Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské komory za rok 2020 .

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské komory za rok 2020

Představenstvo ČKAIT a členové hodnotící komise soutěže o Cenu Inženýrské komory v čele s jejím předsedou Ing. Pavlem Pejchalem, CSc., se rozhodli, že vzhledem k celkové situaci v souvislosti s nemocí COVID – 19 způsobené koronavirem a nemožností se shromažďovat, vyhlásí XVII. ročník Ceny Inženýrské komory formou této tiskové zprávy.

Dne 26. května 2020 vyhlašujeme XVII. ročník Ceny Inženýrské komory, aby přihlašovatelé z řad autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT (více než 31 000 členů) měli dostatek času k přípravě, vyplnění přihlášek a odevzdání všech podkladů do uzávěrky této soutěže, tj. do 31. října 2020.

Cena Inženýrské komory se každoročně vyhlašuje na jarním Shromáždění delegátů ČKAIT, které se tento rok nekonalo a bylo přeloženo na září 2020.

Vítězové pro rok 2020 (ročník XVI.) byli veřejnosti oznámeni prostřednictvím tiskové zprávy ČKAIT s názvem XVI. ročník Ceny Inženýrské komory z 6. dubna 2020 – https://www.ckait.cz/vitezove-xvi-rocniku-ceny-inzenyrske-komory-za-rok-2019 .

Podmínky soutěže, formuláře a podrobné informace jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a na oficiálních stránkách Komory.

Příloha č. 1: Přihláška

Příloha č. 2: Stanovy

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Přihláška do XVII. ročníku soutěže ČKAIT

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2020

ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI INŽENÝRSKÉHO NÁVRHU

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele ………………………………………………………

Adresa přihlašovatele …………………………………………………………………………

Členské číslo přihlašovatele v ČKAIT ……………………………

Obor (specializace) …………………………… kancelář oblasti ČKAIT …………………

Spolupracovníci, kteří se na inženýrském návrhu podíleli: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Název firmy přihlašovatele ………………………………………………………………….

Adresa firmy přihlašovatele …………………………………………………………………

IČO ……………………………………………………………… DIČ ……………………..

Kontaktní osoba ……………………………………………….. Tel./fax ………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………

Název inženýrského návrhu …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seznam příloh přihlášky ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Místo a datum vyhotovení přihlášky …………………………………………………………

……………………………………….. …………………………………………..

Autorizační razítko a podpis přihlašovatele Datum evidence přihlášky

razítko a podpis předsedy kanceláře oblasti ČKAIT

Podáním přihlášky do soutěže ČKAIT dává přihlašovatel souhlas s podmínkami této soutěže. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou kancelář oblasti ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků.

Uzávěrka evidence přihlášek je 31.10. 2020

Stanovy XVII. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory 2020

Poslání soutěže

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Podmínky soutěže

1. Soutěž včetně případného tematického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT.

2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v letošním roce mimořádně vzhledem k celkové situaci v souvislosti s nemocí COVID – 19 způsobené koronavirem cestou tiskové zprávy ČKAIT_42020_Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské komory ze dne 26. května 2020.

3. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních, resp. regionálních kanceláří ČKAIT.

4. Do soutěže v roce 2020 budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2020 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2018 a 2019 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním roce.

5. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT.

6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou tito zapojení do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty.

7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení.

8. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že je přihlašovatel, inženýrský návrh sám vypracoval nebo se na návrhu podílel. Jedná-li se o inženýrský návrh více zpracovatelů, musí být připojen písemný souhlas i těch zpracovatelů, kteří se na návrhu podíleli. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv.

9. Přihlašovatel ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení případné finanční odměny podle podílu spoluautorů.

10. Podané podklady musí být označeny jménem přihlašovatele.

11. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je v elektronických médiích a výstavách v tuzemsku a zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů přihlašovateli. Osobnostní autorská práva budou zachována.

12. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.

13. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění členů ČKAIT a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná oblastní kancelář ČKAIT. Kancelář následně zrealizuje potřebné kontakty s případným přihlašovatelem ve smyslu podání přihlášky do soutěže.

14. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže.

15. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady „Vyhlášení příslušného ročníku soutěže ČKAIT“. ČKAIT vyhlašuje v rámci soutěže Cena Inženýrské komory i tzv. Cenu veřejnosti. Tato cena nebude vyhodnocována hodnotitelskou porotou, ale vzejde z výsledku internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy soutěže budou za tímto účelem zveřejněny vždy od ledna do února roku následujícího po soutěžním roku na webu ČKAIT. Inženýrský návrh s největším počtem internetových hlasů veřejnosti bude vyhodnocen na SD ČKAIT spolu s vyhodnocením Ceny Inženýrské komory.

Přihláška do soutěže a její přílohy

1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT.

2. Údaje o přihlašovateli.

3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu.

4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení.

5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT.

6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2.

7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na CD.

8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního roku (odevzdání podkladů do Kanceláře ČKAIT).

9. Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje Kanceláře ČKAIT v Praze do 15. 11. soutěžního roku.

10. Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany přihlašovatele.

Kritéria soutěže

Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:

· původnost řešení

· přínos životnímu prostředí

· funkčnost řešení

· technickou úroveň řešení

· použití nové technologie

· schopnost aplikace a realizace

· splnění případného tematického zaměření

Vyhodnocení soutěže

1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). Porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit.

2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání.

3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí.

Současně předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT.

4. Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude řídit vnitřními předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů.

5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena.

6. Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. Vítězný inženýrský návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech 3 a 4.

Vyhlašovatel soutěže ČKAIT Ceny Inženýrské komory za rok 2020

Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2

Organizační zajištění

Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Kancelář ČKAIT,

Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2 Tel.: 227 090 111 Fax: 227 090 120 E-mail:ckait@ckait.cz

Označeno pod: ,

Back to top