Sjezd 2016 – ČKAIT

Vyhlášení vítězů XII. ročníku Ceny Inženýrské komory (CENY ČKAIT)

Dne 19. 3. 2016 proběhlo vyhlášení XII. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) v hotelu Pyramida v Praze 6.

Nejvýznamnější události a každoročního vyhodnocení práce Komory se zúčastnili JUDr. Jan Blecha, náměstek pro řízení sekce veřejného investování MMR ČR, Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra pro sekci stavebnictví MPO ČR, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně,

prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan VŠB – Technická univerzity Ostrava, Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA, Ing. Milan Kalný, viceprezident CACE, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., zakladatel soutěže Stavba roku.

Prostřednictvím Ceny Inženýrské komory si ČKAIT klade za cíl veřejně ocenit práci autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a zároveň inspirovat začínající inženýry a techniky, nebo studující na technických školách, k podobným unikátním dílům, technologickým návrhům ze všech autorizačních oborů a specializací.

Představenstvo ČKAIT dne 11. 2. 2016 schválilo na svém zasedání 5 inženýrských návrhů na Cenu Inženýrské komory za rok 2015, které na jednání představenstva předložila komise v čele

s Ing. Pavlem Pejchalem, CSc. Dalšími členy komise jsou prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc., Ing. Svatava Henková, CSc., Ing. Jindřich Pater, prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně a Ing. Pavel Štěpán, prezident ČSSI.

Cena Inženýrské komory byla předána :

  • Ing. Milanovi Šramlovi, VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENS, s.r.o., za Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina
  • Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., spoluautorům Ing. arch. Mirko Baumovi, Ing. arch. Davidu Barošovi, Ing. Jindřichu Beranovi, Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D., Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Petru Nehasilovi, EXCON, a. s., za Komenského most v Jaroměři, lávku pro pěší a cyklisty
  • Ing. Janu Šintákovi, spoluautorům Ing. Jakubovi Helusovi, Ing. Vladimíru Cimickému, Lubomíru Popovi, Ing. Jan Šinták I. P. R. E., za Vodní elektrárnu Roudnice nad Labem – Vědomice
  • Ing. Jaroslavu Lacinovi, spoluautorům Ing. Alici Wetterové, Ing. Ladislavu Barákovi, AMBERG Engineering Brno, a. s., a Ing. Liboru Markovi, TOP CON SERVIS, s. r. o., za Rekonstrukci Harrachovského tunelu v trati Liberec – Harrachov
  • Ing. Františkovi Koňaříkovi, spoluautorům Ing. arch. Tomášovi Koňaříkovi, Ing. Ladislavu Kozerichovi, Ateliér IFK – Ing. František Koňařík, za Revitalizaci kláštera Osek – Obnovu provozu pivovaru

Poprvé v historii udělování Cen Inženýrské komory mohla odborná i laická veřejnost dát svůj hlas jednomu z 23 přihlášených inženýrských návrhů. Cenu ČKAIT veřejnosti 2015 získal 240 hlasy

Ing. Milan Špulák, JPS J. HRADEC, s.r.o., za Fakultu managementu VŠE Jindřichův Hradec.

Ceny včetně finančního ohodnocení předávali Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater a Ing. Pavel Pejchal, CSc.

Mám velkou radost, že jsme tento rok předali ceny hodnotným inženýrským návrhům, které představují vynikající díla současnosti. Naši inženýři vytvářejí originální konstrukce. Například v případě Komenského mostu v Jaroměři, kde byly vyvinuty nové a progresivní konstrukční prvky a detaily, nové montážní a předpínací postupy. Blahopřeji všem oceněným inženýrům a technikům,“ uvedl Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, po předání cen.

Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v ročence INŽENÝRSKÁ KOMORA, v časopise Stavebnictví a v dalším odborném tisku.

Od roku 2004 do roku 2015 bylo podáno 190 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory.

Současně s vyhodnocením XII. ročníku soutěže byl na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen

XIII. ročník Ceny Inženýrské komory 2016. Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, kde jsou autorizovaní inženýři registrováni, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Podmínky soutěže Ceny Inženýrské komory byly odsouhlaseny účastníky Shromáždění delegátů 2016 a budou platné pro ty účastníky, kteří odevzdají své přihlášky do Ceny Inženýrské komory za rok 2016.

Příloha č. 1 : Cena Inženýrské komory 2015, fotodokumentace

Příloha č. 2 : Anotace k Cenám Inženýrské komory 2015 a Ceně ČKAIT veřejnosti 2015

Příloha č. 3 : Přehled Cen Inženýrské komory_12 let (2004 – 2015)

Příloha č. 4 : Cena Inženýrské komory

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo, od roku 2015 Cenu ČKAIT veřejnosti, je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Informace k vyhlášení vítězů

XII. ročníku Ceny Inženýrské komory (CENY ČKAIT 2015)

Celkem bylo podáno 23 přihlášek.

Představenstvo ČKAIT dne 11. 2. 2016 schválilo udělit ocenění těmto inženýrským návrhům:

Ing. Milanovi Šramlovi, VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENS, s.r.o., za Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

Původní technologické stavby bývalého dolu Hlubina (Staré koupelny mužstva, Kompresorovna, Průběžná jídelna, Rozvodny a sklad MTZ) byly konverzovány na stavby s novou funkcí zaměřenou na kulturu, tj. na stavbu Brick House (Staré koupelny) s přízemními sály, jedním vrchním multifunkčním sálem a čtyřmi ateliéry, na stavbu Compress-Hall (kompresorovna) s výstavními sály a uměleckou kavárnou, na stavbu Music Studios (průběžná jídelna) s hudebními zkušebnami a nahrávacím studiem, na ART studios (rozvodny) s uměleckými ateliéry a na stavbu Cineport (sklad MTZ) s dvěma kinosály a zázemím pro postprodukce filmařů. Součástí inženýrského návrhu bylo ještě sedm inženýrských staveb (inženýrské sítě) a povrchové úpravy exteriéru. V původním hornickém městečku, které technologicky navazovalo na výrobu železa, se probudil nový společenský život – z hornického městečka vznikla umělecká čtvrť s industriální atmosférou.

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., spoluautorům Ing. arch. Mirko Baumovi, Ing. arch. Davidu Barošovi, Ing. Jindřichu Beranovi, Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D., Ing. Miloslavu Lukešovi, EXCON, a. s.,

a Ing. Petru Nehasilovi, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., za Komenského most v Jaroměři, lávku pro pěší a cyklisty

Nová lávka pro pěší a cyklisty o rozpětí 61,5 metrů a šířky 4,5 metru nahrazuje povodní (2013) zničený Komenského most přes řeku Labe. Dostatečná výška nivelety převáděné komunikace nad hladinou stoleté vody umožnila návrh konstrukce s originálním, u nás doposud nepoužitým konceptem trojbokého předpjatého vzpínadla s centrálním tlačným prvkem, působícím na opěry jako prostý nosník. Subtilní konstrukce přesvědčila i zástupce památkové péče, protože minimálně omezuje nerušené pohledy na panoráma historického města. Koncepčně a architektonicky navazuje most na plánovanou revitalizaci náměstí. Výsledné sklony mostovky a povrchu předpolí respektují předpisy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Páteřní rourová konstrukce s třemi předpjatými táhly, do kterých jsou prostřednictvím třícípých příčníkových prvků přenášena horizontální a vertikální zatížení, má v příčném řezu tvar rovnoramenného trojúhelníka. Síly vzniklé v táhlech od jejich předpětí a od zatížení mostu jsou přeneseny na obou koncích mostu přes koncové svařence do páteřní konstrukce mostu a částečně do tří podélníků HEA 240, na kterých je uložena pororoštová mostovka. Páteřní konstrukce, tr. 762×16 mm má svislé vzepětí části kruhového oblouku 1050 mm. Byly zde vyvinuty nové konstrukční prvky a detaily i montážní a předpínací postupy.

Ing. Janu Šintákovi, spoluautorům Ing. Jakubovi Helusovi, Ing. Vladimíru Cimickému, Lubomíru Popovi, Ing. Jan Šinták I. P. R. E., za Vodní elektrárnu Roudnice nad Labem – Vědomice

Jedná se o novostavbu – vodní elektrárnu, rybí přechod a umělou slalomovou dráhu.

Předmětem záměru je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Roudnice nad Labem, Labe ř. km 809,729. Energetický potenciál povrchových vod vodního toku Labe je využíván pro výrobu elektrické energie na pravém břehu Labe. K tomu účelu bude postavena při pravém břehu v prostoru vorové propusti a pravobřežního inundačního pole silničního mostu, vpravo od jezového pilíře, přelévaná vodní elektrárna.

Podle povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem využití jejich energetického potenciálu, které vydal Městský úřad Roudnice nad Labem dne 21. 9. 2009 pro množství 75 m³.s-1, a dne 15. 6. 2010 pro množství 150 m³.s-1 bude celková hltnost soustrojí vodní elektrárny 225 m³.s-1. Zároveň bude sportovním kanálem (USD), který bude osazen pohyblivým uzávěrem s možností regulace průtoku, převáděno až 20 m³.s-1. Součástí stavby vodní elektrárny bude i nový komůrkový pravobřežní rybí přechod mezi vodní elektrárnou a jezem a úprava stávajícího levobřežního rybího přechodu. Stavba vodní elektrárny nezhorší odtokové poměry koryta Labe v předmětné části toku. Bude plně respektován platný Manipulační řád i úroveň hladiny pro stávající jez a VE Roudnice nad Labem – Vědomice plavební dráhy Labe. Vodní elektrárna bude typem průtočná, tzn. nebude měnit přirozené průtoky tokem Labe.

Ing. Jaroslavu Lacinovi, spoluautorům Ing. Alici Wetterové, Ing. Ladislavu Barákovi, AMBERG Engineering Brno, a. s. a Ing. Liboru Markovi, TOP CON SERVIS, s. r. o., za Rekonstrukci Harrachovského tunelu v trati Liberec – Harrachov

Rekonstrukce Harrachovského tunelu je součástí rekonstrukce tzv. Jizerské dráhy. Obnovou prošla v rámci této rekonstrukce celá řada objektů zubačkové železnice, z nichž nejvýznamnější jsou památkově chráněný Harrachovský tunel a Jizerský viadukt, tedy někdejší hraniční most přes řeku Jizeru. Hlavním cílem rekonstrukce Harrachovského tunelu bylo zlepšení stavebního stavu tunelu, zejména odstranění průsaků a výrazného zalednění tunelu v zimním období. Dále byla řešena rekonstrukce ocelového mostu přes Jizeru, tzv. Jizerského viaduktu a usměrnění přítoků vod v hlubokém skalním zářezu v km 36,200 – 36,400, kde v zimních měsících dochází k trvalému zalednění, které zasahuje do průjezdného průřezu na trati.

Ing. Františkovi Koňaříkovi, spoluautorům Ing. arch. Tomášovi Koňaříkovi, Ing. Ladislavu Kozerichovi, Ateliér IFK – Ing. František Koňařík, za zpracování projektové dokumentace a dohled nad provedením stavby Revitalizace kláštera Osek – Obnova provozu pivovaru, jehož provoz byl ukončen v roce 1946. Přídavnou funkcí je Pivnice s omezeným rozsahem technologie (1. a 2. etapa), doplňující funkce Restaurace, Byt sládka a obnova Bytu správce a celého východního křídla Hospodářských budov (3. etapa), řešení řádného vjezdu do kláštera Cisterciáckého opatství se zkapacitněním technologie na cílový stav (4. etapa) s úpravami okolí. Zvláštní ochrana: NKP.

Poprvé v historii udělování Cen Inženýrské komory mohla odborná i laická veřejnost dát svůj hlas jednomu z 23 přihlášených inženýrských návrhů. Cenu ČKAIT veřejnosti 2015 získal 240 hlasy Ing. Milan Špulák, JPS J. HRADEC, s.r.o., za Fakultu managementu VŠE v Jindřichově Hradci

Proměna bývalého stranického sekretariátu na fakultu vysoké školy. Vytvoření otevřeného prostoru pro akademický život, který je bezprostředně integrován do chodu města.

Připravila: Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

 

Přehled Cen Inženýrské Komory (CEN ČKAIT) od roku 2004 do roku 2015

v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

(Přihlášky do soutěže: 2004/9 přihlášek, 2005/2 přihlášky, ale přesunuty do roku 2006, 2006/10 přihlášek + 2 přihlášky z roku 2005, 2007/18 přihlášek, 2008/16 přihlášek, 2009/7 přihlášek, 2010/14 přihlášek, 2011/20 přihlášek, 2012/32 přihlášek, 2013/22. Celkem 2004 – 2013 150 přihlášek. 2014/17 přihlášek, 2015/23 přihlášek.)

Celkem od roku 2004 do roku 2015 bylo podáno 190 přihlášek.

 Cena za rok 2004 – I. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2004 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., Praha, za Sazku Arénu

(Prezentace konstrukce PDF – 2,2MB.)

Ing. Luboši Vanerovi z projektové kanceláře VANER, s.r.o., Liberec za Turistickou lávku Rádlo

Cena za rok 2005 – II. ročník

Cena Inženýrské komory se nevyhlašovala. Do 2. ročníku soutěže ČKAIT byly přihlášeny přes příslušné OK ČKAIT pouze dva inženýrské návrhy, které splňovaly podmínky soutěže. Inženýrské návrhy byly převedeny do 3. ročníku.

 

Cena za rok 2006 – III. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2006 byla udělena

Ing. Aleně Hynkové, CSc., VYKOS CZ, s.r.o., Č. Budějovice za Rámovou konstrukci mansardového rovu – nástavba v ul. Dvořákova, České Budějovice

Ing. Jarmile Korbelářové, PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary za Komunikaci R6 Karlovy Vary – západ 2. stavba

Ing. Jaroslavu Sineckému, BRONSWERK, spol. s r.o., Benešov n/Pl. za Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu 20 MW – Berlín

prof. Ing. Jiřímu Stráskému, CSc., STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, s.r.o., Brno za Lávku přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích

Cena za rok 2007 – IV. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2007 byla udělena

Ing. Václavu Machovi, Ing. Vítu Hoznourovi, Ing. arch. Ivetě Torkoniakové, VPÚ DECO PRAHA, a.s. za Kočičí oči – lávku přes dálnici D8 u Ústí nad Labem

 

Ing. Janu Ossendorfovi, Ing. Jiřímu Smržovi, Ing. Vítu Tachovskému, Ing. arch. Jindřichu Kaněkovi, PK OSSENDORF, s.r.o., Brno za Silnici I/42 Brno, MÚK VMO Hlinky

 

Ing. Pavlu Stoklasovi, PROJEKT/STUDIO – Ing. Pavel Stoklasa, Opava za Stavební úpravy a změnu využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží v Novém Bohumíně

 

Zvláštní ohodnocení“ hodnotitelská porota ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Michalu Sedláčkovi, Ing. Michalu Grambličkovi, Ing. Radomíru Puklovi, CSc., Ing. Miroslavu Markovi, KO-KA, s.r.o., (kolektory-kanalizace), Praha za Návrh definitivního ostění z prostého betonu – železniční tunel

 

Cena za rok 2008 – V. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2008 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., Praha za Nosnou ocelovou konstrukci hangáru Mošnov

 

Ing. Janu Gallusovi, VEGAspol. v.o.s., Brno za Čistírnu odpadních vod Náměšť nad Oslavou

 

Cena za rok 2009 – VI. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2009 byla udělena

Ing. Marku Foglarovi, Ph.D., Ing. Pavlu Hustolesovi, Ing. Pavlu Fischerovi, Ing. Ladislavu Šaškovi, CSc., Mott MacDonald Praha, s.r.o., za Mosty na mimoúrovňovém propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Jiřímu Lahodnému, EXCON, a.s., Praha za Nosnou ocelovou konstrukci protihlukového tunelu Hradec Králové

 

Čestná uznání“ hodnotitelská porota ČKAIT udělila následujícím inženýrským návrhům

Ing. Petru Broschovi, Ing. Oldřichu Klimešovi, Ing. Vítu Pažourkovi, OKF, s.r.o., Brno za Pavilon P v areálu BVV

Ing. Davidu Kmoškovi, Ing. Karlu Puklovi, Ing. Pavlu Lhotskému, SUDOP Brno, spol. s r.o., za Rekonstrukci Znojemského viaduktu

Cena za rok 2010 – VII. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2010 byla udělena

Ing. Milanu Šístkovi, Ing. Romanu Lennerovi, Ing. Františku Hanušovi, Ing. Vladimíru Englerovi, Ing. Lukáši Vráblíkovi, Ph.D., Ing. arch. Patriku Kotasovi, Ing. arch. Petru Šafránkovi, Josefu Holbovi, Robertu Achsovi, Nováka&partner, s.r.o., projektová kancelář, Praha za Návrh a realizaci letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP stavba 514

 

Ing. Jaroslavu Korbelářovi, Ing. Jiřímu Schindlerovi, Ing. Pavlu Ryjáčkovi, Ph.D., Ing. Miroslavu Krouparovi, VPÚ DECO PRAHA, a.s., za Rekonstrukci mostu přes Ohři na stavbě silnice R6 – Nové Sedlo – Sokolov

 

Ing. Jiřímu Skyvovi, Ing. arch. Ladislavu Vlachynskému, I.K. Skyva, s.r.o., Atelier 90, s.r.o., Brno za Přístavbu wellness dómu v areálu Holiday Inn v Brně

Zvláštní ocenění za ekologii“ hodnotitelská porota ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Vladimíru Brejchovi, FEng., Ing. Rastislavu Kanovi, Ing. Romanu Lennerovi, Ing. Jiřímu Jachanovi, SMP CZ, a.s., Praha za Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce – Jánovce, III. etapa, objekt C 231

Cena za rok 2011 – VIII. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2011 byla udělena

Ing. Vladimíru Ferklovi, Zdeňku Doležalovi, Ing. arch. Evě Jiřičné, SKÁLA&VÍT, s.r.o., Hradec Králové za Kongresové centrum Zlín – ocelové konstrukce střešního „diatomu“, skleněného pláště a restaurace

 

Ing. Luďku Němcovi, Ph.D., Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, s.r.o., České Budějovice za Technologický postup rekonstrukce bývalého objektu Předního mlýna na hotel Budweis v Českých Budějovicích

 

Ing. Olgerdu Puklovi, Miroslavu Führerovi, Ing. Petru Holému, Navimor – Invest S.A., organizační složka, Praha 7 za Plavební komoru České Vrbné včetně horní a dolní rejdy

 

Zvláštní ocenění“ hodnotitelská porota ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Zdeňku Batalovi, Milanu Svobodovi, Ing. Radimu Cihlářovi, Václavu Vlčkovi, SMP CZ, a.s., Praha, Ing. Vladimíru Tvrzníkovi, CSc., Ing. Dautu Karovi, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha, Ing. Václavu Krchovi, Ing. Ladislavu Čabrádkovi, Bedřišce Němečkové, PUDIS, a.s., Praha za Opravu Karlova mostu etapa 0003A – oprava mostovky

 

Ing. Miroslavu Polákovi, SUDOP BRNO, spol. s r.o., Brno za ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa, projekt stavby pro realizaci

Ing. Karlu Sehylovi, ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl, Praha 6 za Stavbu koncertního sálu v Praze 1, Na Rejdišti 1

Cena za rok 2012 – IX. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2012 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Haně Šeligové, EXCON, a.s., Praha za Rekonverzi plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál

 

Ing. Milanu Komínkovi, Ing. arch. Tomáši Koumarovi, prof. Ing. akad. arch. Aleně Šrámkové, Ing. Ladislavu Dvořákovi, Ivaně Šrámkové, AF-CITYPLAN, s.r.o., za Nový Tyršův most v Přerově

Ing. Vlastimilu Horákovi, Ing. Jiřímu Smržovi, Ing. arch. Jindřichu Kaněkovi, Ing. Radku Pachlovi, Ing. Vítu Tachovskému, Ing. Jiřímu Pechmanovi, AMBBERG Engineering Brno, a.s., za Silnici I/42 Brno, VMO Dobrovského

Zvláštní ocenění za ekologii“ komise ČKAIT udělila následujícím inženýrským návrhům

Ing. Michalu Sedláčkovi, Ph.D., Ing. Pavlu Fatkovi, KO-KA, s.r.o., Praha za Koncovou odlehčovací komoru kmenové stoky „C“ v Praze – Bubenči

 

Ing. Petru Knihovi, Ing. Michalu Wallovi, Ing. Miloši Keltnerovi, DELTAPLAN, spol. s r.o., za Obálku budovy Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní

Ing. Luboru Dvořákovi, Ing. arch. Petru Labudkovi, VOKD, a.s., za Rozvoj infrastruktury cestovního ruku v Karviné – Golf park Darkov

 

Cena za rok 2013 – X. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2013 byla udělena

Ing. Janu Rožkovi, Ing. Jiřímu Pechmanovi, Ing. Vlastimilu Horákovi a Ing. Lubomíru Kosíkovi, AMBERG Engineering Brno, a.s., za Tunel Jablunkovský II. – Zmáhání závalu

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc. a Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D., EXCON, a.s., za Atmosférickou superstanici Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m

Ing. Milanu Komínkovi, AF-CITYPLAN, s.r.o., Ing. Zdeňku Avenariusovi, AZ CONSULT, spol. s r.o., za I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz

Ing. Lubomíru Krovovi, Ph.D., Cambium projects, s.r.o., za OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb

Cena za rok 2014 – XI. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2014 byla udělena

doc. Ing. Karlovi Tuzovi, CSc., spoluautorům Ing. arch. Petrovi Uhlířovi, Ing. Jaromírovi Černému, CSc., Ing. arch. Jiřímu Babánkovi, Ing. arch. Kláře Steinhauserové, A PLUS, a.s., za Komplexní projekt stavby pro základní vědecký výzkum CEITEC MU… (Central European Institute of Technology)

doc. Ing. Marku Foglarovi, Ph.D., SUDOP PRAHA, a.s., za Obnovu lávky Černý Kříž přes Studenou Vltavu

Ing. Danielu Vaclíkovi, VH-TRES, s.r.o., za Obnovu retenční nádrže Jordán – 1. Etapa: Spodní výpust

Ing. Pavlu Adlerovi, spoluautorům Ing. Ladislavu Lejsalovi, Ing. Petru Vedrovi, Voding Hranice, spol. s r.o., za Rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., spoluautoru Ing. Jindřichu Beranovi, EXCON, a.s., za Werk Arenu Třinec – ocelová konstrukce zastřešení

Ing. Ladislavu Šaškovi, CSc., spoluautorům Ing. Jiřímu Petrákovi, FEng., doc. Ing. arch. Romanu Kouckému, Ing. akad. arch. Liboru Kábrtovi, Ing. Petru Nehasilovi, Ing. Vladimíru Janatovi, CSc. a Ing. Daliboru Gregorovi, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., za Trojský most v Praze

Cena za rok 2015 – XII. ročník

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-12-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2015

  • Celkem podáno 23 přihlášek

Cena Inženýrské komory za rok 2015 byla udělena  

Ing. Milanovi Šramlovi, VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. za Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., spoluautorům Ing. arch. Mirko Baumovi,

Ing. arch. Davidovi, Barošovi, Ing. Jindřichovi Beranovi, Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D.,

Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Petrovi Nahasilovi za Komenského most v Jaroměři, lávku pro pěší a cyklisty

Ing. Janu Šintákovi, I.P.R.E., spoluautorům Ing. Jakubovi Helusovi, Ing. Vladimíru Cimickému, Ing. Lubomíru Popovi za Vodní elektrárnu Roudnice nad Labem – Vědomice

Ing. Jaroslavu Lacinovi, spoluautorům Ing. Alici Wetterové, Ing. Ladislavu Barákovi, Ing. Liboru Markovi za Rekonstrukci Harrachovského tunelu na trati Liberec – Harrachov

Ing. Františku Koňaříkovi, Ateliér IFK – Ing. František Koňařík, spoluautorům

Ing. arch. Tomášovi Koňaříkovi, Ing. Ladislavu Kozerichovi za Revitalizaci kláštera Osek – Obnovu provozu pivovaru

Poprvé v historii udělování Cen Inženýrské komory mohla odborná i laická veřejnost dát svůj hlas jednomu z 23 přihlášených inženýrských návrhů.

Cenu ČKAIT veřejnosti 2015 získal 240 hlasy Ing. Milan Špulák, JPS J. HRADEC, s.r.o., za Fakultu managementu VŠE Jindřichův Hradec

 

 

 

 

Označeno pod: ,

Back to top