Památkář, projektant a investor .

Konference Památkář, projektant a investor

ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog

Dne 21.–22. 5. 2019 (zahájení v 9.30 hod.) se uskuteční v budově Staré radnice v Havlíčkově Brodě již 5. ročník dvoudenní konference, která má název Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Konference bude zaměřena na téma vizuální smog. Program a diskusi bude moderovat

Bc. Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu.

Záštitu nad letošní konferencí převzalo Ministerstvo kultury ČR a Národní památkových ústav. Generálním partnerem konference je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT).

Památkáři, projektanti a investoři jsou třemi subjekty, kteří nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou důležitými subjekty, kteří svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života vázanou na historickou lokaci.

Na konferenci vystoupí a budou diskutovat významní čeští památkáři, projektanti i architekti, mezi nimi například Vlastislav Ouroda, Svatopluk Zídek, Jan Pešta, Karel Kuča, Věra Kučová a další čeští erudovaní odborníci. Podrobné informace o přednášejících jsou v příloze tiskové zprávy – Program konference.

Na dvoudenním jednání se bude hovořit o potřebě vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, projektantem a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních rekonstrukcí památkových objektů, dále pak o podmínkách při umisťování nových staveb v chráněných a hodnotných lokalitách, případně o samotných úpravách veřejných prostranství situovaných v oblastech celospolečenského zájmu. 

Konference ani tentokráte nebude konferencí „vědeckou“, tedy striktně odbornou, přesněji řečeno opět nebude cílena pouze na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. I v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i laickou veřejnost, která se o dané téma zajímá jen z vlastního popudu.

Tematiku vizuálního smogu budou přednášející posuzovat z různých úhlů. Zaměří se na praktické dopady absence znalostí grafických principů a pravidel při výrobě firemních označení provozoven. Budou diskutovat s účastníky konference o neorganizovaném grafickém vyjádření, bez známého adresáta, které negativně ovlivňuje podmínky k životu a zdraví osob. Zaměří se na nesprávné umísťování a agresivní podobu reklamních sdělení a instalaci nevhodného mobiliáře v centrech sídel. Poukážou na zřizování restauračních předzahrádek, na nevkusné barevné nátěry vnějších omítek nebo střešní pláště na objektech v památkových územích,“ stručně charakterizoval Libor Honzárek hlavní témata, která se objeví na konferenci.

Wikipedie k tomu dodává (https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizualni_smog ), že „O vizuální smog se jedná vždy, kdy je pozorovatel nucen jej spatřit, bez možnosti jej pohledem přejít. Měřítkem je pak míra kontrastu, velikosti vůči ostatním prvkům, zmnožení a zábor veřejného prostoru.

Již v roce 2017 se na této konferenci objevilo téma vizuální smog. Odborníci diskutovali o vizuálním smogu v našich městech, o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, o navrhování mobiliářů, vhodnosti používaných materiálů při opravách fasád historických objektů, dále o uplatnění zeleně v centrech, industriálních památkách a dalších tématech.

Doprovodný program se bude věnovat historickým stavbám v kontextu svého okolí. Subjekty památkové ochrany jsou v současnosti atakovány mainstreamovými trendy i společenskou poptávkou. Představeny budou dobré i špatné příklady. Uskuteční se komentovaná prohlídka centra Havlíčkova Brodu, resp. právě letos zrekonstruovaného Smetanova náměstí.

Novináři jsou na této konferenci vítáni. Členové ČKAIT neplatí žádný poplatek, ale musí se zaregistrovat na této e-mailové adrese – http://www.konferencehb.cz/.

Příloha Program konference, Pozvánka

Informace http://www.konferencehb.cz/ zde najdete přihlášku, program, přednášející

Mediální partner měsíčník Moderní obec a časopis Pro památky, portál REGIONVYSOČINA.CZ

Podporují nás GrECo JLT Czech Republic s.r.o., GOLDBECK, Rebel havlíčkobrodské pivo

Organizační garant Bc. Libor Honzárek, Příčná 192, Havlíčkův Brod, 606 717 195,

konferencehb@centrum.cz, www:konferencehb.cz

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, časopis Stavebnictví.

Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku, kde vyhlašuje v rámci této soutěže Cenu ČKAIT.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Program konference

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog

Úterý 21. 5. 2019

09.00 – 09.30 Prezentace účastníků

09.30 – 10.00 Zahájení konference

10.00 – 12.00 I. blok přednášek

12.00 – 13.30 Polední přestávka

13.30 – 15.30 II. blok přednášek

15.30 – 16.30 Komentovaná prohlídka rekonstruovaného centra města

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury ČR: úvodní slovo k zahájení konference, vizuální smog z pohledu profesionálního památkáře;

Ing. arch. Michal Wolf, architekt s praxízaměřenou na rekonstrukce bytů v památkově chráněných domech: Staré stavby na venkově mizí stále častěji a s nimi mizí i kus naší historické typologie českého venkova. Prezentace takové ztráty bude uvedena na osudu jedné trafostanice a sýpky;

Ing. Svatopluk Zídek,člen představenstva ČKAIT a člen Prezidia ČSSI: Historická industriální stavba v kontextu svého okolí;

MgA. Štěpán Holič,grafický designér, majitel studia Lemon design: Vizuální identita města;

Mgr. Filip Blažek,grafický designér, zakladatel studia Designiq, člen české Unie grafického designu, specializuje se na tvorbu logotypů a firemního stylu: Vizuální smog očima grafického designéra.

Středa 22. 5. 2019

09.00 – 09.30 Prezentace účastníků

09.30 – 11.30 III. blok přednášek

11.30 – 13.00 Polední přestávka

13.00 – 15.00 IV. blok přednášek

15.15 Závěr konference

Petr Matějka, působí v CHKO Železné hory, kde se zabývá stavební agendou a dopadem staveb na krajinný ráz: Posuzování staveb z hlediska umístění, barevnosti, hmotového a proporčního měřítka ve vazbě na okolní zástavbu a přírodní ráz;

Ing. arch. Věra Kučová, památkářka a publicistka a Ing. arch. Karel Kuča,památkář a publicista: Reklamní smog ve městech, vesnicích i v krajině;

Ing. arch. Jan Pešta, publicista, pedagog, renomovaný odborník na stavebně historické průzkumy: Příklady dobrých i špatných staveb u nás i v zahraničí.

Označeno pod: ,

Back to top