Dopis_premierovi_ministr_MMR_MD_MPO.docx

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

V Praze 30. 3. 2020

Vážený pane premiére,

v současné krizové době, kdy je třeba řešit spoustu důležitých věcí, Vám nabízím pomoc nejenom jménem svým, ale především jménem více jak 32 000 autorizovaných osob. V oblasti, která je nám z profesního hlediska blízká a pro další vývoj ekonomiky bude jistě klíčová, tedy v sektoru stavebnictví. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje odborníky všech stavebních profesí, odborníky, bez kterých nelze projektovat ani stavět, ať již jde o stavbyvedoucí, tak i o projektanty a další.

Vaše vláda spustila projektem „Národní investiční plán“ dlouhodobou systematickou práci na kultivaci veřejného investování. Prvním krokem bylo samotné vymezení podstaty strategické investice. Bohužel nastalá situace nebude umožňovat „přešlapování“ na místě a dohadování se, ale naopak rychlé kroky.

Nejprve je nutné analyzovat současnou situaci a na základě provedené analýzy, navrhnout potřebná opatření.

PŘEDPOKLÁDANÉ PROBLÉMY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

· Dotace do sektoru stavebnictví – jak se budou vyvíjet, zda nebudou pozastaveny, otázkou je příliv z evropských peněz, které budou možná redukovány.

· Lze předpokládat omezení soukromých investic.

· Výpadek dodávek stavebních materiálů – tuzemské závody je možné zmapovat, ale nelze odhadovat zahraniční výrobce, např. Itálie je jedním z podstatných výrobců.

· Existuje nejistý časový průběh karantén v jiných státech. S tím souvisí uzavření hranic a další s tím spojené dopady a důsledky. Na to váže i nejistota možnosti zapojení zahraničních pracovníků a firem na tuzemských stavbách. České stavebnictví, a nejen to, je dnes totiž výrazně závislé na zahraničních pracovnících. Bude zásadní, kdy dojde k uvolnění vstupu cizinců. Pro další vývoj by bylo samozřejmě dobré, aby to bylo, jak nejrychleji to půjde. To je dosti podstatný problém, jelikož některá zařízení a vybavení staveb nemohou instalovat a realizovat stavební firmy se svými českými dělníky.

· Výpadek objednávek nejen staveb, ale i projektů.

· Odliv pracovních sil prováděcích i projektových firem (včetně výrazného úbytku zahraničních pracovníků – problém zejména při provádění staveb). Dlouhodobě

upozorňujeme na „stárnutí“ projektantů. Předpoklad je, že řada z nich již živnosti a firmy nebude ve složité situaci obnovovat.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ ZE STRANY STÁTU

· Nepřerušovat práce a následné schvalování nového stavebního zákona. Přerušení prací by vyvolalo chaos v resortu. Je možné jej připravit i s využitím poznatků současné krize.

· Doporučit investorům, aby využívali možnosti dané stavebním zákonem pro rychlejší realizaci staveb, především společné řízení (tj. společné uzemní a stavební řízení).

· Požadovat striktní dodržování lhůt stanovených zákony všemi subjekty zúčastněnými na povolování staveb, tj. všemi správními orgány (stavebními úřady a dotčenými orgány), i účastníky řízení.

· Zavést regulaci cen v rámci projektové přípravy, tj. nastavit parametry pro mimořádně nízké nabídkové ceny pro výběrová řízení, využívat pro určování cen např. portál „ceny za projekty“, cenovou kalkulačku apod.

· Podpořit veřejné investice. Zásadní je urychlení výstavby dopravní infrastruktury ve smyslu platných zákonů, především zákona č.416/2009 Sb. (liniový zákon). Jestliže má vláda investiční plán, lze se na jeho základě bavit o prioritách. Dále podpořit i ostatní veřejné investice, např. do technické infrastruktury obcí, aby se předpokládaný výpadek soukromé sféry překlenul, případně podpořit finančně kraje a města.

· Nastavit možnosti pro fungování zahraničních pracovníků, např. doložením dokladu o bezinfekčnosti z mateřského státu nebo zajištěním možnosti ubytování pouze v konkrétních zařízeních (ubytovnách, hotelích).

· Navrhnout snížení DPH na projektové práce, jedná se o službu, DPH by měla být 5 %.

· Pro podporu investování zavést možnost zrychlených odpisů pro investice zahájené v tomto krizovém období. Zavést i jiné pobídkové nástroje v oblasti daní pro urychlené nastartování stavebnictví (nejdůležitější budou určitě státní zakázky, u nichž je problémem otázka připravenosti).

Výše uvedený text zahrnuje pouze zlomek problémů a možných řešení, které nás čekají. Jedná se o mimořádně obtížnou výzvu pro nadcházející období. Jsme připraveni se na analýzách a řešení podílet a podat státu svou pomocnou ruku.

S pozdravem

Ing. Pavel Křeček

Na vědomí: ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy a průmyslu a obchodu

Ing. Pavel Křeček, FEng.

Zakládající člen a současný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků, člen Ustavujícího výboru ČKAIT. Je v pozici předsedy již čtvrté volební období od roku 2008 (2017–2020).

V technické kariéře vystřídal postupně všechny úrovně řízení staveb od stavbyvedoucího po projektanta, hlavního inženýra projektu a šéfa vlastní konzultační firmy Komprin s.r.o.

Stavby, na kterých se v těchto pozicích podílel, ležely v oborech staveb vodního hospodářství, staveb dopravních, inženýrských celků charakteru městského inženýrství, částečně staveb průmyslových a územního plánování v prostoru Prahy a jejího širšího okolí.

Ojedinělou inženýrskou příležitostí byly práce na pražských zděných stokách a jejich spojných komorách a komplexní řešení vodního hospodářství menších průmyslových celků uvnitř městské aglomerace.

Vzdělání České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor vodní hospodářství

Autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství

Členství a aktivity Český svaz stavebních inženýrů,

Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT v Praze,

Inženýrská akademie,

Ústřední orgány,

Parlament České republiky,

Poslanecká sněmovna.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, časopis Stavebnictví a spolupracuje na vydávání Tepelné ochrany budov. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku, kde vyhlašuje v rámci této soutěže Cenu ČKAIT.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT,

srafajova@ckait.cz

www.ckait.cz

Označeno pod:

Back to top