Hospodaření s vodou v ČR .

Hospodaření s vodou v ČR .

Konference Inženýrský den 2019 na téma Hospodaření vodou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) pořádá dne 24. 4. 2019 v historické aule Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, od 10 do 14 hod. konferenci Inženýrský den 2019 na téma Hospodaření vodou. Program a diskusi bude moderovat Ing. Adam Vokurka, Ph.D., vedoucí profesního aktivu oborů Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Stavby pro plnění funkce lesa v ČKAIT a prezident ČSSI. Nad konferencí převzali záštitu: Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí, Miroslav Toman, ministr zemědělství, Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy. Česká republika má co do své hydrografické sítě, oproti většině našich sousedních zemí, značný hendikep. Poloze ČR a jinak kouzelné a velmi pestré morfologii vděčíme za to, že jsme dominantně pramennou oblastí pro řadu významných řek nebo přítoků evropských veletoků. Žádná z řek s rozsáhlou a rozvinutou hydrografickou sítí k nám nepřitéká, takže využití jiných zdrojů vody než našich vlastních není prakticky možné. Pro hospodaření vodou máme pouze omezené množství vody, které na naše území spadne ve formě deště či sněhu a následně díky koloběhu vody postupně z našeho území především povrchově odtéká. Část se v rámci evapotranspirace (evaporace z vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu sloučená s transpirací z rostlin) dostává do atmosféry jako vodní pára. A část vody, má-li dostatek času, infiltruje pod zemský povrch do půdního a horninového prostředí, díky čemuž doplňuje tolik potřebné zásoby podzemní vody. Klimatický průběh posledních let ukazuje v plné míře všechna negativa plynoucí z polohy ČR a její hydrografické a hydrologické situace. Na většině území se projevuje sucho, hladina podzemní vody klesá, prameny se ztrácí, distribuce srážek v rámci hydrologického roku se výrazně mění. I přes letošní zimu, která byla po cca pěti letech bohatá na množství napadlého sněhu, se zásoby vody nedaří doplnit a sucho pokračuje dál. S ohledem na tento nepříjemný fakt se právě vybudování nových zásobních vodních nádrží jeví jako jedna z cest, jíž je nutné se vydat. Celkové úpravy krajiny spojené s obnovou krajinných struktur, které napomáhají ke zpomalení povrchového odtoku a zásadně mění i teplotní gradient nad povrchem půdy, jsou jistě důležitým předpokladem pro správné fungování retence vody v krajině. Konference je zaměřena na posluchače z řad odborníků, zástupce samospráv, správce povodí a lesů. Program Inženýrského dne 2019: • Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR – Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha; • zástupce Ministerstva zemědělství ČR – Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu; • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství – Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice; • doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství – Význam vodních nádrží v období hydrologického sucha; • Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství – Meliorační a revitalizační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině; • Ing. Robert Hruban, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – Les a voda; • Ing. Karel Plotěný, Asio, spol. s r.o. – Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich; • Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s. – Zelené střechy a fasády jako klimatizace pro naše města, Informace ke konferenci a anotace přednášek jsou vyvěšeny na webu ČKAIT – http://www.ckait.cz/content/konference-inzenyrsky-den-2019-hospodareni-vodou. Tradiční ročenku – Stavební knihu 2019, letos věnovanou tématu Hospodaření vodou (22. svazek edice Stavební kniha), představí prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT, a Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informačního centra ČKAIT s.r.o. Publikace obsahuje, jak je zvykem v každé Stavební knize, i část zpracovanou Českým statistickým úřadem s informacemi o vývoji stavebnictví v roce 2018. Zveme Vás, novináře, k návštěvě Inženýrského dne 2019 na téma Hospodaření vodou. Počet míst je omezen. Akreditovat se můžete na e-mail: srafajova@ckait.cz nebo info@ckait.cz do 22. 4. 2019. Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz, www.ckait.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, časopis Stavebnictví. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku, kde vyhlašuje v rámci této soutěže Cenu ČKAIT. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém .