IQRF Summit 2019

IQRF Summit 2019

Termín: 9. – 10. dubna 2019

Místo: Clarion Congress Hotel Prague

WWW: www.iqrfsummit.org

Zveme vás na již 4. ročník konference o Internetu věcí s bezdrátovou technologií IQRF®. Za poslední rok se událo mnohé jak ve vývoji samotné technologie IQRF®, tak v rozvoji IoT projektů, které jsou na ní postavené. Přijďte zjistit, jaká vylepšení vám do života může přinést Internet věcí. Kromě prezentací a praktických ukázek se můžete těšit také na neformální večeři, kde můžete s profesionály probrat vaše IoT nápady. Nezapomeňte si objednat levnější vstupenky v režimu „early bird“ nejpozději do 31. ledna 2019.

Na fotografie, videozáznamy, prezentace a zprávy z minulého ročníku se můžete podívat na www.iqrfsummit.org/2018.

Technologie IQRF® je díky svým vlastnostem vhodná k použití v projektech vyžadujících spolehlivý a bezpečný bezdrátový přenos dat, a to obousměrně. Potřebujete svá zařízení občas aktualizovat nebo s nimi komunikovat po skupinách? Potřebujete je ovládat nebo z nich sbírat data i v prostředí, kde by jiný bezdrát měl problém, případně vyžadujete kromě vzdáleného přístupu také lokální autonomii nezávislou na internetu? Máte vysoké nároky na nízkou spotřebu? Vyzkoušejte IQRF®!

Funkce IQRF®

IQRF® je ověřená bezdrátová technologie, která může být snadno integrována do jakéhokoli elektronického produktu díky připraveným transceiverům, což výrazně snižuje čas uvedení na trh. Zařízení, která komunikují stejným jazykem pomocí příkazů IQRF® DPA, jsou plně interoperabilní.

IQRF® je komplementární technologií k dalším standardům (mobilní přenos, Wi-Fi, Ethernet), využívá stávající komunikační infrastrukturu, umožňuje lokální autonomii v bezdrátové mesh síti.

Tato technologie je snadno použitelná, bezpečná a interoperabilní, což umožňuje budovat sítě s extrémně nízkou spotřebou a perfektními RF specifiky. Transceivery IQRF® komunikují obousměrně dostačující rychlostí 20 kbps. Mohou být spravovány vzdáleně.

Online IQRF® repozitář obsahuje všechny potřebné informace všech produktů certifikovaných na IQRF interoperabilitu. Aplikace, brány a cloudy mohou získat informace o zařízeních podle HWPID, které produkt obsahuje. V repozitáři lze najít seznam zařízení, popisné informace o nich, ovladače a aktualizační balíčky.

IoT projekty s IQRF®

V oblasti Chytrých měst najdete projekty řízení dopravy, monitoringu parkování a průjezdu vozidel, zajištění bezpečnosti na železnicích či monitoring venkovního ovzduší.

V oblasti Chytrých budov můžete zjišťovat parametry vnitřního ovzduší, můžete automaticky řídit vzduchotechniku nebo ovládat světelné a tepelné podmínky v budovách.

V oblasti průmyslu můžete ovlivňovat prostředí, v jakém pracují vaši zaměstnanci a v jakém vznikají vaše výrobky, můžete zařízení řídit a snímat z nich potřebné parametry, zjišťovat pozici strojů ve výrobních halách a hlídat bezpečnost práce.

Případové studie již zrealizovaných projektů najdete na webu IQRF Alliance – www.iqrfalliance.org/case-studies. Mnoho dalších projektů se realizuje a můžete se s nimi seznámit právě na IQRF Summitu.

IQRF Summit 2019

When: April 9th to 10th, 2019

Where: Clarion Congress Hotel Prague

WWW: www.iqrfsummit.org

 

 

We invite you to the fourth annual conference about the Internet of Things with the IQRF® wireless technology. During the last year, many innovations have taken place both in the development of IQRF® technology itself and in the development of IoT projects based on it. Come and see which improvements in your life you can expect thanks to the Internet of Things. In addition to presentations and practical demonstrations, you can also look forward to an informal dinner where you can discuss your IoT ideas with IoT professionals. Do not forget to order cheaper „early bird“ tickets by January 31, 2019, at the latest.

You can find photos, videos, presentations, and news from the past year on the website www.iqrfsummit.org/2018.

Thanks to its features, IQRF® is suitable for use in projects requiring reliable and secure bidirectional wireless data transmission. Do you need to update or communicate with your devices sometimes by groups? Do you need to control devices or collect data from them in an environment where another wireless technology has a problem, or do you also require local autonomy independent on the Internet, in addition to remote access? Do you have high demands for low consumption? Try IQRF®!

IQRF® features

IQRF® is a mature wireless technology, which can be easily integrated into any electronic product by ready-to-use transceiver modules, dramatically shortening time-to-market. Devices talking by the same language, IQRF® DPA commands, are fully interoperable.

IQRF® is complementary to standards (cellular, Wi-Fi, Ethernet), deploying existing communication infrastructures, enabling local autonomy in wireless mesh networks.

 

It is simple, secure and interoperable technology building an extremely low power network with excellent RF specifics. IQRF® transceivers communicate bidirectionally with a reasonable speed of 20 kbps. They can be wirelessly managed.

An online IQRF® Repository containing all the necessary information for products certified for IQRF Interoperability is available. Applications, gateways, and clouds get information based on HWPID of a product from this place. The repository contains a list of devices, descriptive information about them, drivers and update packages.

IoT projects with IQRF®

In the Smart Cities area, you can find projects for transport management, vehicle parking, and monitoring, rail safety and outdoor air monitoring.

In the Smart Buildings area, you can acquire indoor air parameters, automatically control air conditioning, or control lighting and thermal conditions in buildings.

In the industry, you can better set the environment your employees work in and your products are made, you can control devices and get the necessary parameters, monitor the position of the machines in the production halls, and arrange work safety.

Označeno pod:

Back to top