Soudy – občanský zákoník

Soudy – občanský zákoník

Rok 2014 přinesl první judikáty k novému občanskému zákoníku („dále jen NOZ“). Soudy se již tradičně hojně věnovaly pracovnímu právu, důležité rozhodnutí padlo i v oblasti veřejných zakázek a opět byla projednávána problematika solárního odvodu. Odborníci z advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti nová rozhodnutí zejména v oblasti občanského práva vítají. Nejvíce ve své praxi oceňují vyřešení sporu ohledně formy plné moci k jednání, které samo musí mít formu veřejné listiny.

Dále vyzdvihují rozhodnutí v oblasti spotřebitelských vztahů, v nichž soudy opět zasáhly ve prospěch spotřebitele jako slabší strany. Výtah toho nejdůležitějšího, co bylo na první letošní snídani s novináři zmíněno, Vám přinášejí níže.

Plná moc ve formě notářského zápisu není potřeba

Jedním z prvních judikátů k NOZ, který snad bude i reflektován v připravované novele kodexu, je rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v otázce formy plné moci. NOZ stanovil, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Toto ustanovení bylo často vykládáno tak, že pokud je určité právní jednání potřeba ověřit notářským zápisem, musí mít plná moc k tomuto úkonu také formu notářského zápisu. To znamená, že například pro rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu, kdy společníka zastupuje advokát, by mělo být nutné udělit advokátovi plnou moc taktéž ve formě notářského zápisu. Tento výklad přinášel komplikace především zahraničním mateřským společnostem, které mají v Čechách dceřiné společnosti a které potřebovaly například provést změnu společenské smlouvy dceřiné společnosti. V mnoha státech udělení plné moci formou notářského zápisu není možné, proto bylo třeba mít různá stanoviska tamních právníků o splnění náležitosti formy plné moci v dané zemi, aby byla tato plná moc českým notářem uznána. Další možností samozřejmě bylo, že by se vedení mateřské společnosti dostavilo k českému notáři a udělilo před ním zmocněnci plnou moc. I toto řešení je však velmi komplikované a může být i finančně náročné. Nejvyšší soud situaci vyjasnil, neboť stanovil, že pokud není pochyb o totožnosti zmocnitele, není plná moc ve formě notářského zápisu potřeba a potvrdil tak, že postačuje, když je plná moc ověřeně podepsána.

Zkrácení pracovní doby pro zaměstnance s dětmi do 15 let

Nejvyšší soud ČR také často judikuje v oblasti pracovního práva. V loňském roce bylo vydáno další významné rozhodnutí, týkající se úpravy pracovní doby na žádost zaměstnance pečujícího o dítě do 15 let.

Z rozhodnutí soudu vyplynulo, že pokud je práce zaměstnance nahraditelná a zaměstnavatel má dostatek jiných pracovníků, kteří mohou zbylé hodiny pokrýt, není důvod, aby zaměstnavatel zaměstnancům (jak matkám, tak i otcům) s malými dětmi nevyhověl a pracovním dobu jim v souladu s jejich žádostí vhodně neupravil. Může se však stát, že práci takové zaměstnankyně nahradit nelze, neboť je například velmi odborná a nikdo jiný by její agendu nezvládl. V tom případě soud dává za pravdu zaměstnavateli. „I když existuje judikát, neznamená to automaticky, že rozhodnutí soudu musí být vždy stejné. Každý případ je potřeba podrobně, a především individuálně posoudit,“ vysvětluje JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner Beijing* Berlin Bratislava Brno* Brussels Budapest Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg Jakarta**

Kiev Klagenfurt* London Munich Paris Prague Seoul** Shanghai* Singapore Vienna Warsaw * representative office

TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

O nadbytečnosti zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel sám

Další rozhodnutí z oblasti pracovního práva se týkalo problematiky nadbytečnosti zaměstnanců. Soud dal za pravdu zaměstnavateli v tom, že o tom, který zaměstnanec je nadbytečný, rozhoduje výlučně zaměstnavatel. Soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat. Při výběru nadbytečného zaměstnance je však potřeba mít na mysli, že v případě sporu nese zaměstnavatel důkazní břemeno, a proto by měl zaměstnavatel změnu v organizační struktuře řádně odůvodnit (například kvůli nedostatku financí a nutnosti snížit počet zaměstnanců).

Rozhodčí řízení a spotřebitelsko-dodavatelské vztahy

Nejvyšší soud také v loňském roce ve spotřebitelském sporu rozhodl, že tzv. jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení u spotřebitelských vztahů je v rozporu s požadavky na spravedlivý proces. Projednávaný spor vzniknul na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru. Zejména společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry nebo dodávají zboží přes internet, mívají často ve všeobecných podmínkách nebo smlouvách rozhodčí doložku, v níž uvádějí, že pro případ sporů bude rozhodčí řízení probíhat pouze písemně a není možný přezkum rozhodnutí v druhé instanci. „Soud a posléze i nový občanský zákoník to však vyloučily, neboť jednoinstanční písemné řízení neposkytuje spotřebiteli dostatek prostoru k obraně jeho práv. Nový občanský zákoník podmínky pro sjednání rozhodčího řízení namísto klasického soudního řízení navíc ještě zpřísnil, a to tím, že zakázal sjednávat rozhodčí doložku ve všeobecných obchodních podmínkách, které spotřebitelé často vůbec nečtou. Rozhodčí doložka musí být přímo součástí smlouvy, aby byla platně sjednaná,“ uvádí Aleš Linhart.

Porušení zákona o veřejných zakázkách neznamená neplatnost smlouvy

Zákon o veřejných zakázkách má mnoho formálních náležitostí, a tak při zadávání zakázek poměrně často dochází k jeho porušení. Nejvyšší správní soud proto v nedávném případu rozhodl, že každé porušení zákona o veřejných zakázkách automaticky nezpůsobuje neplatnost smlouvy, která byla vysoutěžena. Pokud došlo k drobné chybě v zadávací dokumentaci, která však nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, znamená to, že smlouva, která byla již uzavřena, zůstává zachována.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Moučková

Stance Communications

E-mail: michaela.mouckova@stance.cz

O TaylorWessing e|n|w|c advokáti

TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

Beijing* Berlin Bratislava Brno* Brussels Budapest Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg Jakarta**

Kiev Klagenfurt* London Munich Paris Prague Seoul** Shanghai* Singapore Vienna Warsaw * representative office

• Technologie, média a komunikace

• Zdravotnictví

• Energetika a životní prostředí

• Finanční instituce a služby

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové společnosti. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 26 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim

umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

www.taylorwessing.com