Komora veterinárních lékařů nabízí pomoc při zdolávání ptačí chřipky .

Komora veterinárních lékařů nabízí pomoc při zdolávání ptačí chřipky .

Vysoce patogenní aviární influenzu neboli ptačí chřipku lze zdolat pouze společnými silami, a to veterinárních lékařů úředních i soukromých a chovatelů drůbeže.

Komora veterinárních lékařů je připravena a ochotna se zapojit do zdolávání této nebezpečné nákazy. Z dobré spolupráce se Státní veterinární správou je zřejmé, že soukromí veterinární lékaři dobře znají chovy drůbeže ve svém okruhu a mohou být velkou pomocí. Ostatně už veterinární zákon stanoví, že chovatelé jsou povinni hlásit podezření na nebezpečnou nákazu, a to buď úřednímu veterináři anebo soukromému.

Budou-li přibývat další ohniska ptačí chřipky v chovech drůbeže, zřejmě na zapojení soukromých veterinárních lékařů dojde. A to v souladu s ustanoveními veterinárního zákona, na základě zásad dobrovolnosti a předem definovaného časového a ekonomického rámce.

Na základě zkušeností se zdoláváním aviární influenzy, při posledním výskytu v ČR před několika lety, veterináři dobře vědí, čeho se vyvarovat, aby se nákaza dále nešířila, a jsou s to poskytnout chovatelům pomoc první i následnou.

MVDr. Karel Daniel Prezident KVL ČR  daniel.karel@gmail.com

Josef Duben PR KVL ČR  dubenjsf@gmail.com

 

 

Rizika výkonu odborných činností osobami bez odborné způsobilosti

Dne 1. 12. 2016 proběhlo v sídle Notářské komory ČR tradiční každoroční setkání zástupců profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory patentových zástupců ČR, České lékárnické komory, České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Notářské komory ČR a České lékařské komory.

Mezi hlavní témata setkání patřil problém neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření), který se negativně dotýká většiny profesních komor a jeho správního postihu. K otázce „vinklaření“ vydali prezidenti profesních komor následující společné prohlášení:

Společné prohlášení představitelů profesních komor

Představitelé profesních komor varují před množícími se případy neoprávněného výkonu povolání osobami, které se vydávají za odborníky, kterými nejsou.

Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze kvalifikovaným odborníkům, anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou. Komory vyzývají Vládu České republiky i regionální samosprávy, aby podpořily naše aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele. Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou změnu regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou v současné době Ministerstvem spravedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže býti efektivní, vyzývají profesní komory příslušná ministerstva, aby obdobná úprava správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor.

 

„Ty hormony jsou snad nesmrtelné“

Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2017

Snad se už doopravdy podařilo veřejnost přesvědčit o tom, že zdraví lidí rezidua antibiotik v potravinách živočišného původu neohrožují. Dozorové orgány sledují suroviny i potraviny a opravdu v nich nenacházejí rezidua, tedy zbytky po používaných veterinárních léčivech. Povolené limity jsou velmi nízké a sporadické záchyty na hranici detekovatelnosti potvrzují, že odborný dozor spolehlivě funguje. Je však stále třeba upozorňovat, že léčiva, tedy zejména antibiotika, ale i hormonální látky, může předepisovat pouze veterinární lékař, který pak také kontroluje jejich aplikaci.

S jistou pravidelností se čas od času v propagačních letácích a inzertních sděleních objeví informace, že ten a ten výrobek neobsahuje žádné „hormony“. Takové parazitní a v podstatě nic neříkající sdělení může vzbudit v zákaznících dojem, že v ostatních výrobcích nějaké ty „hormony“ mohou být. Je to zřejmě dobrý reklamní tah, ale jinak úplný nesmysl. Informace o tom, že kdysi kdesi v zámoří zaměstnanci drůbežárny jedli pravidelně „deputátní“ kuřecí a narostla jim prsa, je sice mediálně atraktivní, ale na pravdě se nejspíš nezakládá.

Komora veterinárních lékařů považuje za dobré a prospěšné veřejnost uklidnit: pro stimulaci výkrmu potravinových zvířat se hormonální přípravky opravdu nepoužívají a ani to ostatně není potřeba. Krmné postupy jsou nyní vesměs tak sofistikované, že počítají s přesnými požadavky na živiny prakticky každý den krmeného zvířete.

A je třeba dodat, že využívat k propagaci výrobků zavádějících informací typu „bez hormonů a bez antibiotik“ je přinejmenším neetické.

 

 

Označeno pod:

Back to top