IQRF Summit 2019

IQRF Summit 2019
When: April 9 th to 10 th , 2019
Where: Clarion Congress Hotel Prague
WWW: www.iqrfsummit.org
The fourth edition of IoT conference with the IQRF® wireless network technology will bring news from the world of industry, smart cities and buildings. Members of the IQRF Alliance face new challenges from a wide range of areas of life, such as healthcare, breeding or farming. At the conference, you can
personally meet with representatives of companies providing for example parking, lighting or air quality monitoring, and find out which solutions are already available on the market. In an informal setting of afternoon networking, you can easily discuss your ideas and eventually agree on joint projects. By the end of January, you can buy cheaper tickets in "early bird" prices.
Why choose IQRF®
IQRF®, locally autonomous wireless mesh technology with the function of remote control, allows you to monitor the status and values ​of individual devices or even remotely manage them. If remote control fails, the network continues to operate with local control. Devices can be monitored or controlled individually or in groups.
Thanks to low power consumption, it is possible to operate battery devices for several years without replacing batteries.
IQRF Interoperability-certified plug-and-play devices (available on www.iqrf.shop) can be operated according to the standard in a uniform manner.
Network data is already secured at the operating system level.
This greatly extends the possibilities where this unique Czech technology, proved by years of experience, can be used.
Case studies of already implemented projects can be found on the IQRF Alliance website – www.iqrfalliance.org/case-studies. Many other projects are being implemented and you can see them at the IQRF Summit.
News in IQRF® technology
Autonetwork V2 allows you to automatically build a network using services deployed directly in the operating system. Network creation takes place in waves, during which new devices are added to the network if they are authorized to do so and these are later on involved in network creation by discovering new devices.
The Smart Connect feature allows you to add the selected device to the network based on the knowledge of certain unique parameters of this device. It is not necessary to set the access password on the device because adding of the device is secured by these parameters. They can be entered in different ways, for
example, by reading the QR code containing these values.
From IQRF OS version 4.03D, the newly added device does not need to have the same working channel preconfigured as a network coordinator, because adding to the network runs on service channels. When installing the network, you just need to set up a suitable undisturbed channel in the coordinator, and all connected devices will "inherit" this channel.

www.iqrfsummit.org

Organizer
IQRF Alliance
Průmyslová 1275
Valdické Předměstí
506 01 Jičín
alliance@iqrf.org
www.iqrfalliance.org

Contact
Ivona Spurná
Event manager

ivona.spurna@iqrf.org

IQRF Summit 2019
Termín: 9. – 10. dubna 2019
Místo: Clarion Congress Hotel Prague
WWW: www.iqrfsummit.org
Čtvrtý ročník konference o Internetu věcí s bezdrátovou technologií IQRF® přinese novinky ze světa průmyslu, chytrých měst i budov. Členové IQRF Alliance řeší nové výzvy z nejrůznějších oblastí života, například zdravotnictví, chovatelství nebo zemědělství. Na konferenci se můžete osobně setkat se zástupci firem, například z oblasti parkování, osvětlení, monitoringu ovzduší a zjistit, jaká řešení jsou již
na trhu dostupná. V neformálním prostředí odpoledního networkingu můžete snadno probrat své záměry a případně se domluvit na společných projektech. Do konce ledna máte možnost zakoupit levnější vstupenky v režimu „early bird“.
Proč zvolit IQRF®
Lokálně autonomní bezdrátová mesh technologie IQRF® s funkcí vzdálené správy umožňuje sledovat stav i hodnoty jednotlivých zařízení nebo je i vzdáleně řídit.
V případě výpadku vzdáleného řízení síť funguje i nadále díky lokálnímu řízení. Zařízení lze monitorovat či řídit jednotlivě i ve skupinách.
Díky nízké spotřebě je možno provozovat bateriová zařízení několik let bez výměny baterií.
Plug-and-play zařízení certifikovaná na interoperabilitu (dostupná na www.iqrf.shop) lze ovládat dle standardu jednotným způsobem.
Samozřejmostí je zabezpečený přenos dat v síti již na úrovni operačního systému.
To výrazně rozšiřuje možnosti, kde lze tuto unikátní českou technologii prověřenou roky praxe využít.
Případové studie již zrealizovaných projektů najdete na webu IQRF Alliance – www.iqrfalliance.org/case-
studies. Mnoho dalších projektů se realizuje a můžete se s nimi seznámit právě na IQRF Summitu.
Novinky v technologii IQRF®
Funkce Autonetwork V2 umožňuje automaticky sestavit síť pomocí služeb implementovaných přímo v operačním systému. Sestavení sítě probíhá ve vlnách, během kterých jsou do sítě přidávána postupně všechna zařízení, která k tomu mají oprávnění a která se následně také podílejí na vytváření sítě objevováním nových zařízení.
Funkce Smart Connect umožňuje přidat zvolené zařízení do sítě na základě znalosti určitých unikátníchparametrů tohoto zařízení. Není třeba nastavovat přístupové heslo na zařízení, protože připojení zařízení probíhá zabezpečeně díky znalosti daných parametrů. Tyto parametry lze zadat různými způsoby, například
načtením QR kódu obsahujícím tyto hodnoty.
Od IQRF OS verze 4.03D nemusí mít nově přidávané zařízení předem nastaveno v konfiguraci pracovní kanál stejný jako Koordinátor sítě, protože přidávání do sítě probíhá na servisních kanálech. Při instalaci sítě stačí nastavit vhodný nezarušený kanál v Koordinátoru a všechna připojená zařízení tento kanál „zdědí“.

www.iqrfsummit.org

IQRF Alliance
Průmyslová 1275
Valdické Předměstí
506 01 Jičín
+420 777 571 699
alliance@iqrf.org
www.iqrfalliance.org

 

 

Označeno pod: ,

Back to top