XVI. ročník Ceny Inženýrské komory

3/2020 V Praze 6. dubna 2020

XVI. ročník Ceny Inženýrské komory

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které se mělo konat 28. 3. 2020 v hotelu Pyramida v Praze, se neuskutečnilo. Důvodem je celkový vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID-19 způsobené koronavirem.

Na Shromáždění delegátů jsou vyhlašovány Ceny Inženýrské komory, v roce 2020 se jedná již o XVI. ročník.

Do konce října 2019 obdržela hodnotící komise ČKAIT 20 přihlášek. Pracovala v čele s předsedou Ing. Pavlem Pejchalem, CSC., (další členové – Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel Vaverka). Komise nominovala tři inženýrské návrhy na Cenu Inženýrské komory a jedno zvláštní ocenění.

Hodnotící komise ČKAIT posoudila všechny došlé přihlášky a 13. 2. 2020 navrhla představenstvu ČKAIT, aby schválilo udělení Ceny Inženýrské komory za rok 2019 těmto inženýrským návrhům v částce 40 000 Kč:

· Ing. Olgerd Pukl, SMP CZ, a.s.

VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanálu

· Ing. Ondřej Beránek, Ing. arch. Václav Zůna, Petr Hradil, Ing. Stanislav Kozák, Ing. Miroslav Čech, Petr Matala, Ing. Petr Král a Ing. Jiří Ševčík, Projektová kancelář Beránek & Hradil Rekonstrukce Aritma Aš – na Kulturní a vzdělávací centrum LaRitma

· Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o. a Vladan Michalík, MCE Slaný s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT

Ing. Tomáš Picek, Terms a.s.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí

O ceně veřejnosti rozhodla internetovým hlasováním (od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020) laická i odborná veřejnost a v rámci Ceny Inženýrské komory a z přihlášených inženýrských návrhů cenu získali: Ing. Jan Líkař, Vladimír Líkař, A-Z eko ateliér s.r.o. za Stavební úpravy Sokolovny Černovice.

Ceny Inženýrské komory včetně finančního ohodnocení předají oceněným Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda komise.

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT sponzorovala pojišťovací firma GrECo International s.r.o. v částce 30 000 Kč.

Cenu veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory sponzorovala ČSOB pojišťovna, a.s., částkou 30 000 Kč.

Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., se korespondenčně vyjádřil k udělení Ceny Inženýrské komory za stavbu Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice, na které pracoval společně s Liborem Markem (firma TOP SERVIS s.r.o.) a Vladanem Michalíkem (firma MCE Slaný s.r.o.). „Máme velkou radost z udělené ceny, je to především ocenění všem, kteří se podíleli na tomto díle. Bez skvělé týmové spolupráce všech účastníků výstavby by taková konstrukce nikdy nemohla vzniknout. Jednalo se již od počátku o technicky náročnou rekonstrukci téměř 120 let starého železničního mostu přes přehradu Hracholusky na řece Mži, o čemž vypovídá i umístění zmenšeného modelu mostu do větrného tunelu při jeho návrhu. Samotná rekonstrukce obsahovala sanaci krajních kamenných kleneb, spodní kamenné stavby s 42 m vysokými pilíři, a především ve výměně nevyhovujících tří ocelových nosných konstrukcí za nové. Každá nová ocelová konstrukce má příhradové bezsvislicové hlavní nosníky se zvětšující se výškou směrem do středu rozpětí a prvkovou mostovku. Konstrukce jsou řada prostých polí s rozpětím 57 m, celková délka mostu je 208,4 m. Vzhledem k nepřístupnému terénu a hlubokému údolí přehrady byla zhotovitelem mostu zvolena zcela atypická výměna nosných konstrukcí, kdy nová a stará konstrukce byly k sobě vzájemně spojeny a svou polohu si vyměnily otočením kolem své podélné osy. Jednalo se o první použití takového postupu montáže v České republice. Chybějící spojení obou břehů pro pěší bylo elegantně vyřešeno připojením lávky pro chodce k dolním pásům hlavních nosníků, tím lávka kopíruje zakřivení těchto pásů a svým tvarem působí velmi nevšedně. Rád bych všem zúčastněným ještě jednou ze srdce poděkoval a jsem přesvědčen, že tento most bude veřejnosti sloužit minimálně stejně dlouho jako ten původní.“

Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v ročence INŽENÝRSKÁ KOMORA, v časopise Stavebnictví, Z+i a v dalším odborném tisku.

Novináři najdou v příloze 1 anotace k oceněným stavbám a je zde uveden telefonický a e-mailový kontakt na osoby, které novinářům poskytnou podrobnější podklady. Pokud budete potřebovat fotografie ve vyšším rozlišení obracejte se na Mgr. Soňu Rafajovou, 731 503 285, srafajova@ckait.cz.

Od roku 2004 do roku 2019 bylo do soutěže Cena Inženýrské komory podáno 247 přihlášek, vyhlášeno 51 Cen Inženýrské komory, 11 zvláštních ocenění hodnotící komise ČKAIT a oznámeny 4 Ceny veřejnosti v rámci CIK.

Současně s vyhodnocením XVI. ročníku soutěže bude na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen

XVII. ročník Ceny Inženýrské komory za rok 2020. Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže budou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, u nichž jsou autorizovaní inženýři registrováni, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Podmínky soutěže Ceny Inženýrské komory budou předloženy delegátům Shromáždění delegátů 2020 a budou platné pro všechny, kteří odevzdají své přihlášky do soutěže Ceny Inženýrské komory za rok 2020.

Příloha 1: Informace k oceněným stavbám Ceny Inženýrské komory za XVI. ročník

Příloha 2: Fotodokumentace Cen Inženýrské komory od roku 2004 do roku 2019

Příloha 3: Přehled Cen Inženýrské komory od roku 2004 do roku 2019

Příloha 4: Cena Inženýrské komory Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Ceny Inženýrské komory 2019

Informace k oceněným stavbám XVI. ročníku

Celkem bylo podáno 20 přihlášek.

Hodnotící komise ČKAIT posoudila všechny došlé přihlášky a 13. 2. 2020 navrhla představenstvu ČKAIT, aby schválilo udělení Ceny Inženýrské komory za rok 2019 těmto inženýrským návrhům:

Ing. Olgerd Pukl, SMP CZ, a.s.

VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanálu

Obr. 1 Celkový pohled na vodní dílo Labská

Realizovaná rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla Labská spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry, které odpovídají požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových. SMP CZ jako vedoucí člen sdružení byl zhotovitelem stavebních prací a druhý člen sdružení, Labská, strojní a stavební společnost s.r.o., zajistil dodání technologické části nového díla. Výroba nových technologických prvků proběhla mimo staveniště a jejich montáž probíhala postupně s prováděním přípravných stavebních prací. Práce byly zahájeny složitou instalací ocelových nátokových trubních profilů na návodní straně obtokového tunelu. Instalaci provedli potápěči pod vodou v hloubce 20 m a následovalo provedení podvodní betonáže návodních bloků (návodních předzátek), do kterých byly nátokové profily zabudovány. Instalované nátoky byly po celou dobu stavby zatěsněny a veškeré bourací práce, demontáže a nové instalace v obtokovém tunelu probíhaly pod jejich ochranou.

Po komplikovaném provedení projektovaného zkapacitnění obtokového tunelu a vybourání původních výpustí směrem k návodní straně hornickým způsobem bylo instalováno a zabudováno nové potrubí spodních výpustí včetně instalace nových regulačních uzávěrů. Na časový průběh a realizaci prací prováděných hornickým způsobem včetně následného ekonomického dopadu měla zásadní vliv neočekávaně velká tvrdost zastiženého skalního prostředí, která si vyžádala projektovou změnu realizovaných podpůrných konstrukcí v obtokovém tunelu.

Ing. Olgert Pukl, 724 217 321, pukl@sendme.cz

Ing. Ondřej Beránek, Ing. arch. Václav Zůna, Petr Hradil, Ing. Stanislav Kozák, Ing. Miroslav Čech, Petr Matala, Ing. Petr Král a Ing. Jiří Ševčík, Projektová kancelář Beránek & Hradil

Rekonstrukce Aritma Aš – na Kulturní a vzdělávací centrum LaRitma

Obr. 2 Vstup do Kulturního a vzdělávacího centra LaRitma

Z bývalého Středního odborného učiliště a závodu na výrobu výpočetní techniky Aritma (odtud nový název LaRitma) se město Aš rozhodlo vybudovat multifunkční budovu, která bude využívána pro všestranné kulturní a vzdělávací účely. A tak se v těsném sousedství ašské radnice, sochy M. Luthera a náměstí J. W. Goetha nachází nové kulturní centrum s vinárnou, hudebním a divadelním sálem a základní uměleckou školou.

Ing. Ondřej Beránek, 777 951 091, pkcheb@email.cz

Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.,TOP CON SERVIS, s.r.o. a Vladan Michalík, MCESlaný s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice

Obr. 3 Rekonstruovaný železniční most s lávkou pro pěší

Původní mostní konstrukce tvořila omezující překážku pro celou železniční trať Pňovany-Bezdružice, a to jak z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti, tak i traťové rychlosti. Původní ocelovou konstrukci již nebylo možné zachránit, proto bylo rozhodnuto v rámci rekonstrukce mostu vyměnit tři ocelová pole a sanovat kamenné pilíře a krajní klenby. Pro tři mostní pole o rozpětí 57 m byly navrženy příhradové bezsvislicové konstrukce se zapuštěnou prvkovou mostovkou. Hlavní nosník má proměnný tvar se zvětšující se výškou do středu rozpětí.

Vzhledem k nepřístupnému terénu a hlubokému údolí přehrady byla zhotovitelem mostu zvolena zcela atypická výměna nosných konstrukcí, kdy nová a stará konstrukce byly k sobě vzájemně spojeny a svou polohu si vyměnily otočením kolem své podélné osy. Jednalo se o první použití takového postupu montáže v České republice.

Most byl doplněn o přechod pro chodce a cyklisty přes hluboké údolí přehrady ocelovou lávkou, která je široká 2 m a je jednostranně přichycena k dolnímu pásu hlavního nosníku.

Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.,731 108 109, lojik@topcon.cz

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT

Ing. Tomáš Picek, TERMS a.s.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí

Obr. 4 Detail fotovoltaické elektrárny s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí

Předmětem projektu byla instalace obnovitelných zdrojů energie v podobě fotovoltaických panelů v kombinaci se zavedením technologie akumulace vyrobené elektrické energie. Energie vyrobená fotovoltaickou elektrárnou je uplatněna pro částečné krytí vlastní spotřeby teplárny, v případě vzniku přebytků z fotovoltaické elektrárny je možné takto vyrobenou energii efektivně uložit do systému akumulace elektřiny elektrochemického typu. Je zde uplatněna inovativní technologie (resp. kombinace inovativních technologií). Realizace tohoto opatření byla další krokem k diverzifikaci a rozšíření výrobního portfolia zdroje C-Energy Planá. Stavba byla spolufinancována Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Ing. Tomáš Picek, 724 054 228, tomas.picek@terms.eu

Cenu veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory, při které laická i odborná veřejnost dává svůj hlas jednomu z přihlášených inženýrských návrhů, získali:

Ing. Jan Líkař, Vladimír Líkař, A-Z eko ateliér, s.r.o.

Stavební úpravy Sokolovny Černovice

Obr. 5 Navržený pohled, rok 2019

Stavba sokolovny byla dokončena ve třicátých letech minulého století a sloužila jako společenský dům. Z architektonického hlediska návrh počítá s maximálním zachováním hmoty fasády původní stavby. Pouze na jižní straně doplňují fasádu krajní dvoupodlažní pylony nástavby a zastřešení současné terasy. Obestavěný prostor stavby po dokončení bude cca měřit 7695 m3. Areál sokolovny v návrhu doplňují parkoviště, obslužné chodníky, sportoviště a dětské hřiště. Po úpravě sokolovny na multifunkční stavbu občanské vybavenosti předpokládá město Černovice, že nabídne tento prostor i spádovým oblastem. Z architektonického hlediska návrh počítá s celoročním restauračním zařízením, kulturně společenskou činností, zázemím pro zájmové skupiny a sportovní oddíly. Dispozice jednotlivých podlaží je doplněna provozně-technickými prostory a sociálním zázemím.

Vladimír Líkař, 602 426 373, likar@azeko-projekce.cz

Přehled Cen Inženýrské komory od roku 2004 do roku 2019

v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášky do soutěže: 2004/9 přihlášek, 2005/2 přihlášky, ale přesunuty do roku 2006 (2006/10 přihlášek + 2 přihlášky z roku 2005), celkem 2006/12 přihlášek, 2007/18 přihlášek, 2008/16 přihlášek, 2009/7 přihlášek, 2010/14 přihlášek, 2011/20 přihlášek, 2012/32 přihlášek, 2013/22. Celkem 2004–2013 150 přihlášek. 2014/17 přihlášek, 2015/23 přihlášek, 2016/8 přihlášek, 2017/19 přihlášek, 2018/10 přihlášek, 2019/20 přihlášek.

Vyhodnocení Cen Inženýrské komory od I. do XVI. ročníku (2004–2019) k 6. 3. 2020:

  • celkem bylo podáno od roku 2004 do roku 2019247 přihlášek;
  • bylo vyhlášeno 51 Cen Inženýrské komory;
  • hodnotící komise ČKAIT udělila 11 zvláštních ocenění (za rok 2007, za rok 20092, za rok 2010, za rok 2011, za rok 20123, za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019);
  • Cenu veřejnosti v rámci CIK vyhlašovala 4x (za rok 2015, za rok 2017, za rok 2018 a za rok 2019).

Cena Inženýrské komory za rok 2004 – I. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2004 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., Praha, za Sazku Arénu

(Prezentace konstrukce PDF – 2,2MB.)

Ing. Luboši Vanerovi z projektové kanceláře VANER, s.r.o., Liberec za Turistickou lávku Rádlo

Cena Inženýrské komory za rok 2005 – II. ročník

Cena Inženýrské komory se nevyhlašovala. Do II. ročníku soutěže ČKAIT byly přihlášeny přes příslušné OK ČKAIT pouze dva inženýrské návrhy, které splňovaly podmínky soutěže. Inženýrské návrhy byly převedeny do III. ročníku.

Cena Inženýrské komory za rok 2006 – III. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2006 byla udělena

Ing. Aleně Hynkové, CSc., VYKOS CZ, s.r.o., Č. Budějovice za Rámovou konstrukci mansardového krovu – nástavba v ul. Dvořákova, České Budějovice

Ing. Jarmile Korbelářové, PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary za Komunikaci R6 Karlovy Vary – západ 2. stavba

Ing. Jaroslavu Sineckému, BRONSWERK, spol. s r.o., Benešov n/Pl. za Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu 20 MW – Berlín

prof. Ing. Jiřímu Stráskému, CSc., STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, s.r.o., Brno za Lávku přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích

Cena Inženýrské komory za rok 2007 – IV. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2007 byla udělena

Ing. Václavu Machovi, Ing. Vítu Hoznourovi, Ing. arch. Ivetě Torkoniakové, VPÚ DECO PRAHA, a.s. za Kočičí oči – lávku přes dálnici D8 u Ústí nad Labem

Ing. Janu Ossendorfovi, Ing. Jiřímu Smržovi, Ing. Vítu Tachovskému, Ing. arch. Jindřichu Kaněkovi, PK OSSENDORF, s.r.o., Brno za Silnici I/42 Brno, MÚK VMO Hlinky

Ing. Pavlu Stoklasovi, PROJEKT/STUDIO – Ing. Pavel Stoklasa, Opava zaStavební úpravy a změnu využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží v Novém Bohumíně

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT udělila Ing. Michalovi Grambličkovi, SUDOP Praha a.s., Ing. Miroslavu Markovi, SUDOP Praha a.s., Ing. Radomíru Puklovi, CSc., Červenka Consulting, Praha a Ing. Michalovi Sedláčkovi, Ph.D., Ko-Ka s.r.o., kolektory-kanalizace, Praha za Návrh definitivního ostění z prostého betonu – železniční tunel

Cena Inženýrské komory za rok 2008 – V. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2008 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., Praha za Nosnou ocelovou konstrukci hangáru Mošnov

Ing. Janu Gallusovi, VEGA spol. v.o.s., Brno za Čistírnu odpadních vod Náměšť nad Oslavou

Cena Inženýrské komory za rok 2009 – VI. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2009 byla udělena

Ing. Marku Foglarovi, Ph.D., Ing. Pavlu Hustolesovi, Ing. Pavlu Fischerovi, Ing. Ladislavu Šaškovi, CSc., Mott MacDonald Praha, s.r.o., za Mosty na mimoúrovňovém propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Jiřímu Lahodnému, EXCON, a.s., Praha za Nosnou ocelovou konstrukci protihlukového tunelu Hradec Králové

Čestné uznání hodnotící komise ČKAIT udělila následující inženýrskému návrhu

Ing. Petru Broschovi, Ing. Oldřichu Klimešovi, Ing. Vítu Pažourkovi, OKF, s.r.o., Brno za Pavilon P v areálu BVV

Čestné uznání hodnotící komise ČKAIT udělila následující inženýrskému návrhu

Ing. Davidu Kmoškovi, Ing. Karlu Puklovi, Ing. Pavlu Lhotskému, SUDOP Brno, spol. s r.o., za Rekonstrukci Znojemského viaduktu

Cena Inženýrské komory za rok 2010 – VII. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2010 byla udělena

Ing. Milanu Šístkovi, Ing. Romanu Lennerovi, Ing. Františku Hanušovi, Ing. Vladimíru Englerovi, Ing. Lukáši Vráblíkovi, Ph.D., Ing. arch. Patriku Kotasovi, Ing. arch. Petru Šafránkovi, Josefu Holbovi, Robertu Achsovi, Nováka&partner, s.r.o., projektová kancelář, Praha za Návrh a realizaci letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP stavba 514

Ing. Jaroslavu Korbelářovi, Ing. Jiřímu Schindlerovi, Ing. Pavlu Ryjáčkovi, Ph.D., Ing. Miroslavu Krouparovi, VPÚ DECO PRAHA, a.s., za Rekonstrukci mostu přes Ohři na stavbě silnice R6 – Nové Sedlo – Sokolov

Ing. Jiřímu Skyvovi, Ing. arch. Ladislavu Vlachynskému, I.K. Skyva, s.r.o., Atelier 90, s.r.o., Brno za Přístavbu wellness dómu v areálu Holiday Inn v Brně

Zvláštní ocenění za ekologii hodnotící komise ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Vladimíru Brejchovi, FEng., Ing. Rastislavu Kanovi, Ing. Romanu Lennerovi, Ing. Jiřímu Jachanovi, SMP CZ, a.s., Praha za Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce – Jánovce, III. etapa, objekt C 231

Cena Inženýrské komory za rok 2011 – VIII. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2011 byla udělena

Ing. Vladimíru Ferklovi, Zdeňku Doležalovi, Ing. arch. Evě Jiřičné, SKÁLA&VÍT, s.r.o., Hradec Králové za Kongresové centrum Zlín – ocelové konstrukce střešního „diatomu“, skleněného pláště a restaurace

Ing. Luďku Němcovi, Ph.D., Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, s.r.o., České Budějovice za Technologický postup rekonstrukce bývalého objektu Předního mlýna na hotel Budweis v Českých Budějovicích

Ing. Olgerdu Puklovi, Miroslavu Führerovi, Ing. Petru Holému, Navimor – Invest S.A., organizační složka, Praha 7 za Plavební komoru České Vrbné včetně horní a dolní rejdy

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Zdeňku Batalovi, Milanu Svobodovi, Ing. Radimu Cihlářovi, Václavu Vlčkovi, SMP CZ, a.s., Praha, Ing. Vladimíru Tvrzníkovi, CSc., Ing. Dautu Karovi, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha, Ing. Václavu Krchovi, Ing. Ladislavu Čabrádkovi, Bedřišce Němečkové, PUDIS, a.s., Praha za Opravu Karlova mostu etapa 0003A – oprava mostovky

Ing. Miroslavu Polákovi, SUDOP BRNO, spol. s r.o., Brno za ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa, projekt stavby pro realizaci

Ing. Karlu Sehylovi, ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl, Praha 6 za Stavbu koncertního sálu v Praze 1, Na Rejdišti 1

Cena Inženýrské komory za rok 2012 – IX. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2012 byla udělena

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Haně Šeligové, EXCON, a.s., Praha za Rekonverzi plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál

Ing. Milanu Komínkovi, Ing. arch. Tomáši Koumarovi, prof. Ing. akad. arch. Aleně Šrámkové, Ing. Ladislavu Dvořákovi, Ivaně Šrámkové, AF-CITYPLAN, s.r.o., za Nový Tyršův most v Přerově

Ing. Vlastimilu Horákovi, Ing. Jiřímu Smržovi, Ing. arch. Jindřichu Kaněkovi, Ing. Radku Pachlovi, Ing. Vítu Tachovskému, Ing. Jiřímu Pechmanovi, AMBBERG Engineering Brno, a.s.,zaSilnici I/42 Brno, VMO Dobrovského

Zvláštní ocenění za ekologii hodnotící komise ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Michalu Sedláčkovi, Ph.D., Ing. Pavlu Fatkovi, KO-KA, s.r.o., Praha za Koncovou odlehčovací komoru kmenové stoky „C“ v Praze – Bubenči

Zvláštní ocenění za ekologii hodnotící komise ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Petru Knihovi, Ing. Michalu Wallovi, Ing. Miloši Keltnerovi, DELTAPLAN, spol. s r.o., za Obálku budovy Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní

Zvláštní ocenění za ekologii hodnotící komise ČKAIT udělila následujícímu inženýrskému návrhu

Ing. Luboru Dvořákovi, Ing. arch. Petru Labudkovi, VOKD, a.s., za Rozvoj infrastruktury cestovního ruku v Karviné – Golf park Darkov

Cena Inženýrské komory za rok 2013 – X. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2013 byla udělena

Ing. Janu Rožkovi, Ing. Jiřímu Pechmanovi, Ing. Vlastimilu Horákovi a Ing. Lubomíru Kosíkovi, AMBERG Engineering Brno, a.s.,zaTunel Jablunkovský II. – Zmáhání závalu

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc. a Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D., EXCON, a.s., za Atmosférickou superstanici Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m

Ing. Milanu Komínkovi, AF-CITYPLAN, s.r.o., Ing. Zdeňku Avenariusovi, AZ CONSULT, spol. s r.o., za I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz

Ing. Lubomíru Krovovi, Ph.D.,Cambium projects, s.r.o., za OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb

Cena Inženýrské komory za rok 2014 – XI. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2014 byla udělena

doc. Ing. Karlovi Tuzovi, CSc., spoluautorům Ing. arch. Petrovi Uhlířovi, Ing. Jaromírovi Černému, CSc., Ing. arch. Jiřímu Babánkovi, Ing. arch. Kláře Steinhauserové, A PLUS, a.s.,zaKomplexní projekt stavby pro základní vědecký výzkum CEITEC MU… (Central European Institute of Technology)

doc. Ing. Marku Foglarovi, Ph.D., SUDOP PRAHA, a.s.,za Obnovu lávky Černý Kříž přes Studenou Vltavu

Ing. Danielu Vaclíkovi, VH-TRES, s.r.o., za Obnovu retenční nádrže Jordán – 1. Etapa: Spodní výpust

Ing. Pavlu Adlerovi, spoluautorům Ing. Ladislavu Lejsalovi, Ing. Petru Vedrovi, Voding Hranice, spol. s r.o., zaRekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., spoluautoru Ing. Jindřichu Beranovi, EXCON, a.s., za Werk Arenu Třinec ocelová konstrukce zastřešení

Ing. Ladislavu Šaškovi, CSc., spoluautorům Ing. Jiřímu Petrákovi, FEng., doc. Ing. arch. Romanu Kouckému, Ing. akad. arch. Liboru Kábrtovi, Ing. Petru Nehasilovi, Ing. Vladimíru Janatovi, CSc. a Ing. Daliboru Gregorovi, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., za Trojský most v Praze

Cena Inženýrské komory za rok 2015 – XII. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2015 byla udělena  

Ing. Milanovi Šramlovi, VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.za Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., EXCON, a.s., spoluautorům Ing. arch. Mirko Baumovi,

Ing. arch. Davidovi Barošovi, Ing. Jindřichovi Beranovi, Ing. Jiřímu Lahodnému, Ph.D.,

Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Petrovi Nahasilovi za Komenského most v Jaroměři, lávku pro pěší a cyklisty

Ing. Janu Šintákovi, I.P.R.E., spoluautorům Ing. Jakubovi Helusovi, Ing. Vladimíru Cimickému, Ing. Lubomíru Popovi za Vodní elektrárnu Roudnice nad Labem – Vědomice

Ing. Jaroslavu Lacinovi, spoluautorům Ing. Alici Wetterové, Ing. Ladislavu Barákovi, Ing. Liboru Markovi za Rekonstrukci Harrachovského tunelu na trati Liberec – Harrachov

Ing. Františku Koňaříkovi, Ateliér IFK – Ing. František Koňařík, spoluautorům

Ing. arch. Tomášovi Koňaříkovi, Ing. Ladislavu Kozerichovi za Revitalizaci kláštera Osek – Obnovu provozu pivovaru

Poprvé v historii udělování Cen Inženýrské komory byla vyhlášena Cena veřejnosti. Odborná i laická veřejnost mohla dát svůj hlas jednomu z 23 přihlášených inženýrských návrhů.

Cenu veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory získal 240 hlasy Ing. Milan Špulák, JPS J. HRADEC, s.r.o., za Fakultu managementu VŠE Jindřichův Hradec

Cena Inženýrské komory za rok 2016 – XIII. ročník

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-13-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2016
  • Celkem podáno 8 přihlášek

Cena Inženýrské komory za rok 2016 byla udělena  

Ing. arch. Martě Balažikové, Ing. Ondreji Balážikovi, B3 ATELIER, Ing. Tomáši Mikuláštíkovi, COMMODUM, spol. s r. o. za Rozhlednu Kelčský Javorník

dipl. tech. Alici Netrvalové, Aleně Vochové, Ing. arch. Pavlu Kocychovi, VPÚ DECO PLZEŇ, a. s. za Plzeň – Culture Station přestavba stávající nádražní budovy na multifunkční kulturní zařízení

Ing. Aleši Markovi, Ing. arch. Petru Okleštěkovi, Ing. Ivanu Hodkovi, AED project, a. s., za Obnovu kláštera premonstrátů Teplá

Cena veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory se nevyhlašovala.

Cena Inženýrské komory za rok 2017 – XIV. ročník

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-14-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2017-0
  • Celkem podáno 19 přihlášek

Cena Inženýrské komory za rok 2017 byla udělena

Ing. Miloslavu Lukešovi, Ing. Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Milanu Skoumalovi, EXCON, a.s., Praha za Rekonstrukci ocelové konstrukce historické haly zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze

Ing. Miloslavu Smutkovi, Ph.D., Ing. Rostislavu Mazáčovi, Ing. Ladislavu Kubátovi, RECOC, spol. s r.o., Ing.Vladimíru Janatovi, CSc., Ing. Janu Včelákovi, Ing. Daliboru Gregorovi Ph.D., EXCON, a.s., Praha za Předpínanou nosnou konstrukci budovy Trimaran, Praha 4 – Pankrác

Ing. Gabriele Šoukalové, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Kuřim, Ing. Martinu Mohlerovi, Ing. Daliboru Václavíkovi, Ing. Petru Šťastovi a Ing. Jaroslavu Sedláčkovi, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., zaOptimalizaci tratí Český Těšín – Dětmarovice, Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT bylo uděleno

Ing. Janu Procházkovi, Ing. Luďkovi Oberhofnerovi, Ing. Jiřímu Oboznenkovi, Ing. Marcelu Zoufálkovi, PONTIKA s.r.o. za Točky nad Jáchymovem na silnici 1/25

Cenu veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory, vzešlou z internetového hlasování; získali ji 112 hlasy Ing. Barbora Sládková, Projekty – Sládková s.r.o., Ing. arch. Radek Janošík, za stavbu Snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67.

Cena Inženýrské komory za rok 2018 – XV. ročník

Cena Inženýrské komory za rok 2018 byla udělena

Ing. Karlu Sehylovi, Ing. Janu Hasprovi, Arch Tech Ing. Karel Sehyl, za Revitalizaci statku v Horoměřicích č.p. 1

Ing. Janu Procházkovi, Ing. Luďkovi Oberhofnerovi, Ing. Marcelu Zoufálkovi, Ing. Jakubu Rudolskému, PONTIKA s.r.o., Ing. Juraji Noskovi, BÖGL a KRÝSL, k.s., za Lávku přes Horní nádraží v Karlových Varech

Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Jiří Kolda, Ing. Ondřej Horák, Ing. Daniel Švec, INGUTIS, spol. s r.o.zaStavbu č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“

Zvláštní ocenění hodnotící komise a zároveň i Cenu veřejnosti v rámci CIK, při které laická veřejnost dává svůj hlas jednomu z přihlášených inženýrských návrhů, získali:

Ing. Adolf Herman, Ing. Josef Janíček, Tomáš Kirschner, René Růžička, ULAS s.r.o., za Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích-Letkovicích

Cena Inženýrské komory za rok 2019 – XVI. ročník

  • https://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018
  • Celkem podáno 20 přihlášek

Cena Inženýrské komory za rok 2019 byla udělena

Ing. Olgerdu Puklovi, SMP CZ, a.s. za VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanálu

Ing. Ondřeji Beránkovi, Ing. arch. Václavu Zůnovi, Petru Hradilovi, Ing. Stanislavu Kozákovi, Ing. Miroslavu Čechovi, Petru Matalovi, Ing. Petru Královi, Ing. Jiřímu Ševčíkovi, Projektová kancelář Beránek & Hradil, zaRekonstrukci Aritma Aš – na Kulturní a vzdělávací centrum LaRitma

Ing. Liboru Markovi, Ing. Ondřeji Lojíkovi, TOP CON SERVIS s.r.o., Ph.D., Vladanu Michalíkovi, MCSlaný, s.r.o.,zaRekonstrukci mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT udělila

Ing. Tomáši Pickovi, TERMS, a.s., za Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí

Cenu veřejnosti, při které laická veřejnost dává svůj hlas jednomu z přihlášených inženýrských návrhů, získali

Ing. Jan Líkař, Vladimír Líkař,AZ eko ateliér, s.r.o.,za Stavební úpravy Sokolovny Černovice

F B

Označeno pod:

Back to top