Občané žalují stát za znečištěný vzduch.

Občané žalují stát za znečištěný vzduch.

Anna Plošková, ředitelka sdružení, Čisté nebe, 739 490 579, anna.ploskova@cistenebe.cz

Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068,

daniel.vondrous@zelenykruh.cz

jiri.kana@zelenykruh.cz

Občané žalují stát za znečištěný vzduch. Požadují větší ochranu

Občanské sdružení Čisté nebe ve spolupráci s Frank Bold podalo žalobu na Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). Domáhají se zrušení Programu zlepšení kvality ovzduší, který podle nich nevede k dostatečné ochraně ovzduší.

V Praze 12. července 2016

Program zlepšení kvality ovzduší podle zástupců sdružení není dostatečně konkrétní, neobsahuje dostatečná opatření ke snížení znečištění ovzduší, ani řádný časový plán. Přesto MŽP stanovilo, že znečištění ovzduší konkrétně na Ostravsku klesne na zákonný limit nejpozději v roce 2020.

Řadu kroků stát již dokonce podnikl bez ohledu na existenci programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů). To však vzhledem k neustálému překračování imisních limitů nestačí. Občanské sdružení se silnou podporou veřejnosti se proto domáhá přepracování a vydání nového programu, který jasně vymezí kroky a opatření, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, a stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority

Ostravsko patří k nejznečištěnějším regionům i v rámci Evropy. V tamní aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, zejména PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Za této situace je povinností MŽP vydat Program zlepšování kvality ovzduší obsahující taková opatření, která povedou ke snížení imisí na zákonem předepsaný limit znečištění. Tuto povinnost ukládá MŽP zákon a dlouhodobě na její neplnění upozorňuje i Evropská komise.

Anna Plošková ze sdružení Čisté nebe říká: „Jsme přesvědčeni, že zrušení programu nebude mít žádné negativní následky. Opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez programu. Podle odborníků navíc z vyhodnocení vlivu programu na životní prostředí vyplývá, že stanovený termín 2020 je  nereálný.“

Ministerstvo kromě toho čelí kvůli znečištěnému ovzduší žalobám jednotlivých osob, čímž se české soudy budou zabývat zcela poprvé. Lidé po státu požadují náhradu škody za nemajetkovou újmu. Tím se myslí zdravotní rizika, psychická újma a větší nemocnost vyplývající ze znečištěného ovzduší, kvůli kterému podle

Českého hydrometeorologického ústavu každým rokem umírá až 5000 osob.

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice.

Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek

ZELENÝ KRUH  Asociace ekologických organizací

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, (+420) 222 517 143  kancelar@zelenykruh.cz  www.zelenykruh.cz

Do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

www.zelenykruh.cz/o-nas.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz