Stanovisko ČKAIT

Stanovisko ČKAIT

11/2015 Praha, 10. 12. 2015

MPO ČR řeší momentálně cenovou politiku ČSN paralelně ve dvou zákonných předpisech.

  1. Návrhem přes usnesení hospodářského výboru PSP ČR, aby byl zrušen § 196 odst. 2 stavebního zákona.

V první příloze je žádost ČKAIT o stažení projednávání tohoto pozměňovacího návrhu – přílepku k zákonu 22/1997 Sb.

Žádost byla odeslána premiérovi vlády ČR, ministru MPO, ministru financí, předsedovi PSP ČR a předsedovi hospodářského výboru PSP ČR.

Datum 2. čtení zákona 22/1997 Sb. je PSP ČR stanoveno na 10. 12. 2015 jako 4. bod.

  1. Novelou vyhlášky č. 486/2008 Sb.

Ve druhé příloze jsou zásadní připomínky ČKAIT k této novele (odeslány na eklep@mpo.cz a ministru MPO ČR). Časové rozpětí na připomínky ministerstvo  určilo na 18. 11. 2015 – 2.12.2015.  Datum vypořádání připomínek ze strany ministerstva zatím nebylo stanoveno.

Ing. Hedviga Klepáčková

Středisko legislativně – právní

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sokolská 15, 120 00 Praha 2

tel.: 00 420 227 090 116

hklepackova@ckait.cz

www.ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze.

Příloha 1

Vážený pan

Ing. Jan Mládek, CSc.

ministr průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  Praha 1

V Praze dne 25. 11. 2015 č. j. 1071/2015

Vážený pane ministře,

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných výstavbě (dále jenom ČKAIT) tímto rezolutně odmítá pozměňovací návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který byl poslancům rozeslán jako 199. usnesení hospodářského výboru ze dne 11. 11. 2015, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 566), tj. návrh na zrušení § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zdůvodnění:

  1. Podle legislativního helpdesku Legislativní rady vlády se pozměňovacím návrhem vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu.

Původní návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., žádnou změnu stavebního zákona neuvádí, tudíž tento návrh ČKAIT považuje za přílepek, proti kterým i současná vláda zaujímá negativně vyhraněný postoj.

  1. ČKAIT zastává názor, že na změnu paragrafů stavebního zákona je dostatečný prostor v rámci současně připravované novely zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  1. Problematiku bezplatně veřejně přístupných norem v intencích § 196 odst. 2 stavebního zákona musí MPO ČR řešit v návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015, a ne přílepkem k zákonu č. 22/1997 Sb.

ČKAIT se na základě výše uvedeného obrací na Vás se žádostí o stažení pozměňovacího návrhu (příloha dopisu), který byl poslancům doručen ke schválení jako tisk č. 566/1.

Děkuji.

Ing. Pavel Křeček

Příloha 2

Vážený pan

Ing. Jan Mládek, CSc.

ministr průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  Praha 1

V Praze dne 30. 11. 2015 č. j. 1073/2015

Vážený pane ministře,

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných výstavbě (dále jenom ČKAIT) k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, zasílá tyto připomínky, které považujeme všechny za zásadní:

Všeobecně:

Přestože je ČKAIT od začátku letošního roku oficiálním připomínkovým místem a preambule návrhu zmiňuje, že novela „zatraktivní přístup pro členy profesních samosprávných komor“ – naše Komora oficiálně k připomínkám vyzvána nebyla. Procesně je navrhovaná novela v rozporu s výše citovaným a nepřípustně vyřazuje komory ze zákonem předpokládaného procesu.

Důvodová zpráva:

Zájem vlády na příjmy do rozpočtu je pochopitelný a žádoucí, ale není dostačujícím odůvodněním.

V bodu 2. – Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, je uvedeno, že „navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je navržena, jakož i se zákonným zmocněním k jejímu vydání“.

Požadujeme uvést konkrétní důvody, v čem spočívá soulad se zákonem 22/1997 Sb.

V bodu 4. – Předpokládaný hospodářský a finanční dopad

se mimo jiné uvádí, že „Podnikatelské prostředí České republiky jako celek nebude novelou vyhlášky negativně dotčeno. Navrhovaná úprava má za cíl snížit administrativní náročnost přístupu k technickým normám a zatraktivnit přístup pro členy profesních samosprávných komor zřízených zákonem (např. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů, Česká advokátní komora, atd.).

Požadujeme uvést důvody, proč nelze očekávat, že podnikatelské prostředí nebude dotčeno a v čem spočívá ono zatraktivnění přístupu pro členy Komor. Nejedná se o formální připomínku, ale o snahu dosáhnout přesvědčivosti navrženého předpisu.

Novela nijak nezakrývá, že prvotním důvodem novely je stabilizace příjmů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jinými slovy, náklady na normotvorbu a související činnosti mají být nadále přesouvány na okruh „zákazníků“, v našem případě na členy profesních komor.

Trváme na tom, aby se distribuce českých technických norem a jejich úplata se řešila v návaznosti na

§ 196 odst. 2 stavebního zákona a rozsudek Městského soudu v Praze č. j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015.

Věcně však diskuse o zpoplatnění bezprostředně souvisí s výkladem platnosti a závaznosti českých technických norem. Existují 4 případy, kdy lze ve vztahu k činnostem vykonávaných členy ČKAIT považovat technické normy za závazné:

  1. Ze zákona – odkazem zákona na povinnost dosahovat či nepřestupovat normové hodnoty.

  2. Z rozhodnutí úřadu oprávněného uvést povinnost na dodržení určitých charakteristik, mezí, limitů – například rozhodnutí stavebního úřadu ve stavebním řízení.

  3. Smluvním ujednáním, například mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace nebo mezi investorem a zhotovitelem stavby.

  4. V pracovně-právním poměru, kdy pracovně podřízenému je zadána povinnost řídit se vyjmenovanými předpisy.

Je zřejmé, že případy 1 a 2 mají vztah k naplnění ustanovení § 196 odst. 2 stavebního zákona (ostatní mají vazbu na obchodní a pracovní právo).

Dále, novela vyhlášky v rozporu s textem důvodové zprávy neřeší zbytečnou administrativní zátěž jak ÚNMZ, tak zákazníků, ale pouze zavádí nové „balíčky služeb“. Neřeší se zcela nevhodné zvýšení administrativní zátěže, vyvolané nutností jedenkrát za 6 měsíců uzavírat dodatky smluv.

ČKAIT v rámci novely vyhlášky 486/2008 Sb. navrhuje, aby on line čtení norem bylo BEZPLATNÉ pro všechny, tak jako zákony a vyhlášky.  S normami pracují nejenom autorizované osoby, ale i soudní znalci, kde jsou stanoveny nízké odměny, a ještě soudy požadují posudky podle norem, které platily v době výstavby a v současnosti již neplatí.

Děkuji.

Ing. Pavel Křeček

Označeno pod: , , ,

Back to top