Vyhlášení vítězů XIII. ročníku Ceny Inženýrské komory .

Předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zůstává na další, tj. čtvrté volební období (2017-2020),
Ing. Pavel Křeček.

Byl zvolen 25. 3. 2017 na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze. Je zakládající člen ČKAIT, člen Ustavujícího výboru ČKAIT a v pořadí druhý předseda ČKAIT od roku 2008.
Autorizace
• Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
• Městské inženýrství.
Členství a aktivity
• Český svaz stavební inženýrů,
• Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT,
• Inženýrská akademie.
Profesionální zkušenosti
• Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby vodovodů, kanalizací, meliorací, stavby hydrotechnické, inženýrské sítě a vodní hospodářství průmyslových závodů,
• Příprava a projektování,
• Autorský a technický dozor.


www.ckait.cz

Vyhlášení vítězů XIII. ročníku Ceny Inženýrské komory .

Dne 25. 3. 2017 proběhlo vyhlášení XIII. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v hotelu Pyramida v Praze 6.

Prostřednictvím Ceny Inženýrské komory ČKAIT veřejně oceňuje práci autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a zároveň inspiruje začínající inženýry a techniky, nebo studující na technických školách, k podobným unikátním dílům, inženýrským návrhům ve všech autorizačních oborech a specializacích.

Představenstvo ČKAIT dne 16. 2. 2017 schválilo na svém zasedání 3 inženýrské návrhy na Cenu Inženýrské komory za rok 2016, které na jednání představenstva předložila komise v čele

s Ing. Pavlem Pejchalem, CSc. Dalšími členy komise jsou prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc., Ing. Svatava Henková, CSc., Ing. Jindřich Pater, prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně a Ing. Pavel Štěpán, prezident ČSSI.

Cena Inženýrské komory byla předána:

  • Ing. Tomáši Mikuláštíkovi, COMMODUM, spol. s r. o., Ing. Ondřeji Balážikovi,  Atelier B3 spol. s r. o.,

za Rozhlednu Kelčský Javorník

  • Dipl. tech. Alici Netrvalové, Aleně Vochové, Ing. arch. Pavlu Kocychovi, VPÚ DECO PLZEŇ, a. s. za Plzeň – Culture Stationpřestavba stávající nádražní budovy na multifunkční kulturní zařízení
  • Ing. Aleši Markovi, Ing. arch. Petru Okleštěkovi, Ing. Ivanu Hodkovi, AED project, a. s.,

za Obnovu kláštera premonstrátů Teplá.

Cena ČKAIT veřejnosti 2016 nebyla udělena.

Ceny Inženýrské komory včetně finančního ohodnocení předávali Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT a Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda komise.

Blahopřeji všem oceněným inženýrům a technikům. Oceněné stavby jsou prezentací tvůrčí práce stavitelů, projektantů – autorizovaných osob. Stavba je vždy o spolupráci jednotlivých odborníků z mnoha specializací a oborů,“ uvedl Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, po předání cen.

 

Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v ročence INŽENÝRSKÁ KOMORA, v časopise Stavebnictví a v dalším odborném tisku.

Novináři mají v příloze č. 2, tj. v Informacích k oceněným stavbám XIII. ročníku Cen Inženýrské komory, anotace. Letos jsme poprvé pod každou anotací uvedli telefonický a e-malový kontakt na osoby, které novinářům poskytnou podrobnější podklady k oceněným stavbám.

Od roku 2004 do roku 2016 bylo podáno 198 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory.

Současně s vyhodnocením XIII. ročníku soutěže byl na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen

XIV. ročník Ceny Inženýrské komory 2017. Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, kde jsou autorizovaní inženýři registrováni, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Podmínky soutěže Ceny Inženýrské komory byly odsouhlaseny účastníky Shromáždění delegátů 2017, a budou platné pro ty účastníky, kteří odevzdají své přihlášky do Ceny Inženýrské komory za rok 2017.

Příloha č. 1 : Cena Inženýrské komory 2016, fotodokumentace

Příloha č. 2 : Informace k oceněným stavbám XIII. ročníku Cen Inženýrské komory (anotace)

Příloha č. 3 : Přehled Cen Inženýrské komory_13 let (2004 – 2016)

Příloha č. 4 : Cena Inženýrské komory

Informace k oceněným stavbám XIII. ročníku

Cen Inženýrské komory (anotace)

Celkem bylo podáno 8 přihlášek.

Představenstvo ČKAIT dne 16. 2. 2017 schválilo udělit ocenění těmto inženýrským návrhům:

Ing. Tomáši Mikuláštíkovi, COMMODUM, spol. s r. o., Ing. Ondřeji Balážikovi,  Atelier B3 spol. s r. o.,

za Rozhlednu Kelčský Javorník

Na nejvyšším vrcholu Hostýnských hor, v nadmořské výšce 865 m. n. m., byla v roce 2015 postavena Rozhledna Kelčský Javorník. Jedná se o nekomerčně zaměřenou stavbu, prioritně zacílenou na ryzí turistiku. Předností je jedinečnost konstrukce, kdy je návštěvník téměř nepřetržitě v kontaktu s okolní přírodou.

Stavbu tvoří ocelová konstrukce s centrálním stožárem a vřetenovým schodištěm opláštěná 12 prohnutými lamelami z modřínového dřeva. Půdorys rozhledny připomíná hodinový číselník. Schodiště je tvořeno 156 schody, segmentované podesty ze žárově pozinkovaných profilů spojují centrální sloup s dřevěnými lamelami. Každá z 11 vyhlídek je umístěna v pravidelné vzdálenosti od předcházející, poslední dvanáctá kruhová vyhlídková plošina je umístěna ve výšce třiceti metrů. Tyče s hromosvodem a zábradlí se zákresem panoramatu může být využita jako jednoduché sluneční hodiny. Rozhledna je vybavena denním a nočním leteckým překážkovým značením. Zdrojem elektrické energie jsou solární články instalované v horní části rozhledny.

Na stavbu bylo použito 22 tun žárově zinkované oceli a 22 tun modřínového dřeva. Montáž konstrukce rozhledny trvala 6 týdnů, stavělo se bez lešení, jen za pomoci jeřábu a montážních plošin.

Z vyhlídkové plošiny můžete za pěkného počasí spatřit Hostýnské vrchy, Jeseníky s Pradědem, Králický Sněžník, Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy, hrad Buchlov a Chřiby, Vizovické vrchy, ale i Malou Fatru, Bílé Karpaty a Povážský Inovec.

Ing. Tomáš Mikuláštík, 777 630 942, tomas.mikulastik@commodum.cz

Dipl. tech. Alici Netrvalové, Aleně Vochové, Ing. arch. Pavlu Kocychovi, VPÚ DECO PLZEŇ, a. s.,

za Plzeň – Culture Station – přestavba stávající nádražní budovy na multifunkční kulturní zařízení

Cílem přestavby celé budovy bylo zachování dobového rázu a hmotového uspořádání stávající secesně novorenesanční nádražní budovy z roku 1904 a zároveň její proměna na multifunkční kulturní zařízení.

Byly striktně odděleny původní historické prvky stavby od nových použitých technologií. Nové moderní prvky a materiály byly ponechány přiznané. Dispoziční návrh je kompromisem mezi dochovaným historickým stavem a ideálním novým provozním uspořádáním.

Stavba je hmotově a dispozičně členěna do tří části.

Na východní straně budovy je dominantou vstupní secesní hala. Zde byl kladen důraz na zachování původních historických secesních prvků. Střední trakt slouží nově pro divadelní, koncertní a výstavní

účely. Za tímto účelem byly ve středové části  stavby vybourány veškeré stávající vnitřní stěny a stropní konstrukce až po konstrukci krovu. Pro provedení této náročné operace byla

Ing. Postřihačem navržena vestavba nového železobetonového skeletu, vč. statického zajištění stávajícího vázaného krovu bez středové podpory vazného trámu.

Toto řešení umožnilo vytvořit divadelní sál potřebné velikosti a variability. Západní část je využita jako technické a provozní zázemí budovy. S relativně nízkými rozpočtovými náklady a velmi krátké době realizace (8 měsíců) vzniklo kvalitní dílo, které bude přispívat k rozvoji uměleckého a kulturního života města Plzně. V současné době budovu provozuje společnost Johan, která jí vdechla novou náplň a inspiraci.

Alice Netrvalová, Dipl. Tech., projektant, 604 898 544, vpu@centrum.cz

Ing. Aleši Markovi, Ing. arch. Petru Okleštěkovi, Ing. Ivanu Hodkovi, AED project, a. s., za Obnovu kláštera premonstrátů Teplá

Zanedbané a chátrající barokní stavby kláštera premonstrátů v Teplé stavitele Kryštofa Dietzenhofera z počátku 18. století byly obnoveny pro účely plnící jednak vlastní původní funkci kláštera tak i novou funkci kulturně vzdělávacího centra Hroznatovy akademie s širokou škálou působnosti. Pro ni je využito několik výtvarných sálů, které vznikly v suterénu budovy, i studovny a

pracovny v prvním patře. Centrum disponuje perfektně vybavenou keramickou dílnou, grafickou pracovnou, menším divadelním sálem, či nahrávacím studiem. V barokních skladovacích prostorách jsou v expozici prezentovány výsledky pětileté práce archeologů.

Klíčovým problémem obnovy bylo klimatické a statické zajištění stavby. Barokní štolový systém, který dříve spojoval funkci kanalizační s odvodňovací, byl důkladně prozkoumán a nově využit k provětrání

dutin pod povrchem podlah. Pro stabilizaci vnitřního klimatu byl instalován soubor tepelných čerpadel systémů země voda a vzduch voda.

Obnova spočívala v opravě veškerých povrchů konstrukcí od střechy a fasád přes podlahové konstrukce a omítky. Vnitřní omítky byly podrobeny rozsáhlému restaurátorskému zásahu včetně nástěnných maleb z klášterní jídelny a prelatury – vesměs díla Maura Fuchse z Tirschenreuthu ze začátku 19. století.

Ing. arch. Petr Okleštěk, projektant / designer, 724 697 544, p.oklestek@aedproject.cz

Cena ČKAIT veřejnosti 2016 nebyla udělena.

Připravila: Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, srafajova@ckait.cz

 

Označeno pod: ,

Back to top