Ohlédnutí: konference BIM 2023 budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě

Chci se vzdělávat v BIM Workshopy

 Jan Lodl  |  3.2.2023

Smetanův sál Autoklubu ČR v Praze se začal zaplňovat daleko před úderem deváté hodiny. I když se jedná o největší sál v celé budově, zanedlouho zde mnoho volných míst nezůstalo. Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se tu totiž konala konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě, kterou pořádala Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Přihlásilo se více než 250 zájemců, což svědčí o tom, že je zájem o to, jak zefektivnit své stavby a naplno využívat výhod, které metoda BIM nabízí. A tak není divu, že kapacita Smetanova sálu byla využita skutečně naplno. Současně však každý z účastníků měl dobrý výhled a zvuk. A soudě z reakcí během konference, očekávání byla naplněna.

Stavebnictví potřebuje digitalizaci

Úvodní blok patřil – tak jako tomu již bylo tradičně i na Summitech Koncepce BIM v minulých letech – především celkovému pohledu na budoucnost stavebnictví jako oboru. I první řečník byl v podstatě tradiční. Úvodního slova se totiž ujal zástupce vrchního ředitele Sekce průmyslu a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Ten připomněl, že Koncepci zavádění metody BIM do veřejné správy přijala vláda ČR již v roce 2017, a tudíž máme za sebou prvních pět let. Česko tak postupuje podobnou rychlostí jako okolní státy, protože si uvědomuje, že pro budoucnost stavebnictví je digitalizace důležitá. Muřický také připomněl, že v roce 2022 vstoupil do legislativního procesu věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí, tedy takzvaný Zákon o BIM. „Ale abychom mohli někomu uložit povinnost metodu BIM využívat, musíme mít jistotu, že vše je pro to opravdu dobře připravené.“, uvedl Muřický, který také zmínil, že na konci loňského roku uložila vláda ČR Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit aktualizaci Koncepce zavádění metody BIM s termínem do 30. listopadu 2023.

Právě aktualizace vládní Koncepce BIM byla i jedním ze stěžejních témat vystoupení generálního ředitele České agentury pro standardizaci Zdeňka Veselého. „Za pět let bylo uděláno opravdu hodně práce a my jsme se posunuli kupředu.“, uvedl Veselý a pokračoval: „To ale neznamená, že by před námi nebyla celá řada dalších úkolů. Spolupráce s MPO na nové podobě Koncepce zavádění metody BIM a současně práce na aktualizaci námi vydaných dokumentů a metodik, patří mezi ty nejdůležitější.“ Veselý ve svém vystoupení současně sdělil, že cílem Agentury ČAS je v dalším období pomoci k zasypání příkopů a nastavení otevřeného, férového a vzájemně prospěšného dialogu mezi Agenturou ČAS a celou českou stavařskou veřejností.

Digitalizace stavebnictví obnáší, kromě využívání metody BIM, také digitalizaci dalších agend státu. Mezi jinými sem patří například digitální stavební řízení, ale také projekt Národního geoportálu územního plánování (NGÚP) či agenda identifikačního čísla stavby. Tyto a další projekty připomněl ve svém vystoupení Petr Klán z Ministerstva pro místní rozvoj. „Řada krizí, kterými jsme prošli a procházíme v poslední době, nám ukázala, důležitost digitalizace. Díky jednotnému pohledu na data, která už dnes máme v roztříštěné podobě, se bude moci stát lépe rozhodovat a být méně „otravný.“, uvedl Klán.

Závěr prvního bloku potom obstaralo vystoupení Františka Korbela z advokátní kanceláře Havel & Partners. To se zaměřilo na aktuální legislativu související s BIM, zejména na přípravu paragrafového znění Zákona o BIM, o kterém hovořil  Eduard Muřický. „V legislativním plánu práce vlády se s předložením návrhu zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (BIM) počítá v září 2023.“, uvedl Korbel a informoval, že v současnosti panuje shoda na tom, uložit používání metody BIM jako povinné pro vybrané zakázky a vybrané veřejné zadavatele.

BIM je tu především, aby usnadnil práci

V úvodním bloku zaznělo z úst Zdeňka Veselého mimo jiné i to, že důvodem pro používání metody BIM by neměla být povinnost, ale prostě skutečnost, že může výrazně uspořit práci, snížit množství chyb a zefektivnit celý proces výstavby. Předznamenal tím i hlavní náplň druhého bloku konference, který dostal název „BIM pro lepší pracovní den“. Jeho cílem bylo ukázat, že metoda BIM nemá za cíl věci komplikovat nebo přidělávat práci, ale naopak díky svým přínosům zlepšit běžný pracovní den každého z lidí zainteresovaných na stavbě.

Třeba tím, že budou mít včas k dispozici informace pro rozhodování. Na to upozornila ve své úvodní přednášce projektová manažerka DSS Kateřina Schön. „BIM znamená především sdílení informací.“, uvedla Schön hned na úvod své přednášky, ve které představila metodu BIM trochu jinak. Protože, jak uvedla: „Začít využívat metodu BIM je tak snadné, jen se nebát!“. Podle Kateřiny Schön máme při využívání metody BIM k dispozici otevřenou „databázi“ informací o celé stavbě. „Základem je především efektivní sdílení informací mezi všemi účastníky stavebního procesu v reálném čase, na jednom místě, nad jedním modelem.“, připojila Schön a dále se věnovala také vysvětlení toho, jak spolu souvisí české zkratky IMS a DiMS, a OIR/PIR/AIR/EIR podle důležité bimové mantry ČSN EN 19 650. Ukázala, že tyto pojmy, které jsou zmíněné i v příslušných technických normách, nejsou v rozporu s využíváním informačního modelu stavby (IMS), právě naopak.

Na vystoupení Kateřiny Schön pak navázali dva, opět tak trochu tradiční, zahraniční hosté. Jaan Saar z Estonska ukázal, jak zásadní roli může hrát BIM v digitálním stavebním řízení a jak z jejího využívání mohou těžit nejen stavebníci, ale i stát. „Stavební řízení založené na využívání metody BIM bude znamenat zásadní přelom v digitalizaci stavebnictví jako sektoru,“ prohlásil Saar. Na jeho vystoupení navázal Adam Matthews, který nejen představil důvody a fungování platformy Global BIM Network, ale ukázal také nově připraveného Průvodce digitální transformací, který se právě ze spolupráce v rámci GBN zrodil. „Začali jsme mít pocit, že nám chybí celosvětová platforma. Ukazovalo se totiž, že bez ohledu na kontinent, potýká se veřejná správa při využívání metody BIM s podobnými výzvami,“ osvětlil Matthews důvody vzniku Global BIM Network.

Poslední vystoupení první části konference patřilo opět pohledu legislativy. Libor Novák z advokátní kanceláře Havel & Partners zastoupil za svého kolegu Josefa Hlavičku. Jeho prezentace se věnovala problematice využívání metody BIM z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. Samozřejmě nezůstalo jen u jednoho tématu, a i podle následné velmi živé diskuse se přednáška skutečně trefila do černého. Navíc debaty pokračovaly i během oběda.

Přehrajte si jednotlivá vystoupení na konferenci 
BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě
na našem YouTube kanále.

Potřebujeme se domluvit

Pokračování druhého bloku otevřel Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, který dynamickou přednáškou velmi rychle probral zaplněný sál z poobědové letargie. Zbyněk Hořelica připomněl, že SFDI využívá na vybraných pilotních projektech metodu BIM již několik let. „SFDI byl pověřen Ministerstvem dopravy k zavádění BIM v dopravních stavbách,“ připomněl Hořelica a dodal, že fond postupuje podle schváleného plánu digitalizace s tím, že díky podepsanému memorandu s Českou agenturou pro standardizaci dojde k propojení datového standardu SFDI s Datovým standardem staveb (DSS) připravovaným Agenturou ČAS. Vše bude fungovat na platformě databáze Define a vznikne tak jeden národní datový standard. „To je zásadní krok,“ poznamenal Hořelica.

A právě Datový standard staveb, společně s mezinárodním klasifikačním systémem CCI, byl tématem společné přednášky Kateřiny Schön s J Rudolfem Vyhnálkem a Jiřím Bunešem. „Datový standard staveb (DSS) je společně s klasifikačním systémem CCI společným digitálním jazykem pro české stavby.“, upozornila Schön hned na úvod význam DSS v praxi. Následně pak společně představili jak architekturu a principy fungování DSS, tak základní pravidla pro klasifikaci. „Mezinárodní klasifikační systém CCI se stane integrální součástí Datového standardu staveb. Díky tomu budeme moci efektivně pracovat s informacemi v informačním modelu stavby,“ zdůraznila Kateřina Schön.

Závěr druhého bloku obstarala panelová diskuse, kdy se k přednášejícím připojil ještě Martin Sklenář ze společnosti Proconom, který je současně koordinátorem spolupráce mezi SFDI a Agenturou ČAS při vzniku jednotného datového standardu staveb. Moderování panelové diskuse se ujala Kateřina Schön. 

Prezentace níže v odkazech.

BIM v praxi veřejného zadavatele

Skutečnost, že i v dnešních podmínkách mohou zadavatelé veřejných stavebních zakázek používat metodu BIM a vyplatí se jim to, potvrdil závěrečný blok konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě. Představili se v něm totiž hned tři úspěšné pilotní projekty využívající metodu BIM. Úvodní přednášky se ujal Tomáš Brtek, který představil využití metody BIM na projektu nového sídla integrovaného záchranného systému v Karlových Varech. Na tomto projektu využívají metodu BIM již od prvních studií a v současné době se již připravuje realizace stavby. Také v Kraji Vysočina mají s využíváním metody BIM velmi rozsáhlé zkušenosti. Pavel Liška ukázal, jaké výhody přineslo využití metody BIM na projektech parkovacího domu Nemocnice v Třebíči, a také stavby nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovacího domu Nemocnice v Jihlavě.

S velmi zajímavým praktickým využitím klasifikačního systému CCI se na konferenci přišel podělit Daniel Šmejkal z Letiště Praha. V této organizaci používá pro kontrolu rozpočtů příslušné oddělení třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Jenže třídy v tomto třídníku neodpovídají struktuře informací v digitálním modelu stavby (DiMS). Proto bylo nutné ručně vybírat a přiřazovat jednotlivé kategorie. Tým Letiště Praha využil klasifikaci a identifikaci CCI k tomu, aby mohl vytvořit přímé namapování informací z DiMS na třídník TSKP. Díky tomu lze kontrolovat rozpočty s přímým a jednoduchým využíváním informací z DiMS. Vše funguje mnohem rychleji, a především s mnohem menším množstvím chyb než doposud.

Také závěr tohoto bloku obstarala panelová diskuse. Moderování se ujala opět Kateřina Schön a s prezentujícími se zaměřila především na reálné přínosy metody BIM pro praxi. Všichni účastníci se shodli na tom, že metoda BIM nabízí skutečně patrné a jasně definovatelné přínosy. „Já bych klidně využil BIM i při stavbě svého rodinného domu. Dalo by mi to totiž mnohem lepší přehled,“ uvedl jeden z účastníků panelu. Je vidět, že pozitivní zkušenosti s metodou BIM začínají převládat.

Klikněte na obrázky jednotlivých bloků pro záznam prezentací.

Související články

Pojďme se poslouchat. Pokračuje série neformálních kulatých stolů

Jan Lodl  |  15.2.2023

Agentura ČAS zve všechny zájemce o využívání metody BIM na neformální snídani u kulatého stolu. Pojďme si otevřeně říci, jak si vzájemně pomoci.Pronikněte do tajů CCI. Zúčastněte se veřejného semináře v TalinnuJan Lodl  |  16.11.2022Veřejný seminář pořádaný organizací CCIC umožní nahlédnout pod pokličku klasifikačního systému a najít inspiraci pro jeho využití. Účast je zdarma.Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 202216.11.2022Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EUBIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. říjnaJan Lodl  |  7.10.2022Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021Martina Kourková  |  20.1.2022Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIMMartina Kourková  |  16.12.2021Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk RudovskýJan Lodl  |  27.8.2021Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. záříJan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaciKonference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výukyJan Lodl  |  23.7.2021Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)Martina Kourková  |  17.6.2021Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projektyJan Lodl  |  16.6.2021  | OdbornéPro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.Seznamte se: Společné datové prostředíJan Lodl  |  31.5.2021Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenostiMartina Kourková  |  13.5.2021Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.Povídání o BIM k odpolední kávěJan Lodl  |  30.4.2021Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí – akce odloženyMartina Kourková  |  16.3.2020Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny – akce odloženyPodzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIMMartina Kourková  |  27.9.2019Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projektyMartina Kourková  |  24.9.2019V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněnaMartina Kourková  |  3.9.2019Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty28.6.2019Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIMMartina Kourková  |  28.6.2019Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.Byli jsme partnerem konference Prague International CCMartina Kourková  |  29.5.2019Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019Martina Kourková  |  23.5.2019Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022Martina Kourková  |  3.3.2019Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.Workshop pro recenzenty 20.11. 2018Lukáš Klee  |  29.11.2018Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.Workshopy k pilotním projektům12.10.2018Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.