Vyhlášení XVIII. ročníku Ceny Inženýrské komory .

Vyhlášení XVIII. ročníku Ceny Inženýrské komory

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které se mělo konat v jarních měsících roku 2021, se vzhledem k celkovému vývoji situace v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID-19, nekonalo. Tím se zkomplikovalo vyhlášení dalšího, již XVIII. ročníku Ceny Inženýrské komory.

Představenstvo ČKAIT 22. 4. 2021 schválilo návrh hodnotící poroty ČKAIT na udělení tří Cen Inženýrské komory za rok 2020 a jednoho zvláštního ocenění poroty. Hlasování veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory bylo prodlouženo a svůj hlas můžete stále zaslat. Představenstvo ČKAIT rozhodlo výsledky soutěže Cena Inženýrské komory vyhlásit na Shromáždění delegátů, které se uskuteční 2. 10. 2021.

Nový ročník (XVIII. ročník) Ceny Inženýrské komory 2021 vyhlašujeme formou této tiskové zprávy.

Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže pro XVIII. ročník jsou autorizovaným inženýrům

a autorizovaným technikům, kteří jsou sdruženi v 13 oborech a specializacích, k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a také na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Uzávěrka přihlášek je do 31. 10. 2021.

Cena Inženýrské komory 2021 bude vyhlášena na Shromáždění delegátů v roce 2022.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz www.ckait.cz | Facebook ČKAIT | YouTube ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, časopis Stavebnictví. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku, kde vyhlašuje v rámci této soutěže Cenu ČKAIT.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod: ,

Back to top