Výsledy voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT .

T

Výsledy voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT ke dni 12. září 2020

Na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 12. září 2020 byl zvolen

Ing. Robert Špalek, předsedou ČKAIT.

Je to jeho první volební období v pozici předsedy ČKAIT (2020–2023).

A také

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředsedou ČKAIT.

Volební období 2020-2023.

Jmenovité výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT – představenstva ČKAIT, Dozorčí rady ČKAIT, Stavovského soudu ČKAIT, budou uveřejněny na webu www.ckait.cz dne 14. září 2020.

Prvním předsedou ČKAIT byl Ing. Václav Mach (volební období 1992-2008).

Druhým předsedou ČKAIT byl Ing. Pavel Křeček, FEng. (volební období 2008-2020).

Třetím předsedou ČKAIT je Ing. Robert Špalek (volební období 2020-2023).

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz, www.ckait.cz  |  Facebook ČKAIT |  YouTube ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a internetový magazín Energeticky soběstačné budovy. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za stavební a technologické inženýrské návrhy; je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

==================================================================================================================

Označeno pod:

Back to top