Trápení českých řemeslníků

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Komerční bankou představuje obsáhlý průzkum, jenž se v detailu zabývá vnímáním řemesel českou populací, hodnocením kvality, dostupnosti, poměru ceny a výkonu a v neposlední řadě atraktivitou učňovských oborů. Zároveň se průzkum zabývá skutečností, jak vnímají svou situaci samotní řemeslníci.

Trápení českých řemeslníků:

Neodborná konkurence a hon státu na živnostníky

Podpora řemesel v ČR je v žalostném stavu. Ačkoliv je kvalitní řemeslo základem infrastruktury a vizitkou regionů, diskuse o něm je velmi povrchní a neodborná. Zatímco v okolních zemích má řemeslo neoddiskutovatelné společenské postavení, u nás se polemika zužuje pouze na ekonomické faktory, založené na tzv.paušálech a práci na švarcsystém. Výsledkem je klesající odbornost, regionální nevyrovnanost a naprostá společenská absence hrdosti z dobře odvedené řemeslné práce. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila v roce 2014 mohutnou ofenzivu na podporu české dovednosti a tradice, jejíž součástí je zcela unikátní průzkum mezi více jak 1000 respondenty za řad české populace i řemeslníků samotných, který vystavil řemeslníkům překvapivé vysvědčení. Průzkum realizovala agentura IPSOS s.r.o.

Největší přítěží současných řemeslníků je konkurence nekvalitních a neodborných řemeslníků, kteří škodí pověsti poctivého řemesla. Následuje druhotná platební neschopnost a štvanice státu na živnostníky. Anketa jasně vystihla největší svízele tuzemského řemesla. Příliš jednoduchý vstup do odvětví, neserióznost v rámci smluvních vztahů a trvalé osočování živnostníků jsou zřetelné odpovědi stávajících řemeslníků.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Ať se nám to líbí či ne, musíme všichni z hrušky na zem, přestat emotivně omílat škodlivost paušálů a uvědomit si, že pokud nám nebudou mladí lidé chodit na učňovské obory, začne nám téci do bot. Klempíře nebo pokrývače těžko nahradíme čínským importem. Řemesla jsou základem infrastruktury a naší povinností je nejen zachovat elementární nabídku služeb v regionech, ale snažit i o to, aby byla kvalitní.“

„Živnostenský zákon není nutné měnit jako celek. Je ale třeba přistoupit k prosazení dílčích změn, které přispějí ke zlepšení stávající situace na trhu, který trpí nedostatkem kvalitních řemeslníků. Například přesun vybraných živností z živností volných mezi živnosti řemeslné a zvýšení nároků na prokazování odborné kvalifikace a praxe,“ uvádí JUDr. Petr Kališ, Ph.D., partner CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář. „Cílem těchto návrhů je zvýšit kvalifikaci a prověřit skutečně vykonanou praxi žadatelů o živnostenské oprávnění a tím zvýšit kvalitu řemesla pro zákazníky“, dodává Kališ.

Při výběru řemeslníka klademe důraz na: odbornost a zkušenosti, poměr cena/výkon a předchozí zkušenosti. 9 z 10 obyvatel ČR je s prací řemeslníků spokojeno. 82 % obyvatel je spokojeno s odborností, 84 % s kvalitou práce řemeslníků. Členství v řemeslném cechu považuje více než polovina řemeslníků za garanci kvality pro zákazníky.

Polovině populace se pod pojmem „české řemeslo“ vybaví konkrétní řemeslná specializace. 22 % si české řemeslo spojuje s českým sklem. České řemeslo je asociováno také s poctivou prací (19 %) a zlatými českými ručičkami (16 %). Pozitivní je, že si většina obyvatel nemyslí, že na něm lze zbohatnout, spíše si při něm vybavuje tradiční řemeslný fortel. Češi věří českému umu a na rozdíl od politiků v řemeslnících nevidí příživníky. Více než polovina populace (59 %) má kladný vztah k práci českých řemeslníků a dává jí přednost před nabídkou větších firem.

Je patrné, že některé řemeslné služby jsou pro spotřebitele nenahraditelné. 82 % populace je s dostupností řemeslníků spokojena. Kapacitu kvalitních řemeslníků je podle ¾ populace důležité si včas zarezervovat. Téměř polovina populace se domnívá, že řemeslníci dodávají velmi dobrou kvalitu za účtovanou cenu. Cenové relace poskytované řemeslníky odpovídají poptávce, služby nejsou předražené, dokonce je určitá šance na menší zvýšení cen specifických a náročných služeb. Lidé při výběru řemeslníků kladou především důraz na odbornost řemeslníka, value for money a vlastní předchozí zkušenost s řemeslníkem. Nejčastěji, ve 39 %, hledají lidé řemeslníka přímo ve své obci.

Dobrou zprávou pro potenciální nové učně je to, že populace vnímá české řemeslo pozitivně, vyzdvihuje tradici a dokonce je názoru, že ceny za ruční práci jsou nízké. Trvalá poptávka po řemeslech znamená, že učební obory nejsou slepou cestou a že je šance solidní obživy. Studium řemesel považuje za zajímavé pro mladé lidi 53 % populace ČR. Názor na atraktivitu studia řemesla klesá se zvyšujícím se vzděláním. Názor obyvatel ale nekoresponduje se skutečností, chuť jít se vyučit je stále nízká. Ke studiu řemesla se z dotazovaných v první fázi rozhodlo 19 % lidí ve věku do 25 let. Ti, co si studium řemesla nevybrali, jako důvod uvedli, že chtěli dělat něco jiného a/nebo k řemeslné práci neměli vztah. Situace na trhu práce ale mění postupně i uvažování rodičů. 8 z 10 rodičů by nyní své děti v případě zájmu o studium řemesla v tomto výběru podporovalo. Více by studium řemesla u svých dětí podporovaly matky než otcové.

Lidé si váží práce řemeslníků spíše méně (40 %), než tomu bylo před 10 lety. Prognóza do budoucna je však pozitivní. Lidé očekávají vzrůstající úlohu řemesel a hodnoty ruční práce. To je šance pro potencionální řemeslníky solidně se živit. Upřednostňování sériové velkovýroby, ne příliš dobrá image řemesla jako zaměstnání (podřadná práce, lidé bez diplomu / maturity jsou nevzdělanci) jsou hlavními důvody, proč si někteří lidé váží řemeslné práce méně. V hodnocení kvality práce jednotlivých řemesel nejsou výrazné rozdíly. V hodnocení poměru cena a výkon za odvedenou práci nejsou podle průměrného hodnocení jednotlivých profesí žádné výrazné rozdíly. Relativně nejhůře je ze všech profesí hodnocena odbornost zedníků, toto koresponduje s minimální bariérou zahájení živnosti, což v důsledku vede ke snižování kvality práce. Nejlépe jsou z hlediska kvality své práce a poměru cena za tuto práci vnímání instalatéři.

„Jsme rádi za dlouhodobé partnerství s AMSP ČR na jejich projektech osvěty a podpory zdravého podnikatelského prostředí. Loňský rok jsme spolupracovali na projektu „Svou cestou – Young Business“, ve kterém letos pokračujeme dalším ročníkem úspěšného grantového programu pro začínající podnikatele „Nastartujte se“. Nově na něj navazujeme právě tématem důležitosti podpory řemesel, odbornosti a kvality řemeslné práce. Řemeslníci jsou významnou součástí české ekonomiky, i když mají, jak ukázal průzkum, složitou pozici na trhu“, říká Michal Pánek, Manažer Segmentového řízení – Retail, Komerční banka, a.s.

Kontakt pro další informace:

* doc. ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D., předseda představenstva AMSP ČR, tel. 731 126 001, havlicek@amsp.cz

* Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR – tel. 737 122 551, svobodova@amsp.cz

* Monika Klucová, tisková mluvčí, Komerční banka a.s., tel. 955 532 132, monika_klucova@kb.cz * JUDr. Petr Kališ, Ph.D., advokát, tel. 777 686 167, e-mail: petr.kalis@chsh.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, soutěže „Štiky českého byznysu“, Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, či „Vizionáři“, „Exportní ceny DHL UNICREDIT“, soutěže „Ocenění českých podnikatelek“ či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. Aktuálně zastupuje zájmy cca 254.000

Označeno pod: ,

Back to top