Stavební technické obory bijí na poplach

Stavební technické obory bijí na poplach

Dne 25. března 2014 se v Senátu PČR konal pod záštitou první místopředsedkyně horní komory Aleny Gajdůškové kulatý stůl na téma Stavební školství z pohledu ředitelů středních průmyslových škol. Spolupořadatelem byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Akce se zúčastnili představitelé středních průmyslových škol stavebních z celé

Cílem setkání bylo předložit k odborné diskuzi jasnou a srozumitelnou informaci o oblasti technického vzdělávání, upozornit na závažné problémy v této oblasti, seznámit veřejnost s návrhy opatření, která by pomohla zlepšit zájem o technické obory, odborné školy, učiliště i postavení manuálních profesí.

„Nová česká vláda ve svém programovém prohlášení usiluje o změnu systému financování regionálního školství a podpoří technické a učební obory tak, aby vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce. Vláda obsahově i finančně bude stabilizovat státní maturity a u konkrétních učňovských oborů je záměr zavést mistrovské zkoušky,“ zdůraznila v úvodu Alena Gajdůšková.

„Jsem hluboce přesvědčena, že parlament, který nese nakonec odpovědnost za to, v jaké podobě jsou přijímány zákony, přijme takové, aby preference technických oborů, které jsou potřebné pro trh práce, byla podpořena. Tato investice se v budoucnu našemu státu mnohonásobně vrátí, protože řada zahraničních partnerů, pokud nenajde kvalifikovanou pracovní sílu, bude ji hledat jinde,“ doplnila úvodní slovo A. Gajdůšková.

Další přednášející se věnovali podrobně problémům středního technického školství. Ing. Pavel Vacek, ředitel VOSŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto hovořil na téma „Negativní vlivy na střední školství v oboru stavebnictví“. Jeho slova doplnil Mgr. Radek Cikl, ředitel SPŠ stavební Liberec, přednáškou „Optimalizace středního školství z pohledu zřizovatelů“ a přednáškový blok uzavřel RNDr.Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně, přednáškou „Pokles úrovně školství a možná východiska“.

Jak vyplynulo z vystoupení představitelů odborných škol, Česká republika v současnosti v mnoha oblastech stojí na rozcestí. Jednou z nich je právě školství, které prochází dramatickým vývojem a stále hledá správnou cestu.

Základním úkolem vzdělávacího systému je připravit člověka na život v čím dál složitější společnosti.

Nedílnou součástí tohoto úkolu musí být u středních a vysokých škol i příprava na budoucí povolání a na uplatnění na trhu práce. Bohatství země se tvoří díky průmyslovým odvětvím. Služby, obchod nebo veřejná správa s již vytvořenými hodnotami pouze operují nebo je jen spotřebovávají. Policista, úředník, zdravotník, ale ani učitel nebo pracovník ve službách, nemůže být za svou práci dostatečně finančně ohodnocen, pokud nebudeme mít fungující průmysl vyrábějící s vysokou přidanou hodnotou. A naše společnost s fungujícím průmyslem potřebuje také funkční a kvalitní stavebnictví.

Jak vyplynulo z konference, z pohledu odvětví stavebnictví je třeba:

• Ve vzdělávací soustavě na všech stupních preferovat technické obory.

• Rekonstruovat systém učňovského školství intenzivním zapojením stavebních podnikatelů do přípravy

• Pro systém praktického vyučování ve stavebních firmách zajistit odborný výcvik na potřebné úrovni.

• Daňově zvýhodnit podnikatelské subjekty, spolupracující s učilišti a středními školami v technických

• Výuku žáků a studentů středních a vysokých škol orientovat k potřebám praxe.

• Zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, profesní komory, nevládní organizace a ostatní sociální partneři připraví strukturovanou mediální popularizaci stavebnictví.

• V popularizaci odvětví stavebnictví budou zainteresováni zástupci krajů.

Jsme zemí s industriální tradicí a průmysl naši zem po mnoho let živí a i nadále živit bude. Přesto se vyprazdňují odborné střední školy. Nedostává se kvalifikovaných techniků a řemeslníků a profesní organizace bijí již několik let marně na poplach. Současně se však zvyšuje počet všeobecně vzdělaných osob, pro které na trhu práce není nebo brzy nebude uplatnění.

V České republice došlo od roku 1994 k nebývalému poklesu počtu narozených dětí a tato degresivní vlna se přelila i do středních škol. Tím se stalo, že české střední školství je nemocné. Kapacity škol jsou na dlouhou dobu velmi předimenzované. Tragicky upadá kvalita vzdělávání obecně. A díky ingerenci všeobecně vzdělávacích typů škol v nedávné minulosti došlo navíc k potlačení zájmu o vzdělávání na průmyslových školách, patřících dříve mezi výběrové. S tímto stavem je zapotřebí něco udělat.

Rozvoj stavebnictví a českého průmyslu již nemusí brzdit jen nedostatek kapitálu, ale především nedostatek dobře připravených inženýrů, projektantů a vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaných techniků. Ministerstvo školství i krajské politické reprezentace by možná měly více slyšet hlas profesních průmyslových komor, asociací a svazů. A ti zodpovědní zastupitelé, kteří najdou odvahu problém ve prospěch technických škol řešit, by měli být veřejně podpořeni.

Na závěr konference vystoupil Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny

ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety

(1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod: , ,

Back to top