomedicíny v ČR a trvale pracuje na rozvoji všech těchto ‚komponent akademické úspěšnosti‘. Proto aktivně rozšiřuje jak svou klinickou základnu, tak síť vlastních i externích vědeckých pracovišť a institucí. Aktivní přístup v této oblasti je dvojnásob důležitý v době, kdy má financování našeho medicínského školství stagnující tendenci,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Jak děkan Šedo dále dodává, partnerství významné akademické instituce a soukromého poskytovatele zdravotní péče v prostředí veřejného zdravotnictví umožnil fakt, že akademická medicína je trvalou součástí dlouhodobé strategie AGEL (na rozdíl od většiny nefakultních a zejména nestátních poskytovatelů léčebné péče). Již 15 let funguje v AGEL interní vědecká agentura a od roku 2010 zde pracuje vědecká rada, která má podstatné zastoupení odborníků právě z 1. LF UK. AGEL je zase recipročně zastoupen ve vědecké radě fakulty. Obě instituce na této platformě spolupracují na strategii vědecké práce, konkrétních společných vědeckých projektech, při organizaci sympozií určených pro doktorandy a přípravě kongresu AGEL pro klinické odborníky, každoročně pořádaného v Olomouci.

„Navázáním spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy začíná nová éra příležitostí vzdělávání v českém zdravotnictví. Společnost AGEL nabídne studentům v našich dvanácti nemocnicích v Česku a deseti na Slovensku řadu pracovišť pro jejich praxe, odborné vzdělávání i vědecký výzkum. V síti našich nemocnic jsou špičková oddělení, kde se budou seznamovat s nejmodernějšími postupy a získávat nejaktuálnější zkušenosti z jednotlivých oborů. Velmi si vážíme toho, že naše nemocnice, pracoviště a

naši zaměstnanci pomohou k vzdělávání budoucích lékařů a lékařek, kteří jsou dnes tolik potřební. Díky síti našich nemocnic nabídneme budoucím medikům po jejich promoci řadu zajímavých pracovních míst v Česku i na Slovensku,“ říká místopředseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

Klinické zázemí společnosti AGEL umožňuje studentům 1. LF UK během praxí v nemocnicích řetězce ukázat v maximální možné šíři nejen medicínu denní praxe, ale i špičková pracoviště typu Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí či Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Medici ze Slovenska zase uvítají možnost praxí na slovenských pracovištích – např. na Klinice popálenin a rekonstrukční medicíny v Košicích nebo na onkologickém pracovišti Všeobecné nemocnice s poliklinikou Levoča.

„Abychom připravili budoucí lékaře co nejkvalitněji, dbáme na vysokou úroveň výuky klinické medicíny u lůžka pacienta. Jenže rostoucí počet studentů, zkracující se doba hospitalizace, přesun diagnostiky – a z větší části i léčby – mnoha onemocnění do ambulantní sféry a také menší ochota pacientů nechat se vyšetřovat mediky, snižují možnosti studentů medicíny setkat se s hospitalizovaným člověkem. Proto rozšíření klinické základny fakulty vítají nejen medici, ale i pedagogové,“ říká proděkan 1. LF UK pro klinickou pedagogiku prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., a dodává, že studenti oceňují nejen další zlepšení poměru počtu studentů na jednoho vyučujícího lékaře, ale i přátelský a kolegiální vztah nově motivovaného a „nevyhořelého“ pedagoga mimofakultního zařízení.

Lékaři z nemocnic AGEL získávají díky spolupráci s 1. LF UK přímý kontakt na akademickou medicínu včetně možnosti zapojit se do vědecké práce a doktorských studií, vedoucích k přípravě nových špičkových odborníků.

Příklady současné spolupráce 1. LF UK a Agel na vědeckých aktivitách v praxi:

· 1. LF UK (doc. Zdeněk Kleibl, Ústav biochemie a experimentální onkologie) a společnost AGEL (Mgr. Spiros Tavandzis, Oddělení vzdělávání a výzkumu AGELLAB v Novém Jičíně) spolupracují na projektu Bioinformatické zpracováni dat sekvenování nové generace a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR, který je podpořen grantem Grantové agentury ČR. Cílem projektu mapujícího výskyt dědičných zhoubných nádorů v české populaci je přispět k identifikaci jejich genetické podstaty a do budoucna umožnit jejich cílenou prevenci a léčbu.

· Společně s dalšími centry sdruženými v konsorciu CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application – sekvenační panel pro identifikaci nádorové predispozice u rizikových osob v ČR) přispívají laboratoře AGEL k charakterizaci variant zodpovědných za vznik dědičných forem nádorových onemocnění v naší populaci a tvorbě databáze vrozených variant nádorových predispozičních genů u vysoce rizikových onkologických pacientů.

· Při plánování nového grantového projektu spolupracuje 1. LF UK s Všeobecnou nemocnicí s poliklinikou Levoča na zavádění metodiky sběru cirkulujících nádorových buněk a fragmentů nádorové DNA s cílem zpřesnění diagnostiky a monitorace průběhu a recidiv nádorového onemocnění.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O společnosti Agel a.s.

AGEL v České republice provozuje dvanáct nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Na Slovensku skupina AGEL provozuje 12 nemocnic. Zdravotnická zařízení skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se například řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, Iktové centrum Vítkovické nemocnice v Ostravě či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí v Třinci.

Skupina AGEL je vyhledávaným zaměstnavatelem, který nabízí svým zaměstnancům odborný růst a prostředí pro kvalitní a odbornou profesionální péči. Všechna zdravotnická zařízení skupiny disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zájmem skupiny AGEL v nadcházejících letech je sehrávat významnou roli také v oblastech vědy, výzkumu a inovací. Součástí skupiny je proto také Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, který vědou a výzkumem zabývá. V NADACI AGEL společnost podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci.

Petra Klusáková, DiS.

1. LF UK, redaktorka petra.klusakova@lf1.cuni.cz

Mgr. Radka Miloševská

AGEL a.s.

Jungmannova 28/17 •110 00 Praha 1, Nové Město

korespondenční adresa: Mathonova 291/1 • 796 04 Prostějov

radka.milosevska@agel.cz

Označeno pod: , ,

Back to top