Věda na lékařských fakultách je podmínkou budoucí kvalitní péče o pacienty

Věda na lékařských fakultách je podmínkou budoucí kvalitní péče o pacienty

Se způsobem financování vědy na lékařských fakultách souvisí výuka nové generace odborníků. Neoddělitelnou součástí vědecké komunity jsou studenti postgraduálního doktorského studia. „Jsou financováni z prostředků určených na vědu a výzkum. Pokud je nebudeme podporovat, nevyroste nám další generace špičkových odborníků, z nichž se rekrutují budoucí docenti a profesoři – tedy klíčové osoby jak pro výuku, tak pro kontinuální akademický rozvoj jednotlivých lékařských disciplín. Věda na lékařských fakultách je tedy přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Pokud se však mladí lékaři věnují vědě či pedagogické práci, mají obvykle menší příjmy, než když pracují celým úvazkem v nemocnici. „Podle mzdových tabulek docent dosahuje výrazně nižšího platu než třeba atestovaný lékař v krajské nemocnici. Akademická kariéra tedy není příliš atraktivní a naším úkolem je najít cestu, jak u ní naše nejlepší adepty udržet,“ říká děkan.

Připomněl, že rozdělování prostředků na vědu a výzkum nelze oddělit od hodnocení výsledků. Metodika hodnocení vědy není ovšem po řadu let ustálená a je dosud místem konfliktů jak odborných, tak politických. „Zejména v podmínkách naší politické kultury je naprosto zásadní zohledňovat v hodnocení výsledků měřitelná a doložitelná kritéria a vyvážit je tak, aby nevedla k účelové produkci výstupů pro výstupy,“ uvádí prof. Šedo.

Diskusi o budoucím systému hodnocení vědy v ČR navíc v současnosti komplikuje skutečnost, že se zatím nedaří hodnotit ani podle současného, dohodnutého a vládou schváleného sytému (tzv. Metodika 2013). Údaje za období 2009–2013 totiž stále ještě nebyly zpracovány, protože se ani napodruhé nepodařilo vysoutěžit firmu, která by to mohla udělat.

1. LF UK je v medicínském výzkumu nejvýznamnější vysokou školou v ČR. Její výsledky představují 27 % sumy výsledků všech lékařských i jiných zdravotnických fakult v naší republice dohromady. Teoretická i klinická pracoviště se věnují jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu. Spolupracují s vědeckými pracovišti v celé ČR i v zahraničí. „Velkým potenciálem fakulty je skutečnost, že přirozeně spojuje potenciál obou typů výzkumu,“ říká děkan Šedo. Zdůrazňuje, že základní a aplikovaný výzkum jsou spojené nádoby a – zejména v biomedicíně – jeden bez druhého nemůže smysluplně fungovat. „Při rozdělování státních dotací by se tedy neměl ani jeden z nich násilně upřednostňovat,“ míní.

V roce 2014 získala 1. LF na vědu a výzkum dotaci zhruba 350 milionů korun, z toho 150 milionů korun byly účelové prostředky. V porovnání s rokem 2010 se celkový objem peněz téměř nezměnil, ale změnil se poměr institucionální (210 mil. v r. 2010) a grantové (105 mil. v r. 2010) podpory.

Na 1. LF UK studuje v současné době v doktorských programech přibližně 940 studentů. Jde o lékaře v teoretických nebo klinických oborech, případně i absolventy jiných vysokých škol, kteří bádají v medicíně. Studium však kvůli náročnosti dokončí jen zhruba polovina z nich.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná. www.lf1.cuni.cz

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

www.vfn.cz

Mgr. Jana Francová, e-mail: jana.francova@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 www.lf1.cuni.cz, www.facebook.com/1lfuk

Označeno pod: , ,

Back to top