Statika STAVEB 2020 – Plzeň .

T

Statika STAVEB 2020 Plzeň

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala ve čtvrtek 10. září 2020 již třetí ročník celostátní odborné konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň. Konference byla tematicky zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí; na výměnu informací o současných návrhových a prováděcích postupech při návrhu, realizaci a hodnocení nosných konstrukcí; na přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví.

Konferenci zahájil Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a po úvodním slovu předal mikrofon Ing. Robertu Špalkovi, místopředsedovi ČKAIT: „Sešli jsme se dnes proto, abychom si vyměnili informace o problematice při navrhování nosných konstrukcí. Ani připravovaná rekodifikace stavebního práva nezmění chválabohu nic na tom, že fyzikální zákony i nadále platí a je na nás, abychom je používali dobře. I k tomu by měla sloužit dnešní konference.

V letošním roce byla tematika konference především zaměřena na železobetonové stavby, které jsou jedním ze základních typů nosných konstrukcí staveb, a technické aspekty návrhu a provádění těchto konstrukcí.

Předmětem přednášek našich předních odborníků z ČVUT v Praze, Fakulty stavební, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a z praxe byly přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví. Jednalo se zejména o oblast zatížení stavebních konstrukcí, zděné a betonové konstrukce a zakládání staveb.

Na proces plánování, zadávání a přípravy výstavby má dnes zcela zásadní vliv atomizace projektové činnosti do malých skupin a nedostatečné a neprofesionálně stanovené vstupní podklady a koordinace činností. Vliv má i nevhodný výběr zpracovatelů projektové dokumentace a dodavatelů konstrukce stanovovaný většinou stavebníkem podle nejnižší nabídkové ceny. Práci tak získávají i osoby a společnosti s nízkou mírou zkušenosti, včetně účasti manažerů s odborně slabou nebo i chybějící kvalifikací, svoji roli také hraje dominance architektonické obce a ztráta profesní cti. Podle regulí stavebního zákona by zárukou odborné způsobilosti měla být vždy účast tzv. autorizovaných osob, které podle zákona absolvují zkoušky v oblasti projektování nebo provádění staveb a v oboru svojí stavební specializace.

Důležitým tématem konference bylo také hodnocení stavu existujících konstrukcí. Jedná se o využití původních nosných konstrukcí budov pro další období nebo i nové využití. Tyto konstrukce již mají za sebou mnoho let provozu a projevují se u nich vlivy stárnutí a působení vnějšího prostředí. Na konferenci byly uvedeny špatné příklady, kdy u starších betonových staveb nebyl jejich stav správně vyhodnocen a vznikl rozpor v doložení únosnosti konstrukce. Jednalo se např. o úpravy ploché střechy panelového domu na střechu vegetační a o stanovení stavu nosné železobetonové konstrukce po požáru v bytě panelového domu.

V období posledních dvou let byly mezi odborníky ČKAIT také řešeny havárie a poškození stavebních konstrukcí, které jsou známy ze sdělovacích prostředků. Jednalo se například o zřícení střechy tělocvičny v České Třebové – http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-03/ustavni-soud-potvrdil-podminku-za-pad-strechy-v-ceske-trebove/, havárii lávky v Troji – https://www.ckait.cz/v-praze-troji-se-zritila-lavka-a-co-dal-z-pohledu-odborniku-ckait nebo požáry v bytech panelových objektů.

Na konferenci zaznělo, že zlepšení dnešních poměrů při navrhování a výstavbě konstrukcí není věcí pouze jednotlivých projektantů, firem nebo jen profesních organizací jako je ČKAIT. Je nutné stav napravovat společným úsilím pod jednotným centrálním vedením a s přispěním dalších stavebních institucí, organizací, úřadů a společností. A tak účastníci konference mohou doufat, že zlepšení přinese právě zmíněný nový stavební zákon, na kterém se ČKAIT snaží co nejvíce podílet. 

Konference byla určena nejen pro stavební odborníky, projektanty a statiky, ale i pro investory a další pracovníky ve stavebnictví, kteří se zabývají přípravou, prováděním a opravami staveb a jejich nosných konstrukcí.

Za přípravný výbor konference

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.,

předseda výboru oblasti Plzeň, statik a projektant pozemních staveb, znalec v oborech stavebnictví a projektování, vysokoškolský učitel, 377 423 826, plzen@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a internetový magazín Energeticky soběstačné budovy. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za stavební a technologické inženýrské návrhy; je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

==================================================================================================================

Označeno pod:

Back to top