Jmenování ředitele ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sděluje, že od 1. 1. 2015 je do funkce ředitele Kanceláře ČKAIT jmenován Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Ing. Radka Hnízdila, PhD. na tuto funkci doporučila výběrová komise ČKAIT z řádně uskutečněného veřejného výběrového řízení a jeho jmenování potvrdilo představenstvo ČKAIT dne 20. 11. 2014. Nahrazuje v této práci dosavadní ředitelku Kanceláře ČKAIT Ing. Lenku Zimovou, která pracovala na této pozici od roku 1992, tj. od vzniku ČKAIT a na vlastní žádost požádala o ukončení činnosti ředitelky.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. vedl v Kanceláři ČKAIT středisko Informačních technologií a zároveň byl tajemníkem představenstva ČKAIT. Délka jeho působení v ČKAIT dosáhla právě v letošním roce 13 let. Je mu 38 let, ukončil doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT a v Kanceláři ČKAIT bude mimo jiné zajišťovat odborné, ekonomické, administrativní a další vymezené činnosti, které jsou v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členům ČKAIT zajišťuje informace, jejich zpracování, vydání a distribuci.

Během svého dosavadního působení v ČKAIT se Ing. Hnízdil aktivně podílel na procesu digitalizace informačních systémů určených pro autorizované inženýry a techniky, zejména zpřístupnění českých technických norem on-line, na tvorbě profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS), který je členům ČKAIT k dispozici prostřednictvím internetu nebo DVD. V rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT připravil pořádání webinářů – účasti posluchačů na seminářích formou on line prostřednictvím internetu. Spolupracuje s Odbornou radou pro BIM (informační model budovy – nový přístup k navrhování staveb).

„Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům ČKAIT za vynikající práci, kterou odvádějí. Zároveň bych chtěl požádat všechny o spolupráci, protože práce ředitele Kanceláře ČKAIT není v silách jednotlivce – musí to být týmová práce.“ řekl nový ředitel při oznámení svého jmenování.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod: ,

Back to top